دانلود پایان نامه

 

بسترسازي E-LEARNING در ايران به عنوان يك فعاليت آغاز شده می باشد اما تاحد زيادي ناموفق بوده می باشد و تنها از بسترهاي معروفي زیرا BLACKBOARD، WEBCTو OBJECTJ براي محتواسازي در امر آموزش بهره گیری مي گردد.به طوركلي مي توان گفت كه رفتن به سمت آموزش الكترونيك براي ما يك اجبار و يا ضرورت می باشد. امروز در سطح جهان بسياري از دانشگاهها و موسسات آموزشي به گونه مجازي در خـــانه ها به آموزش علاقه منـدان مي پردازند و مـــــدرك مربوطه را نيز ارائه مي دهند در اين حركت جهاني، تـــوسعه اين شيوه جديد آموزشي براي ما مي تواند يك هدف استراتژيك باشد پس نبايد از اين حركت عقب بمانيم.

 

اولين گام براي محتواسازي

سازمان مديريت صنعتي مانند ساير موسسات آموزشي كه نياز بهره گیری از آموزش از راه دور را احساس كرده اند، از يك سال گذشته درجهت توسعه آموزشهاي مجازي اقدامات موثري انجام داده می باشد كه نخستين گام در اين راه محتواسازي و طراحي اولين دوره مديريت استراتژيك در سازمان بوده می باشد. سپس چگونگي ارائه آن موردمطالعه قرار گرفت كه از بستر BLACKBOARD دراين مورد بهره گیری شده می باشد.

 

خوشبختانه از اين دوره استقبال خوبي گردید و ما را تشويق كرد تا به سمت محتواسازي ساير دروس آموزشي – مديريتي حركت كنيم. درحال حاضر درصدد تهيه نرم افزارهاي مناسب به عنوان بستر ارائه براي دروس آموزشي خود هستيم. براي اين كار و براي توسعه فعاليتهاي آموزشهاي مجازي خود با موسساتي كه در اين زمينه فعاليتهايي داشته اند همكاري متقابل داريم. به طوركلي براي گسترش و توسعه واحد آموزشهاي الكترونيك در سازمان به تدوين سازوكارهاي ايجاد محتوا كه با فرهنگ سازماني ما همـاهنگ باشد پرداخته ايم و سعي داريم تا اين محتوا منحصر به سازمان مديريت صنعتي باشد. در اين راه بايد استــــانداردهاي لازم براي اجراي صحيح E-LEARNING را رعايت نماييم كه به اين مقصود از اساتيد برجسته مدد مي گيريم. هدف ما اين می باشد تا برطبق برنامه براي استراتژي IT در سازمان گامهاي موثري برداشته گردد.

 

تدبير: مشكلات پيش روي اجراي مناسب آموزش الكترونيك در كشور كدامند؟

– نخستين مشكل در اين راه نبود بسترهاي ارتباطي مناسب در كشور می باشد، نبود قوانين و مقررات لازم، مشكل زبان انگليسي ميان كاربران، تحريم هاي جهاني براي دستيابي به منابع از ديگر مشكلات در اين فرايند می باشد. ازطرفي نداشتن امكانات ارتباطي خوب در شبكه، نبود سخت افزارهاي لازم براي كار و عدم دستيابي به نرم افزارهاي اصلي، از ديگر تنگناهاي اين شيوه نو مي باشد. به طوركلي مشكل ما در بسترسازي مناسب و ايجاد محتوا براي شيوه هاي آموزش الكترونيك می باشد. همان گونه كه گفته گردید بخش دولتي سازوكارهاي خاص خود را دارد و آموزش الكترونيك را در درون و براساس اهداف آموزشي خود تهيه مي كند و بخش خصوصي نيز هركدام در چارچوب برنامه هاي خود، به يك منبع خارجي (SOURCE) وصل شده اند و فعاليت مي كنند. ازطرفي اين شركتها از انسجام و همكاري لازم ميان خود برخوردار نيستند. به نظر من راه حل اين می باشد كه ارگاني بايد متولي تحول در زمينه رشد آموزش الكترونيك در كشور باشد تا براساس تحقيقات گسترده، راه حلهاي مناسب را براي رفع مشكلات بالا بيابد و بتوان اين شيوه مديريتي را در دانشگاهها، دبيرستانها و تمام مراكز و موسسات فعال در كشور جاري كند. زيرا مـــي دانيم كه آموزش در كشور براي همه يكسان نيست. پس مي توان با گسترش آموزشهاي الكترونيك در تمام سطوح اين اختلاف را از ميان برداشت. پيشنهاد من اين می باشد كه اين فعاليت حداقل در سطح استانها نيزآغاز گردد.

 

اينكه E-LEARNING در سايركشورهاي پيشرفته بسيار توسعه يافته می باشد، به علت وجود بسترهاي ارتباطي لازم می باشد. حركتهاي ما نيز آغاز شده اما كند می باشد كه به علت، نبود فرهنگ اجراي اين روش در جامعه ما مي باشد. بنابراين لازم می باشد تكنولوژيهاي آموزشي با در نظر داشتن فرهنگ كشور و فرهنگ آموزش گيرندگان ايراني، تدوين و راه اندازي گردد تا بتوان حيطه فعاليتهاي آموزشي را به نقاط دور گسترش دهيم.

 

ضرورت بهره گیری از آموزش الكترونيك

طي دهه هاي اخير حركتهاي پرشتاب بسياري از جوامع پیش روی عقب ماندگي كشورهاي ديگر ضرورت بهره گیری از آموزش راه دور را پررنگ تر ساخته می باشد. اين ضرورت در جوامعي زیرا جامعه ما نيز ملموس می باشد اما پرسشي كه مطرح مي گردد اين می باشد آيا باوجود شيوه هاي سنتي معلم و شاگرد و ساختار كهنه نظام آمــــوزش ما مي توان شيوه آموزش الكترونيك را در سطح كشور رشد و توسعه داد.

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

آقاي مهدي كـاشيها استاد دانشگاه و رئيس هيات مديره مؤسسه آموزشي رايان كاشيها در تكميل اين بحث معتقد می باشد: زیرا نوع ارتباط كشور ما با ساير كشورها با نوع ارتباطات كشورهاي پيشرفته متفاوت می باشد يا بهتر بگويم به علت عدم ارتباط واقعي با ساير كشورها تقاضاهاي لازم را به خوبي احساس نكرديم وقتي هنوز براي جوانان خود مفهوم كلاس را در نيمكت اختصار و تعريف مي كنيم و تنها دروس را به خــــــورد آنها مي دهيم و نمي خواهيم كه خود حركت كنند، چگونه توقع داريم اين جوانان، مديران و متخصصان پوياي آينده باشند در كشورهاي پيشرفته جوانان را در تعامل با جريانات جامعه قرار مي دهند و آنها به كمك روش تجزيه و تحليل در حركت توسعه جامعه شان شــريك مي شوند اما در كشور ما شرايط و نظام آموزشي به گونه اي می باشد كه جوانان و دانش آموزان هيچ تقاضايي را احســـاس نمي كنند و هميشه بحث عرضه در آموزش مطرح می باشد امروز ابزارهاي جديد آموزشي مثل اينترنت در جامعه ما فراوان شده می باشد و جوانان ما آن را بكار مي برند و متاسفانه اكثراً در جهت منفي يا سرگرمي می باشد زيرا نقاط مثبت و قوت اين وسيله توانمند به خصوص در امر آموزش را به آنها معرفي نكـرده ايم.

 

اهدافي كه در جهت كاهش حذف نقاط منفي همچنين دگرگوني در نظام سنتي آموزش و جايگزيني شيوه هاي آموزشي به صورت مجازي بسيار مهم هستند، به قرار زير می باشد:

 

1 – سيستمي كردن آموزش، معلم و دانش آموز در نظام آموزش و پرورش بايد از شكل سنتي خارج و به صورت آن چیز که كه در كشورهاي پيشرفته متداول می باشد در تعامل باشند.

 

2 – گسترش فناوري اطلاعات، اين فناوري در رشد و معرفي فنون در تمام سطوح كاربرد وسيعي دارند اگر در جوانان خود تقاضا بـــرايIT را افزايش دهيم آنها نيروهاي بالقوه اي خواهند بود كه مي توانند به كمك همين ابزارها درمورد مسائل و امكانات مهم كشورچون نفت، توريست، صنعت، كشاورزي و… به بحث و تجزيه و تحليل بپردازند. امروز ديگر اطلاعات در درون يك كلاس به شكل سنتي آن حاصل نمي گردد بلكه مانند جوامع توسعه يافته روشهاي آموزش را بــايد از كلاسها فراتر برد تا فراگيري ها در محيط كار و زندگي تحقق يابند.

 

3 – افزايش توليد علم، جهت افزايش دانش بايد از هرگونه وسيله بهره گیری نمود. امروز از شيوه هاي مجازي مي توان بهترين نتيجه را در اين امر گرفت در حال حاضر درصد جمعيت ايران نسبت به جمعيت جهان قريب 1/2درصد می باشد در حالي كه سهم توليد علم كشور نسبت به جهان چندين برابر كمتر از عدد فـــــــوق مي بــاشد.

 

4 – رسيدن به استانداردهاي جهاني سواد و آموزش، در حالي كه نرخ سواد در كشورهاي ديگر براساس سيستمIT مي باشد، در ايران هنوز اين نرخ براساس خواندن و نوشتن می باشد و لازم است باتوجه به استانداردهاي جهاني اين امر از مدارس و حتي از خانواده ها آغاز گردد.

 

5 – كيفيت بخشي آموزش، ديگر نمي توان كيفيت آموزش را با مراجعه به چندكتاب اختصار نمود بلكه حركت پرشتاب علوم در سطح بين المللي به گونه اي می باشد كه بايد به كمك ابزارهاي ارتباطي در هر زمان و مكان بتوان به اطلاعات و مطالب موجود و نو دسترسي داشت.

 

6 – كاهش و حذف تفاوتهاي آموزشي، در كشور ما به علت وجود فاصله طبقاتي بااستفاده از اين روش مي توان طبقه متوسط و در آتيه نزديك كليه طبقات را كه دسترسي به سيستم خواهند داشت تحت پوشش قرار داده و بدين ترتيب، تامين عدالت را در امر آموزش فراهم نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

7 – افزايش انگيزه در كاربران، بي ترديد بااستفاده از شيوه آموزش الكترونيك كه سبب حذف يا كاهش بسياري از مشكلات نظيــر ترافيك، هدررفتن زمان و كاهش هزينه ها خواهد بود، انگيزه اي براي فراگيري اطلاعات و علوم براي كاربران خواهد گردید.

 

8 – رشد كارآفريني، اين شيوه باعث ايجاد بستر براي رشد كــارآفريني خواهد گردید و مي تواند ما را از چارچوبهاي بسته سنتي اشتغال خارج و باعث ايجاد شغل هاي جديد باتوجه به تخصص، گردد.

 

موسسات اينترنتي و تنگناهاي پيش رو

به نظر مي رسد كه نه تنها موسسات فعال در شبكه اينترنتي كشورمان، بلكه كل شبكه از مشكلات عميقي رنج مي برد. اگرچه اين مشكلات به مرور در حال رفع هستند اما اين رونــد بسيار كند می باشد. مانند اين مشكلات مي توان به پايين بودن سرعت اينترنت و نبود سرويس دهي مناسب به صورت ISP تصریح كرد. آقاي مهندس منصور كاشيها مديرعامل مؤسسه آموزشي رايان كاشيها ضمن تاكيد بر تنگناهاي موجود در شبكه اينترنتي كشورمان در اين باره معتقد می باشد، وقتي وارد كار آموزش از طريق اينترنت شديم، به تحقيق درمورد علت پايين بودن سرعت كاربري اينترنت در شبكه پرداختيم و متوجه شديم كه تمام كاربران ما از سيستم با روش «دايال آپ« (DIAL UP) بهره گیری مي كنند و هنوز سيستم هايي چونDSL ،ADSL آن گونه كه بايد مرسوم نيست. مي دانيد كه اين سيستم ها داراي سرعت بسيار بالا هستند طوري كه مي توان DATA را از طريق باند باز خطوط تلفن انتقال داد.

 

متاسفانه امروز به علت كمبود خطوط تلفن كه اكثراً در جهت كارهاي ضروري در زندگي كـــاربران بهره گیری مي گردد چگونه مي توان انتظار داشت كه از طريق همين خطوط تلفن اندك به جستجو در اينترنت پـرداخت. امروز تمام سايت هاي جهان به صورت ON LINEيا مستقيم در گستره عظيم به فعاليت مي پردازند اما كشور ما از اين مزيت محروم می باشد. چگونه مي توان از كاربري كه ازدو سو هزينه مي كند (يكي هزينهACCOUNT بهره گیری از اينترنت و دوم هزينه پالس تلفن) انتظار داشت تا بي دغدغه در اينترنت و شبكه در جست و جوي اطلاعات مناسب درسي خود باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

جامعه دانش آموزي و آموزش الكترونيك

در اين خصوص تعداد زيادي از كشورها اينترنت رايگان را در اختيار دانش آموزان خود قرار داده اند تا آنها بتوانند فارق از مســائل مالي بهره گیری از اينترنت، به جست وجو و فراگيري علوم و فنون بپردازند.

 

ما باتوجه به اين محدوديتها سعي كرديم روشي را پياده سازيم تا دانش آموزان بتوانند با حداقل هزينه و وقت مطالب مورد نياز خود را از سيستم اينترنت دريافت و در كامپيوتر شخصي خود ذخيره نمايند. در اين خصوص دروس توسط بهترين دبيران آموزش و پرورش از روي كتب درسي تاليف و با فرمت PDF بر روي سايتUPLOUD گرديده می باشد. در اين فايل ها دروس به صورت نوشتاري به همراه تمرين هاي مختلف آورده شده می باشد و در اين سيستم دانش آموزان قادر خواهند بود در امتحانات و ارزشيابي مستمر شركت نمايند.

 

دانش آموزان از مقطع راهنمايي تا كنكور مي توانند از اين سايت استفـــــاده كنند. دانش آموزان مي توانند بااستفاده از قسمت پرسش، پاسخ سوالات خود را مطرح نمايند و سايت موظف به پاسخگويي آنها تا 12 ساعت بعد مي باشد. علاوه بر مديريت سايت، ديگر كاربران سايت نيز مي توانند به آنها پاسخ دهند. بدين ترتيب مخزني از سوالات و پاسخها ايجاد مي گردد كه مي توان از سيستم جست وجو در آن بهره گیری نمود. اين سوالات مي تواند در ارتباط با مطالب درسي، روانشناسي و حتي پزشكي باشد. در ارتباط با دروس تعاملي اين سايت اقدام به ايجاد بخش تستهاي هوشمند، آزمايشگاههاي مجازي و كارگاههاي آموزشي نموده می باشد. در مبحث تستهاي هوشمنـــد دانش آموز تنها در صورت ارائه جوابهاي صحيح و متوالي مي تواند به مطالب بعدي دسترسي پيدا كنند. در غيراين صورت مطالبي را كه در آن ضعف دارد در اختيارش قرار مي گيرد تا مجدداً مطالعه نمايد. در بخش آزمايشگاههاي مجازي تمامي آزمايشات كتاب درسي به صورت مجازي در اختيار دانش آموزان قرار خواهد گرفت. در اين سايت دروسي زیرا هندسه تحليلي، رياضيات و ديفرانسيل قرار داده شده اند تا دانش آمـــوزان خود به حل مسايل اين درس ها بپردازند. چرا كه روش تجزيه و تحليل اساس كار در اين سايت مي باشد.

 

يكي از قابليتهاي آموزش الكترونيك رشد خودباوري و اعتماد به نفس و دستيابي جوانان جامعه ما به موفقيتهاي چشمگير در زندگي می باشد طوري كه به كمك سايت اينترنتي، مشاوران و روانپزشكان مي توانند در تعامل با جوانان كشور به گونه مجازي در ايجاد خودباوري و رشد شخصيت آنها موثر واقع شوند.

 

حضور پررنگ بخش خصوصي

آقاي مهدي كاشيها در خاتمه مي گويد: امروزه ثابت شده می باشد كه بخش خصوصي در اقتصـــاد هر كشور تأثیر اصلي را بازي مي كند و بخش دولتي تنها تأثیر برنامه ريز، هدايت گر و كنترل كننده را بايد داشته باشد. به خصوص در بخش IT و آموزش از راه دور با در نظر داشتن پويايي و سرعت اين حركت بــــــايستي توسط بخش خصوصي سرمايه گذاري و اقدام گردد و دولت تنها با پشتيباني و راهنمايي از بخش خصوصي در اين امر مي تواند كارساز باشد و براي ايجاد باور و قبول موضوع در جامعه ضروريست از طريق رسانه ها به خصوص صدا و سيما همچنين كليه ارگانهاي مربوط به اين امر كمك گردد.

 

اهداف و ويژگيهاي آموزش هاي مجازي

پيتر بنتلي(PETER BENTELY) ، (2001) باتوجه به اهداف زيرموفقيت آموزشهاي مجازي در سازمانها را برمي شمرد. اين اهـــداف شامل عملياتي (مانند كاهش هزينه ها) و استراتژيك (مانند رقابت پذيري) مي گردد. اهداف عملياتي عبارت از بكارگيري آموزشهاي مجازي و ارتباط دادن آن با مقاصد، ماموريتها و اهداف عالي سازمان مي باشد. اهداف استراتژيك شامل ارتباط دادن استراتژي سازماني به كارآيي و توانمندي كاركنان؛ بهبود عملكرد سازماني، كارآيي و پاسخگويي به بازار؛ بهينه كردن زنجيره عملكردي و رضــايت مندي مشتريان؛ نگهداشت بهتر كاركنان؛ ترغيب به مسئوليت پذيري بيشتر كاركنان از طريق توسعه توانايي هاي فردي؛ بهينه كردن سرمايه فكري و مديريت دانش؛ به روز کردن دانش؛ توسعه تجارت مجازي؛ تسريع در ارائه آموزشهاي هدفدار و مبتني بر نياز و بهبود شرايط محيطي می باشد. هرچه آموزش با اهداف و مقاصد استراتژيك سازمان بيشتر مرتبط گردد، تاثير بيشتري در كارآيي و كاهش هزينـــه هاي سازمان خواهد داشت. يادگيري بيشتر در سازمان بمنظور دستيابي به اين اهداف بمنزله اين می باشد كه يك سازمان را با افزايش ارزش فرايندي بتوان تبديل به يك سازمان يادگيرنده نمود.

 

كيگان^(KEEGAN) ، (2000) ويژگيهاي آمــــــوزشهاي مجــازي را بدين توضیح برمي شمرد: رهايي از قيــــد كلاسهاي زمان بندي شده؛ رهايي از مكانهاي بستـه؛ رهايي از محدوديتهاي زماني؛ رهايي از پيوستن به گروههاي آموزشي به مقصود يادگيري؛ آموزش براي خانه داران و آموزش براي افراد بستري، شيفت، مسافران و زندانيــان و… او خاطرنشـان مي ســـازد كـه بـــه رغم جنبه هاي مثبت آموزشهاي مجازي، عدم تعامل مستقيم بين دانشجو و استاد از نقاط ضعف آموزش مجازي محسوب مي گردد.

 

روشهاي ارائه آموزش مجازي

آموزشهاي مجازي معمولاً به سه روش غيرهمزمان،(ASYNCHRONOUS) همزمان(SYNCHRONOUS) و تركيبي(MIXED) ارائه مي گردد. اين سه روش را مي توان سه مرحله پياپي نيز تلقي كرد. آموزش غيرهمزمان روشي می باشد كه فراگيران بااستفاده از امكانات و تسهيلات در نظر گرفته شده به ويژه مطالب درسي آموزش مي بينند. در اين شيوه تبادل اطلاعات و دانش بااستفاده از ابزارهاي الكترونيكي مانند فايلهاي مجازي، پست الكترونيك، كنفرانسهاي مجازي و… انجام مي پذيرد.

 

آموزش همزمان، آموزش زنده می باشد كه به ارائه درس در يك زمان خاص در كلاس مجازي توسط يك مدرس كارآزموده با فراگيران متعدد مي پردازد. در اين روش ويديو كنفرانس، كنفرانس از راه دور، كلاسهاي مجازي، مذاكره مجازي و… به كار گرفته مي گردد. آخرين مرحله، روش تلفيقي می باشد كه حاصل تركيب يا ادغام روشهاي همزمان و غيرهمزمان می باشد.

 

نتيجه گيري

آموزشهاي مجازي در كشور ما به تازگي در حال استقرار می باشد. پس پيشنهاد مي گردد سازمانها جهت استقرار آموزشهاي مجازي باتوجه به اين كه هر روز نرم افزارها و امكـــانات جديدي با قابليتهاي زياد ارائه مي گردد و از طرفي با كاهش قيمت آنها مواجه هستيم براي سرمايـــه گذاري در اين زمينه پس از فرهنگ سازي لازم، بادقت و احتياط و كار كارشناسي نسبت به خريد تجهيزات گرانقيمت اقدام نمايند. در اين خصوص شايسته می باشد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و فناوري اطلاعات، ستاد مشتركي را تشكيل داده و از جنبه هاي نــــرم افزاري، مغزافزاري و سخت افزاري اين موضوع را مورد بررسي و مطالعه همه جانبه قرار دهند. بررسي تجربيات كشورهاي پيشرفته همراه با مطالعه دلايل شكست برخي از پروژه هاي آموزش مجازي در ايران مي تواند مبناي تدوين راهنماي علمي مناسبي گردد كه يقيناً با برخورداري از پشتيباني تئوريك قوي، بودجه سالهاي آتي دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي قابل پيش بيني و تصويب خواهد بود.

 

اهميت آموزش در چرخه مديريت كيفيت جامع از طرفي و تأثیر فناوري در رويكرد جديد به توسعه آموزش مجازي به عنوان ره آورد تكنولوژي اطلاعات در كشور مي تواند دانشگاه و صنعت و نتيجتاً طریقه بهسازي و توسعه نيروي انساني و بهبود كيفيت را متحول سازد. اين پديده به عنوان يك فناوري مدرن نياز به اشنايي، بومي كردن و بكارگيري موثر آن در كشور دارد. مرزگستري سازمانها و حركت به سوي مجازي شدن راه را براي استقرار آن فراهم مي كند. استقرار آموزش مجازي نيازمند در اختيار داشتن نيروي بشر متخصص و آشنا به اين فناوري، مديريت كارآمد، سيستم و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري براي تبديل محتوي به درس افزار و… مي باشد. طریقه توسعه سازمانها در كشور و مزايايي كه مترتب بر استقرار آموزش مجازي مانند كاهش هزينه هاي آموزشي، بهبود عملكرد و بهره وري بيشتر، تسريع در دسترسي به بازار، تسهيل جذب و بكارگيري نيروي انساني موردنظر و فراهم آوردن فرصت به روزآوري دانش و… پذيرش و توسعه اين تكنولوژي را غيرقابل اجتناب مي كند.

 

پذيرش اين فناوري به دليل جديد بودن آن حتي در كشورهاي توسعه يافته هنوز يكي از موضوعات اصلي تحقيقات روز بوده و انتظار مي رود اين پديده از ابعاد مختلف مورد تحقيق متخصصين و محققين كشور قرار گيرد.

 

منابع:

1 – دكتر نادر قلي قورچيان – دكتــر پريوش جعفري – بررسي دانشگاههاي مجازي – اقتصاد مديريت – 1382- تهران.

2 – دكتر كامران فيضي – مسائل و راهكارهاي تشكيل دانشگاههاي اينترنتي در ايران – مطالعات مديريت – 1382 – تهران.

3 – دكتر غلامحسين زماني – مهندس شهرام مقدسي – آموزش از راه دور رهيافتي بديل در نظام آموزش كاركنان – دانش مديريت – 1377 – تهران.

4 – محمدمهدي رشيدي – آموزش ONLINE – سومين كنفرانس مديران كيفيت- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران – 1381 – تهران.

 


دیدگاهتان را بنویسید