دانلود پایان نامه

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )


مجتمع علوم انسانی، دانشکده حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A »
گرایش: حسابداری
 
عنوان
بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
 
 
استاد راهنما
دکتر داریوش دموری
 
 
استاد مشاور
دکتر سعید سعیدا اردکانی
 
 
نگارش
اصغر کریمی خرمی
 
تابستان 1387

  
 
 
 
 
 
 
 
بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


 

تقدیم به:
         پدر بزرگوارم،
             مادر مهربانم
                           و
                                            همسر فداکارم
 
 
 
 
 

 

 

 
سپاسگزاری
از کوشش ها و رهنمون های بسیار ارزشمند استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر داریوش دموری که اینجانب را در کلیه مراحل تحقیق و تدوین این رساله یاری نمودند و مرا رهین منت خود قرار دادند، تشکر فراوان می نمایم.
همچنین از استاد محترم مشاور، جناب آقای دکتر سعید سعیدا که با نظرات تکمیلی خود موجبات بارورتر شدن این تحقیق را فراهم نمودند، صمیمانه سپاسگزارم.
از راهنما یی های ارشادی استاد محترم، جناب آقای دکتر فیض پور تقدیر و تشکر می نمایم.
اصغر کریمی خرمی
 

 

 


چکیده

 

 

   با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.


فهرست مطالب

صفحه

 

عنوان                                                                                    
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 3
     1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
     1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
     1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6
     1-4.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7         
     1-5.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7
     1-6.متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8
     1-7.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 8
     1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9
     1-9.جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 9
     1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………… 9
     1-11.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 10
     1-12.تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………… 10
     1-13.محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 14
     1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………….. 14
 
فصل دوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 15
2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
     2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………….. 17
     2-2-1-تعاریف بودجه……………………………………………………………………………………………………………………… 17
     2-2-2-مقاصد بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18
     2-2-3-وظایف بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18       
     2-2-4-روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………. 19
     2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی …………………………………………………………………………………………….. 24
     2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی……………………………………………………………………………… 25
     2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی ………………………………………………………………. 25
     2-3. عوامل بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 26
     2-3-1-عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27
     2-3-2-عوامل فنی-فرایندی…………………………………………………………………………………………………………….. 31
     2-3-3-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………. 37
     2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 42
     2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………….. 42
     2-4-2-چرا بودجه عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….. 44
     2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی…………………………………………………………………………………………….. 45
     2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی ………………………………………. 46
     2-4-4-1-کانادا…………………………………………………………………………………………………………………..
……………. 46

     2-4-4-2-انگلیس……………………………………………………………………………………………………………………………. 48
     2-4-4-3-امریکا………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
     2-4-4-4-ایرلند………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
     2-4-4-5 هلند……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
     2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی……………………………………………………………………………………………… 57
     2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال………………………………………………………………………… 58
     2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا……………………………………………………………………… 60
     2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ……………………………………………………………………………….. 60
     2-5 نتایج و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………………. 70
 
فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 73
     3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
     3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 74
     3-3.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 75
     3-4.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 75
     3-5.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 76
     3-6.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
     3-7. نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
     3-8.روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………… 79
     3-9.روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
     3-10.پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81       
     3-11- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… 82
     3-12 خلاصه و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………….. 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….. 87
       4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
     4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه………………………………………………………………………………. 87
     4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………….. 91
     4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………. 92
     4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………….. 95
     4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………….. 98
     4-7 نتیجه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………….. 106
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-1.نتیجه گیری کلی    107
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-2.پیشنهادها   109
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                     صفحه
جدول 2-1 : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی……………………………………………………………………. 26
جدول 2-2 : مطالعات انجام ش
ده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران…………………………………………………………. 70

جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج…………………………………………………………. 72
جدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………… 79
جدول 4-1 : سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد…………………………………………………………………………………….. 88
جدول 4-2 : مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………………. 89
جدول 4-3 : رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 90
جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… 93
جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………. 94
جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………… 96
جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………… 97
جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………. 99
جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………….. 100
جدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن………………………………………………………… 101
جدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن……………………………………………… 102
جدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن………………………………………………………. 103
جدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی……………………………………………………………… 104
جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 105
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                       صفحه
نمودار4-1: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد…………………………………………………………………………. 88
نمودار4-2: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 89
نمودار4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………… 90
 


پیشگفتار:
     بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.
   اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.
   بطور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟
   بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی کردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند ” ب” تبصره ” 23″ قانون بودجه 1381 کل کشور مطرح شد براساس این بند:
” معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. ” این موضوع عیناً” در بند ” ر ” تبصره ” 1″ قانون بودجه سال 1382 و بند ” ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 تکرار شد.
   با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی‌ می‌نماید تا موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه کل کشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشکلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید.

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و … ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق که این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه‌بندی و روشهای بودجه‌بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه کشورها در زمینه بودجه‌ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق که روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق، که هر کدام از فرضیه‌ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
دانلود پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب