پایان نامه تعیین سلامت روان دردختران وپسران ومقایسه آن دربین دوجنس-فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق بین روانژندگرایی وسلامت روانی رابطه وجود دارد. بین برونگرایی وسلامت روانی رابطه وجود دارد. بین دلپذیربودن وسلامت روانی رابطه وجود دارد. بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوت وجود دارد. متغیرهای تحقیق ویژگیهای شخصیت(متغیرمستقل) سلامت روانی(متغیروابسته) جنسیت (متغیر تعدیل کننده) مقطع تحصیلی (متغیر کنترل کننده) تعاریف نظری ویژگیهای ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان – کلیات

مقدمه شخصیت(Personality)شامل کل وجود فرداست و وضع عمومی بدن ،مهارتها،رغبت ها،امیدها،وضع ظاهر،احساسات وهیجانها،عادتها،هوش،خصوصیات اخلاقی،فعالیت ،معتقدات وافکار فردرادربرمی گیرد.شخصیت شامل آنچه فردامروزه هست وآنچه امیدواراست بشود    می باشد.پس هرصفتی که فردرا ازافراددیگرمتمایزمی کندجنبه ای ازشخصیت اوراتشکیل     می دهدکه ممکن است این صفت ازصفتهای بدنی باشدمانند نیرو،چاقی،لاغری،زیبایی،زشتی،و….. یاذهنی مانندهوش،استعداد،نوع افکار وعقایدو…. یاهیجانی ادامه مطلب…

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)                                           پیوست ب لطفاًاین قسمت رابدقت مطالعه کنید: می خواهیم درباره کسالت وناراحتی های پزشکی واینکه سلامت عمومی شمادرطی یک ماه گذشته تابه امروزچگونه بوده است اطلاعاتی به دست آوریم.لطفاًدرتمامی سئوالات زیر پاسخی را که فکرمی کنیدباوضع شمابیشتر مطابقت داردمشخص کنید.بخاطرداشته باشید که مامی خواهیم درباره ناراحتی های ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- 5- الگوی اریش فروم[1]

5- الگوی اریش فروم[1] فروم شخصیت انسان رابیشترمحصول فرهنگ می داند.درنتیجه ،به اعتقاد وی ،سلامت روان بسته به این است که جامعه تاچه اندازه نیازهای اساسی افرادجامعه رابرمی آورد.نه اینکه فردتااندازه خودش راباجامعه سازگارمی کند.درنتیجه ،سلامت روان بیش ازآن که امری فردی باشد،مسئله ای اجتماعی است.عامل اصلی این است که ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی -چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟

چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟ ماباآموختن ویژگی های سلامت روانی ،بهترمی توانیم به آن دست یابیم.سلامت روانی دربسیاری ازمواردمانندسلامت جسمی است.برای مثال: 1-بسیاری ازمردم گاهی اوقات احساس افسردگی می کنندهمان طورکه بسیاری ازانها دچار سرماخوردگی می شوند. 2- شمانمی توانیدازهمه ناراحتی های روحی جلوگیری کنید،همان طورکه ازبروز همه بیماری هانیزنمی توانیدجلوگیری کنیدو ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع طلاق- اهمیت تحقیق

  اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی: انسان به خاطر این زاده نشده است که سعادتمند باشد؛ آمده است تا دیگران را خوشبخت سازد. خودخواهی همسری را که برای آسودگی خود مایل به انحلال خانواده است، تکلیف او در تأمین سعادت همسر و فرزندان محدود می کند. در برابر حقّی که ادامه مطلب…

نتیجه گیری:پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع طلاق

نتیجه گیری: در پی تحقیق انجام شده در زمینه ی «عوامل موثر بر طلاق»، اطلاعات به دست آمده از تعداد 60 نفر مطلقه ای که پرسشنامه ای را در مورد آنها تنظیم کرده ایم به شرح زیر تنظیم و طبقه بندی شده است. با توجّه به یافته های جدول شماره ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع طلاق -اثرات و عوارض طلاق:

با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است، مع هذا چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده است، به ناچار عواقب اجتماعی آنرا باید انتظار داشت، زیرا طلاق در نظر جرم شناسان در واقع از عوامل جرم زا محسوب می شود، میزان طلاق را ادامه مطلب…

پیشینه ی تحقیق:پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع طلاق

  پیشینه ی تحقیق: 1- موضوع: علل طلاق و پیامدهای آن و آسیب شناسی اجتماعی تهیه و تنظیم: سیدعلی محمدی روش تحقیق: میدانی نتایج: در بین موارد مراجعه کننده برای طلاق 63% افراد به علّت ناسازگاری اختلافی و رفتاری، 27% به علّت دخالت بی جای بستگان، 20% به علّت تنفّر ادامه مطلب…