دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان

برای فرضیه:رابطه سلامت روانی وبرونگرایی 146954=∑xy         759105 =   ∑ y2   32922=∑x2      7716= ∑ y      1525=∑x     80=n                   تفسیر:باتوجه به rxy بدست آمده ازضریب همبستگی پیرسون بین نمرات سلامت روانی وبرونگرایی همبستگی منفی وضعیفی وجود دارد.               ادامه مطلب…

تجزیه وتحلیل آماری:دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان

تجزیه وتحلیل آماری: دراین فصل ازپژوهش نمره های بدست آمده ازآزمودنی هارادرستون سلامت روان و ویژگیهای شخصیت جایگزین کردیم سپس باکمک فرمول ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی نمرات راسنجیده ودرنهایت بااستفاده ازفرمولT معناداری ان را موردبررسی قراردادیم. برای بررسی فرضیه اول،دوم وسوم آزمودنی هارادریک گروه قراردادیم وسپس هرکدام ازویژگیهای شخصیت ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان تاریخچه سلامت روانی

تاریخچه سلامت روانی       تاریخچه سلامت روانی باتوجه به وجود بیماریهای روانی اززمانی که بشر وجود داشته ومخصوصاً زندگی اجتماعی راشروع کرده همراه بوده است.پیداکردن ،شروع وآغاز هرنهضتی به خصوص نهضت های اصلاحی وعلمی به علت داشتن منابع گوناگون وچند جانبه مسئله مشکلی است.درحقیقت روانپزشکی را می توان قدیمی ترین ادامه مطلب…

تعریف سلامت روانی-همسانی شخصیت- دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان-

همسانی شخصیت روانشناسان درمطالعه شخصیت سعی دارندقانونمندیهای رفتاراوراکشف کنند.یکی ازفرضهایی که اساس اکثرنظریه های شخصیت است این است که مردم درموقعیتهاوزمانهای مختلف رفتار همسانی دارند.درنظریه های صفات فرض براین است که هرکس دارای صفات شخصیتی زیربنای خاصی است که درشرایط متنوع موقعیتهای روزمره وتااندازه ای درسراسر عمردراونمایان می گردد.مثلاً اگرچندین ادامه مطلب…

تغییردرشخصیت دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان

تغییردرشخصیت       منظوراز«تغییر»گوناگون یادگرگون شدن است بدون این ضرورت،که گونه دیگرکامل ترباشد.خودپنداری و ویژگی درطول زندگی دگرگون می شوندواین تغییرویژگی هاممکن است کمی یاکیفی باشد.مثلاًدرتغییرات کیفی ویژگی هایک ویژگی نامطلوب اجتماعی به یک ویژگی مطلوب تبدیل می شود.درتغییرات کمی ویژگیها یک ویژگی ضعیف به یک ویژگی قوی عوض می شود.عواملی ادامه مطلب…

شخصیت و وریکردروانکاوی دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان

نظریه های شخصیت شخصیت و وریکردروانکاوی        به عقیده فرویدآنچه سبب فعالیت وپویائی انسان می شودانرژی کلی حیات است که ازدوبخش سازنده ومخرب تشکیل می شود.بخش سازنده همان نیروی زندگی[1] است که درخدمت انگیزه صیانت ذات بوده ومی کوشدزندگی ماراحفظ کند(لیبیدو[2]).درمقابل این نیرو،محرک مرگ[3] قرارداردکه همواره سعی داردمارابه سوی مرگ ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان-نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان-

نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان       بودائیسم که بین آئین های اخلاقی ازنظرقدمت،طولانی ترین تاریخچه راداردتوسط مؤسس آن گائوتامابودا[1] (438 تا 535 قبل ازمیلاد مسیح)ارائه شد. درفلسفه بودا،آنچه رامی توان نزدیک به مفهوم شخصیت دانست .مفهوم «آتا[2]»است که در روانشاسی غربی «خویشتن»نامیده می شود.البته بااین تفاوت اصلی که ازدیدگاه  آتا ادامه مطلب…

الگوی شخصیت دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان

الگوی شخصیت        اصطلاح «الگو»(Pattern) به معنای طرح یاشکل بندی یاهیأت (Configuration)است.به نظرسیستم های روانی- فیزیکی سازندگان شخصیت فردکاملاًبا همدیگربستگی دارندوشخصیت درواقع،محصول تعامل یاتفاعل آنهاست.دومؤلفه مهم الگوی شخصیت عبارتنداز:هسته یا«خودپنداری»و ویژگی ها(traits)که تحت تاثیرهسته می باشند. درباره «خودپنداری»قبلاًسخن گفتیم واشاره کردیم که خودپنداری واقعی مفهومی است که هرکس خویشتن دارد ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان شخصیت ومفهوم آن

شخصیت ومفهوم آن صاحبنظران حوزه شخصیت وروان شناسی ازکلمه شخصیت تعریفهای گوناگون ارائه داده اندازنظرریشه ای ،گفته شده است که شخصیت که برابر معادل کلمهPersonaluty یاPersonalite  فرانسه است درحقیقت ازریشه لاتین Persona گرفته شده است که به معنی نقاب یاماکسی بودکه دریونان و روم قدیم بازیگران تئاتر برچهره می گذاشتند.این ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- تعیین رابطه ویژگیهای شخصیت وسلامت روان

ضرورت واهمیت تحقیق       مسئله بهداشت روانی وتامین سلامت روانی انسانها،موضوعی مهم وحیاتی است،اماساده نیست .بزرگترین آفت این مسئله ساده انکارونگاه تک بعدی به آن است.تامین بهداشت روانی جامعه مانند هرموضوع فرهنگی،نیازبه نگرشی تعاملی واقداماتی چندجانبه ونظامندومنسجم دارد. ….انسانهای به ظاهرسالم امروز ،به راحتی ممکن است واردمرزناسلامتی شوند.بسیاری ازانسانها باکمک ادامه مطلب…