دانلود پایان نامه

 مطالب این پست : پایان نامه مدیریت پروژه 
   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )


«فهرست مطالب»
     عنوان                                                                  صفحه
 

  • فصل اول:                                                      7

تاریخچه مدیریت پروژه                                                        8
تعاریف مدیریت پروژه                                                        9

  • فصل دوم:                                                     14

دلایل استفاده ازمدیریت پروژه                                                15
اقدامات مدیریتی                                                                 15
وظایف مدیریت پروژه                                                         16
کاربردهای مدیریت پروژه                                                     17

  • فصل سوم:                                                     19

فوایدومحدودیتهای پروژه                                                       20

  • فصل چهارم:                                                   24

فرایندهای پروژه                                                                25
گروههای فرایند                                                                 25
تعامل بین فرایندها                                                               27
فرایندهای عمده واصلی                                                        28
فرایندهای فرعی وکمکی                                                         29
فرایندهای اجرایی                                                                 30
فرایندهای کنترلی                                                                31
فرایندهای اختتامی                                                               32

  • فصل پنجم:                                                      33

نرم افزار(P3)Primavera Project Planner                             34
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3)                                 36
شناخت اجزای مدلOPM3                                                     37
نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)                                     38
دسته بندی – نظراجمالی                                                        38
دسته بندی PPP                                                                 42
دسته بندی SMCI                                                               42
گامهایOPM3 بطور خلاصه                                                42
ورود به روندبهبود                                                             43
خلاصه ونتیجه گیری                                                           43

  • فصل ششم:                                                     46

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن                           47
ورودیهای برنامه ریزی محدوده                                               47
ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز                                                   47
خروجیهای فرایندآغاز                                                            48
مدیریت محدوده پروژه                                                           49
ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات                       49
فرایندکنترل کلی تغییرات                                                        50
ورودیهای فرایندکنترل تغییرات                                                 50
ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه                                   51
خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه                                         51
فراینداجرای برنامه پروژه                                                        52                                                      
فرایندتهیه برنامه پروژه                                                          53
مدیریت فرایندهای پروژه                                                       53
ارتباط فرایندها                                                                    53
تشریح مفاهیم                                                                     55
واژه نامه انگلیسی – فارسی                                                    57                                
فهرست منابع                                                                     58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«فهرست جداول»
       عنوان                                                                صفحه
 
شناخت ویژگیهای مهم پروژه                                                 13-12
مراحل انجام پروژه                                                               21
ایجاد چشم اندازبرای پروژه                                                      22
چرخه حیات پروژه                                                               23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«فهرست نمودارها واشکال»
       عنوان                                                               صفحه
 
فرایندهای پروژه                                                              26
دسته بندی IPECC                                                           39
شاخصهای کلیدی عملکرد                                                     40
راهکارهای برتر                                                              40
وضعیت کلی سازمان درOPM3                                             41
نمودارمیله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH           41
نمودارفرایندمدیریت پروژه سازمانی                                         44
هرم سازمان درمسیرپروژه،برنامه،سبدپروژه                               45
هرم سازمان درمسیراستانداردکردن،اندازه گیری،کنترل،بهبود             45
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
 
 
– تاریخچه مدیریت پروژه
 
– تعاریف مدیریت پروژه
 

  • شناخت ویژگی های مهم پروژه

 
 
 
 
             

  • تاریخچه مدیریت پروژه:

دراوایل دهه 50میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدندکه بایدنحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خودرا به نحوی بهینه کنندتاازمنابع نیروی انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بهترین استفاده راببرند.
سیستم DuPont،روش مسیربحرانی یاCPM نام گرفت.هدف این روش بهینه نمودن بازدهی، زمان بندی وهزینه های پروژه های مهندسی بود.با استفاده ازاین روش انجام پروژه هاتایک سوم وهزینه هانیزبه مقدارقابل توجهی کاهش یافت.درهمان هنگام،نیروی دریایی سیستمی رابرای برنامه ریزی وهماهنگی کارهای بیش از3000پیمانکاروشرکتهای طرف قراردادخودابداع نمود.این پیمانکاران وشرکتها مشغول تهیه وتولیدنوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نامPolarisبودند.سیستم ابداعی ایشان فن بازنگری وارزشیابی برنامه یاPERTنام گرفت.بکارگیری این سیستم تولیدموشک فوق را2سال جلو انداخت.
موفقیت این دوسیستم،دیگران رابرآن داشت تاروشهای دیگری ابداع کنند نام برخی ازاین روشها عبارتنداز:
روش ارزیابی پروژه یا PEP، کمترین برآوردهزینه یا LESS، فن ازشیابی وبازنگری گرافیکی یا GERTواخیرا روش ترسیم پیشنیازی یاPDM.دوروشCPMوPDMبیشترین مقبولیت رادرمیان داشته اند.اولی درمیان مدیران ودومی درمیان تولیدکنندگان نرم افزار.این روشهای نموداری جایگزین نمودارمیله ای یاbar chart می گردند.روش نمودارمیله ای یک روش سنتی با ترکیب فازهای برنامه ریزی و زمان بندی است.روش برنامه ریزی شبکه ای یاگرافیکی وظیفه برنامه ریزی رااززمان بندی جدانموده تاکنترل ونظارت بهتری بر پروژه هاایجادشود.وظیفه برنامه ریزی منتج به نمودارشبکه یانمودار برنامه ریزی شده و وظیفه زمان بندی یک جریان محاسباتی دستی یا رایانه ای است که براساس نموداربرنامه ریزی بدست   می آید.
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
P.M پایان نامه مدیریت پروژه – لینک دانلود