دانلود پایان نامه

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

با در نظر داشتن اين مضمون (زمينه) لازم می باشد بچه ها (دانش آموزان) را كه در دنياي امروز زندگي و رشد مي كنند آشنا بشوند با تفاوتها و شيوه تكامل جستجوي مذهبي در ميان نوع بشر . بسياري از بچه هايي كه به آنها آموزش مي دهيم، متعلق به جوامع مذهبي خاصي هستند كه ديگران به آن تعلق ندارند، اما تمام شاگردان بايد در فرآيند تفكر درمورد يك زندگي مذهبي پايدار شركت كنند. ما از كجا آمده ايم؟ چرا ما در اين جهان هستيم؟ پس از مرگ چه اتفاقي براي ما مي افتد؟ بنابراين آموزش مذهبي (RE) کوشش مي كند بچه ها را در مسير شخصي زندگيشان كمك كند، آموزش مذهبي به بچه ها كمك مي كند (فرصت مي دهد) تا اعتقادات شخصي، ارزشها و سبك زندگي خود را منعكس كنند و همزمان اعتقادات، ارزشها و شيوه زندگي ديگران را نيز بشناسند.

آموزش مذهبي نبايد با پرورش آن اشتباه گردد. بچه ها در خانواده هايشان و جوامع خود باورها و اعمال مربوط به مذهب خود را فرا گرفته اند بچه ها در خانواده به پيروي از گامهايي كه خانواده سنت ها و اعتقادات خانواده در اين راستا برداشته، تشويق مي شوند. بچه ها با سنت ها، داستانها و شيوه زندگي جامعه مذهبي آشنا مي شوند، كه به آن تعلق دارند. چنين پرورشي پاسداري از مذهبي می باشد كه به آن تعلق دارند. اما اين بخشي از اهداف آموزشي مذهبي مدرسه نيست. آموزش مذهبي در کوشش براي تغيير مذهب كسي يا اينكه فرد را به مذهب ديگر فرا بخواند و يا اينكه به مذهب خاصي حق بدهد و بچه را در محدوده يك سنت ديني خاصي قرار دهد، نيست؛ در عوض به بچه ها فرصت مي دهد براي يادگيري باورهاي مذاهب گوناگون دنيا در جهتي كه بتواند زندگي شخصي آنها را پربار كند.

جايگاه RE در برنامه ريزي درسي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شناخت و درك

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

يكي از اهداف اساسي آموزش مذهبي گسترش دانش و درك دانش آموزان درمورد مذهب می باشد. آنها بايد ياد بگيرند كه مذهب مسئله اي همه جانبه می باشد و بايد راجع به تعدادي از مذاهب اصلي دنيا تحقيق كنند؛ يكي از اين مذاهب اصلي مي تواند مذهب خودشان باشد، اما حتي بچه هايي كه به يك مذهب (هيچ مذهبي) تعلق رسمي ندارند بايد گسترش فهم خود از جهان را آغاز كنند و جايگاه اديان را در دنيا و اينكه چگونه با ديگران و محيط اطراف ارتباط مستقر كنند، بدانند بچه ها از طريق RE ، تفكر درمورد سئوالاتي كه از علاقمندي هميشگي بشر نشات مي گيرد، را آغاز مي كنند و مي توانند راجع به تشابهات و تفاوتهاي بين پاسخهايي كه در جوامع گوناگون به اين پرسش ها داده مي گردد، تحقيق كنند.

مهارتها

آموزش مذهبي درمورد برداشتن موانع دانش نيست. بخش مهمي از اين فرآيند، گسترش مهارتها از طريق شاگرداني می باشد كه توانايي ترويج چنين شناختي را دارند. RE به گسترش مهارتهاي تفكر بحراني كمك مي كند، اين مسئله به بچه ها اين توان را مي دهد تا درمورد ي دنياي اطرافشان تفاوتهاي آگاهانه داشته باشند، به بحث درمورد اهميت موضوع بپردازند و به عقايد ديگران گوش داده و واكنش مناسب نشان دهند مفاهيم

مذهب اساساً يك فعاليت تكامل يافته می باشد. آموزشي كه ما به بچه ها مي دهيم بايد او را قادر سازد تا مفاهيم انتزاعي مذهب را حس كند (دريابد). بدينوسيله از طريق RE بچه ها شروع به افزايش دانش مذهبي، درك افت و دستور زبان مذاهب، تا جائيكه بتوانند افكار شخصي خود را به گونه روشن بيان كرده و با ديگران وارد بحث و گفتگو شوند. يكي از بهترين راههاي آشنا كردن بچه هاي جوان با مفاهيم مذهبي اين می باشد كه سعي گردد مفاهيم جديد با دانش قبلي آنها پيوند داده گردد تا بتوانند موضوع را درك كنند. براي مثال : مطالعه درمورد ي سازگاري(سازش) مسيحيت، ممكن می باشد با بحثي راجع به ‹‹اعتراف›› و ‹‹پاك شدن›› (آموزش) شروع گردد كه در آن بچه ها تجربيات شخصي خود را بيان مي كنند. راه (روش) ديگر، بهره گیری از ادبيات می باشد براي عمومي كردن بحث مربوط عقايد مذاهب ويژه. داستان ‹‹داگر›› نوشته شرلي هولز شامل مطالبي می باشد كه ارتباط بين ‹‹فداكاري›› و ‹‹از دست دادن›› (متضرر شدن) و موضوعات ويژه ديگري را بيان مي دارد.

توجه ها

اشتغال به آموزش مذهبي منجر به گسترش (افزايش) توجه مثبت به خود، ديگران و دنياي اطراف ، مي گردد. RE مستلزم تحقيق درمورد منشأ ارزشهاي اديان و اينكه چگنه اين اعتقادات بر زندگي روزمره ي ما تأثير مي گذارند، مي باشد RE يك کوشش اخلاقي و شرافتمندانه می باشد كه در آن بچه ها به بررسي روابط و تعهداتشان به ديگران مي پردازند. از اين طريق، آموزش مذهبي يك همكاري مهم با آموزش معنوي، روحي، اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي بچه ها به وجودمي آورد و همچنين آموزش شخصي اجتماعي و سلامتي براي شهروندي (يك شهروند خوب بودن)

برنامه ريزي

در برنامه ريزي را RE يكي از نخستين چيزهايي كه به ذهن خطور مي كند اين می باشد كه : كدام مذهب آموزش داده شوند؟ بعضي از مدارس تنها بر باورهاي ديني خود تأكيد دارند در انگلستان و ولز بيشتر مدارس مجبورند از برنامه هايي كه بوسيله مقامات محلي حمايت (ارائه) مي شوند، پيروي كنند و اين برنامه ها محتواي چند ديني ندارند. ثابت شده كه کوشش براي آموزش مذاهب متعدد در آن واحد، منجر به سردرگمي بچه ها مي گردد، بنابراين يك مطالعه دقيق، درمورد دو يا سه مذهب بهتر از يك گشت سريع در مذاهب بيشتري می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید