تز و پایان نامه

پایان نامه تعیین سلامت روان دردختران وپسران ومقایسه آن دربین دوجنس-فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق بین روانژندگرایی وسلامت روانی رابطه وجود دارد. بین برونگرایی وسلامت روانی رابطه وجود دارد. بین دلپذیربودن وسلامت روانی رابطه وجود دارد. بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوت وجود دارد. متغیرهای تحقیق ویژگیهای ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان – کلیات

مقدمه شخصیت(Personality)شامل کل وجود فرداست و وضع عمومی بدن ،مهارتها،رغبت ها،امیدها،وضع ظاهر،احساسات وهیجانها،عادتها،هوش،خصوصیات اخلاقی،فعالیت ،معتقدات وافکار فردرادربرمی گیرد.شخصیت شامل آنچه فردامروزه هست وآنچه امیدواراست بشود    می باشد.پس هرصفتی که فردرا ازافراددیگرمتمایزمی کندجنبه ای ازشخصیت اوراتشکیل     ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)                                           پیوست ب لطفاًاین قسمت رابدقت مطالعه کنید: می خواهیم درباره کسالت وناراحتی های پزشکی واینکه سلامت عمومی شمادرطی یک ماه گذشته تابه امروزچگونه بوده است اطلاعاتی به دست آوریم.لطفاًدرتمامی سئوالات زیر پاسخی ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- 5- الگوی اریش فروم[1]

5- الگوی اریش فروم[1] فروم شخصیت انسان رابیشترمحصول فرهنگ می داند.درنتیجه ،به اعتقاد وی ،سلامت روان بسته به این است که جامعه تاچه اندازه نیازهای اساسی افرادجامعه رابرمی آورد.نه اینکه فردتااندازه خودش راباجامعه سازگارمی کند.درنتیجه ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی -چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟

چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟ ماباآموختن ویژگی های سلامت روانی ،بهترمی توانیم به آن دست یابیم.سلامت روانی دربسیاری ازمواردمانندسلامت جسمی است.برای مثال: 1-بسیاری ازمردم گاهی اوقات احساس افسردگی می کنندهمان طورکه بسیاری ازانها دچار سرماخوردگی می شوند. ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع طلاق- اهمیت تحقیق

  اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی: انسان به خاطر این زاده نشده است که سعادتمند باشد؛ آمده است تا دیگران را خوشبخت سازد. خودخواهی همسری را که برای آسودگی خود مایل به انحلال خانواده است، ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع طلاق -اثرات و عوارض طلاق:

با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است، مع هذا چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده است، به ناچار عواقب اجتماعی آنرا باید انتظار داشت، زیرا طلاق در ادامه مطلب…

By 92, ago
تز و پایان نامه

پیشینه ی تحقیق:پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع طلاق

  پیشینه ی تحقیق: 1- موضوع: علل طلاق و پیامدهای آن و آسیب شناسی اجتماعی تهیه و تنظیم: سیدعلی محمدی روش تحقیق: میدانی نتایج: در بین موارد مراجعه کننده برای طلاق 63% افراد به علّت ادامه مطلب…

By 92, ago