منابع تحقیق با موضوع مدينه، علي‏، طريق، راويان

آورده و طبراني از حديث به اسماء بنت عميس، ام سلمه، حبشي بن جناده، ابن عمر، ابن عباس، جابر بن سمره، براء بن عازب و زيد بن از قم نقل کرده‌اند.روايت ابن کثير ابن کثير نيز اين حديث را در تاريخ‏ خود چنين آورده است که حضرتش فرمود: أو ما ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد درآمد سرانه، بافت فرسوده

کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهدمنطقه سال1390هزينه هاي عمرانيمساحت مناطقسطح فضاهاي عمومي مبلمان شده شهريسطح کل کانالهاي احداث شده درمنطقهسطح املاک تملک شده1258,350,650,0101412352,340??,???4,9212267,626,005,8933292702,790???,???315,6103505,582,423,9243208320,849??,???370,0824136,498,767,2031280253,729??,???9765182,072,995,9091601221,051?,???5,9306179,490,479,2021670281,630?,???5,2437366,229,869,7925200406,987??,???253,3768345,639,222,0561688243,886??,???13,6399524,521,246,9022365498,505???,???3,73210311,105,247,7852360483,901??,???3,73211347,131,686,4471800380,920??,???4,65912258,408,794,0472140293,999?,???17,020ثامن165,403,684,89131163,679?,???1 جدول 3-14، منبع: سالنامه آماري1391، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهدمنطقه سال1391هزينه هاي عمرانيمساحت مناطقسطح فضاهاي عمومي مبلمان ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد امام رضا (ع)، شهرستان مشهد، بافت فرسوده، ارباب رجوع

استفاده ميشوند، در جدولي ذکر شدهاند. 3-1.منطقه مورد مطالعهمناطق مورد بررسي در اين تحقيق در بستر بزرگتري به نام شهر و شهرستان مشهد واقع شده است، از اين‌رو ضروري است ابتدا اين بستر معرفي و شناخته شود تا به شناخت بهتري از مناطق نمونه دست يافت. در بررسي شهر به ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد ???,???.??، ?????، شهرداري، شهري

شهرداري مشهد(منبع: نگارنده) 3-5. مشخصات و اطلاعات کلي مناطقاطلاعات و آماري که در اين تحقيق بگارگرفته شده است به دو دسته تقسيم ميشوند، يکي اطلاعات و آماري که براي سنجش کارايي مناطق بکار ميروند و دوم انتخاب يکسري متغييرهاي ساختاري و سنجش ميزان تاثير آنها بر روي مقادير کارايي کل ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد سنجش عملکرد، مدل DEA

را تعريف و بيان نمود و دبرو هم شاخصي براي اندازهگيري كارايي فني ارائه نمود. اما كار اساسي و كاربردي براي تشخيص كارايي را فارل در سال 1957 انجام داد. او براي اولين بار تخمين كارايي به روش پارامتري را مطرح كرد و به جاي حدس تابع توليد، مقادير دادهها ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد سنجش عملکرد، عملکرد سازمان، بهبود عملکرد، منابع محدود

تنوع و اختلاف در نظامهاي اجتماعي و سياسي گوناگون به شرح زير است:برنامهريزي شهري2- وظايف عمراني 3- وظايف خدماتي 4-تامين بهداشت شهري5- خدمات اجتماعي6- وظايف ايمني 7- وظايف فرهنگي 8- ارتقاي محيط زيست شهري9- وظايف نظارتي(سعيدنيا،1379: 36).2-2-5.مديريتشهري به مثابه يک نظام(سيستم)مديريت شهري را ميتوان به يک نظام تشبيه کرد. نظام ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره بانک تجارت

به شکل آزمون 60 سوالي تنظيم شد. (مقصودي ، 1383) که 16 سوال در بخش سيالي 22 سوال در بخش ابتکار 11 سوال در بخش انعطاف پذيري و 11 سوال در بخش بسط قرار دارد, هرسوال داراي 3 گزينه مي باشد به گزينه ي اول نمره , 1 به گزينه ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره ضرب المثل

و هم براي ايده يابي و ايده پردازي بکار مي رود. براي شناسليي و تعريف درست مسئله ميتوان از اين تکنيک استفاده کرد. سپس ايده هاي جديدي در رابطه با موضوع بدست مي آيند و چراي ديگري مطرح مي شود و بايد توجه داشت که سوالات تا آنجا ادامه پيدا ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره تحمل ابهام، عوامل بازدارنده، سلامت روان، توسعه دانش

از واردات ضمير ناخود آگاه به ذهن، بنابراين؛ اگر واردات ضمير ناخود اگاه به ذهن را بپذيريم، در شرايط ايده ال، ديگر مساله کهنگي و نويي از بين مي روداما نظريه افزايشي را ميتوان صحيح دانست، ولي نه به طور مطلق، به اين معني که بسياري از خلاقيتها به طور ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره کنترل تکانه

قاطعيتاستقلالخودشکوفاييخود اگاهي و بيان خويشتن :فهميدن و درک وپذيرش صحيح خودآگاه بودن و درک هيجانات فرديبيان خود و احساسات فردي به طور اثر بخش اتکا به خود و عدم وابستگي هيجاني به ديگرانتلاش براي دستياي به اهداف شخصي ميان فردي:همدليمسئوليت پذيري اجتماعيروابط ميان فرديآگاهي اجتماعي و روابط بين فردي:آگاه بودن ادامه مطلب…