دانلود پایان نامه

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم 
پایان نامه کامپیوتر نرم افزار
   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )


فهرست
عنوان                                                                                         صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
افزودن به ضریب عملکرد هکرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
سطح 1 امنیت پیرامون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
سطح 2 امنیت پیرامون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
استاندارد شبکه های محلی بی سیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
شبکه های بی سیم و انواع WPAN,WWAN.WLAN ……………………………………………………………………………………………………………………. 11
مقدار بر شبکه خصوصی مجازی (VPN)………………………………………………………………………….. 12
دسته بندی VPN بر اساس رمزنگاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
مقایسه تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
تفاوت شکلی تشخیص با پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
تشخیص نفوذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
نتیجه ی نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
مقدمه ای بر تشخیص نفوذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
انواع حملات شبکه ای با توجه به طریقه حمله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
انواع حملات شبکه ای با توجه به حمله کننده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
پردازه تشخیص نفوذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
مقدمه ای بر IPSEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
انواع IPSEC VPN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
کاربرد پراکسی در امنیت شبکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
برخی از انواع پراکسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
SMTP proxy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
امنیت و پرتال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
امنیت و پرتال CMS PARS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27ong>
راهکارهای شبکه های سیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
نسب، طراحی و راه اندازی شبکه و ایرلس Multipoint Point o…………………………………………………………………………………………………………. 29
نسب طراحی و راه اندازی شبکه های Hot spot………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
مشاوره و تامین تجهیزات برای راه اندازی شبکه های وایرلس……………………………………………………………………………………………………………………….. 29
شبکه های بیسیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
انواع شبکه های بی سیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
شبکه های (MANET) Mobile ad hoc ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
کاربردهای شبکه Mobile ad hoc …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
پروتوکل های مسیریابی Routing proto cols……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
پروتوکل TCP/IP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
معنی پروتوکل TCP/IP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
لایه های پروتکل TCP/IP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
لایه Application………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
لایه Transport………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
لایه اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
لایه Network Interface………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
مشخص نمودن برنامه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
آدرس IP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
یورت TCP/IP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
سوکت (Socket)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
TCP/IP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
پروتکل:TCP لایه Transport……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
ارسال اطلاعات با استفاده از TCP………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
پروتوکل: UUP لایه Internet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
پروتوکل: IP لایه Internet…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

مسیر یابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
معنای حمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
توزیع توپولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
آلگوریتم برداری راه دور ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
آلگوریتم حالت اینک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
پروتوکل بردار مسیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
مقایسه الگوریتم مسیریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
انتخاب مسیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
عوامل چندگانه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
شبکه های حسگر بی سیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
نگاهی به شبکه های بی سیم حسگر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
ویژگی های عمومی یک شبکه حسگر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
ساختار ارتباطی شبکه های حسگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
فاکتورهای طراحی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
تحمل خرابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
قابلیت گسترش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
هزینه تولید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
سخن پایانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
 


مقدمه
امروزه امنیت شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است. تهدیدهای پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد. در بسیاری از صنایع، امنیت به شکل پیشرفته یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است.
در این سلسله مقالات رویکردی لایه بندی شده برای امن سازی شبکه به شما معرفی می گردد.  این رویکرد هم یک استراتژی تکنیکی است که ابزار و امکان مناسبی را در سطوح مختلف در زیرساختار شبکه شما قرار می دهد و هم یک استراتژی سازمانی است که مشارکت همه از هیأت مدیره تا قسمت فروش را می طلبد.
رویکرد امنیتی لایه بندی شده روی نگهداری ابزارها و سیستمهای امنیتی و روال ها در پنج لایه مختلف در محیط فناوری اطلاعات متمرکز می گردد.
۱- پیرامون
۲- شبکه
۳- میزبان
۴- برنامه  کاربردی
۵- دیتا
در این سلسله مقالات هریک از این سطوح تعریف می شوند و یک دید کلی از ابزارها و سیستمهای امنیتی گوناگون که روی هریک عمل می کنند، ارائه می شود. هدف در اینجا ایجاد درکی در سطح پایه از امنیت شبکه و پیشنهاد یک رویکرد عملی مناسب برای محافظت از دارایی های دیجیتال است. مخاطبان این سلسله مقالات متخصصان فناوری اطلاعات، مدیران تجاری و تصمیم گیران سطح بالا هستند.
محافظت از اطلاعات اختصاصی به منابع مالی نامحدود و عجیب و غریب نیاز ندارد. با درکی کلی از مسأله،  خلق یک طرح امنیتی استراتژیکی و تاکتیکی می تواند تمرینی آسان باشد. بعلاوه، با رویکرد عملی که در اینجا معرفی می شود، می توانید بدون هزینه کردن بودجه های کلان، موانع موثری بر سر راه اخلال گران امنیتی ایجاد کنید.
 
افزودن به ضریب عملکرد هکرها
متخصصان امنیت شبکه از اصطلاحی با عنوان ضریب عملکرد (work factor) استفاده می کنند که مفهومی مهم در پیاده سازی امنیت لایه بندی است. ضریب عملکرد بعنوان میزان تلاش مورد نیاز توسط یک نفوذگر بمنظور تحت تأثیر قراردادن یک یا بیشتر از سیستمها و ابزار امنیتی تعریف می شود که باعث رخنه کردن در شبکه می شود. یک شبکه با ضریب عملکرد بالا به سختی مورد دستبرد قرار می گیرد در حالیکه یک شبکه با ضریب عملکرد پایین می تواند نسبتاً به راحتی مختل شود. اگر هکرها تشخیص دهند که شبکه شما ضریب عملکرد بالایی دارد، که فایده رویکرد لایه بندی شده نیز هست، احتمالاً شبکه شما را رها می کنند و به سراغ شبکه هایی با امنیت پایین تر می روند و این دقیقاً همان چیزیست که شما می خواهید.
تکنولوژی های بحث شده در این سری مقالات مجموعاً رویکرد عملی خوبی برای امن سازی دارایی های دیجیتالی شما را به نمایش می گذارند. در یک دنیای ایده آل، شما بودجه و منابع را برای پیاده سازی تمام ابزار و سیستم هایی که بحث می کنیم خواهید داشت. اما متأسفانه در چنین دنیایی زندگی نمی کنیم. بدین ترتیب، باید شبکه تان را ارزیابی کنید – چگونگی استفاده از آن، طبیعت داده های ذخیره شده، کسانی که نیاز به دسترسی دارند، نرخ رشد آن و غیره – و سپس ترکیبی از سیستم های امنیتی را که بالاترین سطح محافظت را ایجاد می کنند، با توجه به منابع در دسترس پیاده سازی کنید.
 
مدل امنیت لایه بندی شده
در این جدول مدل امنیت لایه بندی شده و بعضی از تکنولوژی هایی که در هر سطح مورد استفاده قرار می گیرند، ارائه شده اند. این تکنولوژی ها با جزئیات بیشتر در بخش های بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت.
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
دانلود پایان نامه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم


پاسخی بگذارید