طبق یافته های تحقیقات، از بین ۱۰۰ مرغ خریداری شده از بازار کشاورزان در پنسیلوانیا درصد دارای باکتری کامپیلوباکتر و ۲۸ درصد هم باکتری سالمونلا بودن. این در حالیه که در همون برهه فقط ۲۰ درصد از مرغای ارگانیک فروشگاه ها دارای کامپیلوباکتر و ۲۸ درصد هم دارای سالمونلا بودن.

هم اینکه در میان مرغای غیرارگانیک فروشگاه ها ۸ درصد کامپیلوباکتر و ۵۲ درصد دارای سالمونلا بودن.

پس، طبق گفته محققان این تصور عمومی که مرغای محلی مغذی تر و مفیدتر هستن اشتباه بوده و بهتره از همون فروش گاه ها بخریم که از نظر بهداشتی مطمئن تر هستن.

جفت و جور و ترجمه: مجله اینترنتی زیگیل