دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

گزارش چاه پیمایی

چاه به عمق 95 متر متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی واقع در روستای شیر ذیل از توابع شهرستان فومن توسط شرکت حفاری قزل اوزن گیل با قطر 12 اینچ در تاریخ 5/12/85 چاه پیمایی گردید.

بر اساس نتایج و بررسی های کاروناژ الکتریکی و کنترل و تطبیق آن با نمونه‌های اخذ شده از حفاری لایه های اعماق زمین گمانه آب مصرفی روستا چنین استنتاج می گردد که به طور کلی حفاری در لایه‌های آبرفتی که نوع رسوبات آن عمدتاً قلوه سنگ، شن درشت و ریز، ماسه و سیلت و رس که به صورت مخلوط رسوب گذاری شده‌اند و از نفوذپذیری متوسطی برخوردار می باشد رسوبات حفاری شده تا عمق 16 متری ریزدانه بوده و از عمق 16 الی 24 متری دانه درشت بوده و از عمق 24 الی 28 متری یک لایه کاملاً رسی حفاری گردیده و از عمق 28 الی 55 متری یک لایه مخلوط از نوع رس – شن، ماسه و سیلت حفاری شده و از عمق 55 الی 60 متری یک لایه درشت دانه حفاری شده و نفوذپذیر می باشد و از عمق 60 الی 70 متری سیلت، رس و ماسه حفاری شده و از عمق 70 الی 76 متری یک لایه نفوذپذیر حفاری گردیده و از عمق 76 تا 80 متری یک لایه رسی حفاری شده و از عمق 80 الی 85 متری باز هم یک لایه مقاوم حفاری شده و از عمق 85 تا عمق 95 به تدریج به میزان افزوده می گردد و از نفوذپذیی ضعیفی برخوردار می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد

با تلفیق نمونه های حاصل از حفاری و منحنی های حاصل از کاروتاژ الکتریکی مناسب ترین شبکه بندی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود.

از عمق 0متر تا 18 متر برابر 18 متر لوله کور

از عمق 18متر تا 24 متر برابر 6متر لوله مشبک

از عمق 24متر تا 36متر برابر 12 متر لوله کور

از عمق 36متر تا 60متر برابر 24متر لوله مشبک

از عمق 60متر تا 70متر برابر 10 متر لوله کور

از عمق 70متر تا 76متر برابر 6 متر لوله مشبک

از عمق 76متر تا 80 متر برابر 4 متر لوله کور

از عمق 80متر تا 86 متر برابر 6متر لوله مشبک

از عمق 86متر تا 92 متر برابر 6 متر لوله کور و رسوبگر

از عمق 92متر تا 95 متر برابر 3 متر لوله‌گذاری پیشنهاد نمی‌گردد (بدلیل رس زیاد)

گشاد کردن چاه با قطر بزرگ و استفاده از گراول مناسب و شستشوی چاه به طور کامل انجام می شود و توضیح اینکه جهت واضح و گویا بودن منحنی های رزوسیتوتیه دوباره تهیه گردید.

گزارش چاه پیمایی

چاه به عمق 60 متر متعلق به آب و فاضلاب روستایی استان گیلان واقع در روستای آج بوزایه از توابع شهرستان رشت توسط شرکت حفاری خواجگی با قطر 12 اینچ و مختصات جغرافیایی x=37N2014 و ALT= 15m 49E4649 جهت مصرف شرب در تاریخ 8/6/85 چاه‌پیمایی شد.

نحوه چاه‌پیمایی از پایین به بالا

سطح گل حفاری در زمان چاه‌پیمایی 5/1 متر

سطح گل حفاری پس از آزمایش 5/1 متر

مقاومت گل حفاری 71/5 اهم متر در 25 درجه سانتی گراد

هدایت الکتریکی گل حفاری 1751 میکرو مهوس بر سانتی متر

عمق در شروع چاه‌پیمایی 60 متر

عمق در پایان چاه‌پیمایی 6 متر

گزارش کاروتاژ الکتریکی

چاه به عمق 60 متر متعلق به سازمان آب و فاضلاب روستایی استان گیلان واقع در روستای آج بوزایه از توابع شهرستان رشت توسط شرکت حفاری خواجگی با قطر 12 اینچ حفر و نمونه های حاصل از حفاری اولیه بر اساس دانه بندی و مواد تشکیل دهنده آنها عبارتند از:

از عمق 0 تا عمق 2 متر: ماسه دانه ریز و سیلت

از عمق 2 تا عمق 6 متر: رس قهوه ای رنگ همراه با درصدی سیلت و ماسه

از عمق 6 تا عمق 18متر: رس قهوه ای متمایل به خاکستری همراه با ماسه و سیلت

از عمق 18 تا عمق 23 متر: مخلوطی از رس و سیلت و ماسه و درصدی شن

از عمق 23 تا عمق 28 متر: شن همراه با قطعات خرد شده قلوه سنگ و مقداری ماسه

از عمق 28 تا عمق 35متر: ماسه دانه ریز تا متوسط همراه با سیلت و قطعات خرد شده و قلوه سنگ

از عمق 35 تا عمق 37 متر: شن همراه با قطعات خرد شده قلوه سنگ

از عمق 37 تا عمق 42 متر: ماسه ریز دانه و سیلت و درصد ناچیزی شن

از عمق42 تا عمق 44 متر: ماسه متوسط تا درشت همراه با سیلت و شن خرد شده

از عمق 44 تا عمق 49 متر: ماسه متوسط نادرشت همراه با شن و قطعات خرد شده قلوه سنگ در خمیره رسی

از عمق 49 تا عمق 60 متر: قطعات خرد شده شن و قلوه سنگ همراه با درصد ناچیزی ماسه و سیلت

از عمق 60 تا عمق 70متر: عمدتاً رس به رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری همراه با درصدی سیلت

نتیجه گیری و پیشنهاد:

پیشنهاد می شود از سطح زمین تا عمق 60 متر برقو شود.

با تلفیق نمونه های حاصل از حفاری و منحنی های حاصل از کار وتاژ الکتریکی مناسب ترین بشکه بندی به شرح زیر پیشنهاد می شود.

از عمق 0 متر تا 20 متر برابر 20 متر لوله کور

از عمق 20 متر تا 26متر برابر 6 متر لوله مشبک

از عمق 26 متر تا 30 متر برابر 4 متر لوله کور

از عمق 30 متر تا 32 متر برابر 2 متر لوله مشبک

از عمق 32متر تا 49متر برابر 17متر لوله کور

از عمق 49 متر تا 51متر برابر 2 متر لوله مشبک

از عمق 51 متر تا 56 متر برابر 5 متر لوله کور

از عمق 56 متر تا 58 متر برابر 2 متر لوله مشبک

از عمق 58 متر تا 60 متر برابر 2 متر لوله کور و رسوبگیر

تذکر: شستشو و پیستون زنی با آب صاف و به میزان مورد نیاز انجام شود. ریختن شن دانه بندی شده جهت انجام گراول پک توصیه می‌شود.

لازم بذکر است آبدهی یک چاه فقط پس از پایان عملیات حفاری و لوله گذاری و پس از انجام آزمایش پمپاژ تعیین می گردد. پیشنهاد می‌گردد در صورت لوله گذاری چاه عملیات گراول ریزی به طور کامل انجام و مراحل توسعه و شستشوی چاه با نظارت کامل انجام گیرد.

یادآوری می شود میزان آبدهی چاه علاوه بر قابلیت انتقال و نفوذ نسبی لایه ها و مقاومت الکتریکی آنها به تغذیه جانبی و میزان گسترش لایه آبدار نیز بستگی دارد. منحنی های کاروتاژ الکتریکی و اصولاً چاه‌پیمایی یک بررسی کیفی است و لوله گذاری پیشنهادی و صرفاً به منظور کمک به کارشناس محترم امور آب ارائه شده است و کارشناس می بایست با بررسی نقشه های ژئوفیزیکی و هیدروژئولوژی منطقه و بررسی چگونگی تغذیه جانبی لایه آبدار و تجربیات قبلی میزان آبدهی احتمال چاه را تخمین بزند. ضمناً متذکر می شود مقدار آبدهی واقعی چاه فقط پس از لوله گذاری و انجام آزمایش پمپاژ مشخص خواهد گردید.

نتیجه گیری: پس از پیلو نمودن مختصات جغرافیایی چاه بر روی نقشه زمین شناسی قزوین –رشت ، مشخص می گردد چاه در تشکیلات عصر حاضر به چینه شناسی رسوبات آبرفتی دلتائی بدون جدائی (بدون نشستگی) (Undivided) جای دارد. به لحاظ لیتولوژی و ستون چینه شناسی از عمق 26-20 متری شامل شن همراه با قطعات خرد شده قلوه سنگ و مقاومت الکتریکی (68-40) اهم متر حاوی آب شیرین و از عمق 32-30 متری شامل ماسه دار و شن دانه درشت با مقاومت الکتریکی (75-50) اهم متر حاوی آب شیرین و از اعمق (51-49) حامل قطعات خرد شده شن و قلوه سنگ و درصد ناچیزی سیلت با مقاومت الکتریکی حدود 30 اهم متر و از عمق 56 متری به بعد شامل شن دانه ریز و ماسه دانه درشت با مقاومت نزدیک 50-40 اهم متر و احتمالاً تحت فشار دیده می شود.

گزارش چاه‌پیمایی

چاه به عمق 80 متر متعلق به سازمان جهاد کشاورزی واقع در روستای کپورچال از توابع شهرستان بندر انزلی توسط شرکت حفاری صدر آب ساحل با قطر 12 اینچ و مختصات جغرافیایی x=341760 و y=4153780 جهت مصرف کشاورزی در تاریخ 6/5/85 چاه‌پیمایی گردید.

نحوه چاه‌پیمایی از پایین به بالا

سطح گل حفاری در زمان چاه‌پیمایی 2 متر

سطح کل حفاری پس از آزمایش 2 متر

مقاومت الکتریکی گل حفاری 15/10اهم متر و در 25 درجه سانتی‌گراد

هدایت الکتریکی گل حفاری 985 میکرو مهوس بر سانتی متر

عمق در شروع چاه‌پیمایی 80 متر

عمق در پایان چاه‌پیمایی 6 متر

گزارش کاروتاژ الکتریکی

چاه به عمق 80 متر متعلق به سازمان جهاد کشاورزی واقع در روستای کپورچال از توابع شهرستان بندر انزلی توسط شرکت حفاری صدر آب ساحل با قطر 12 اینچ حفر و نمونه های حاصل از حفاری اولیه بر اساس دانه بندی و مواد تشکیل دهنده آنها عبارتند از:

از عمق 0 تا 4 متر: عمدتاً رس با چسبندگی بالا

از عمق 4 تا 10متر: عمدتاً رس به رنگ خاکستری با چسبندگی زیاد

از عمق10تا 16 متر: مخلوطی از ماسه و سیلت (ماسه دانه درشت)

از عمق 16 تا 23 متر: شن و ماسه دانه درشت و درصد ناچیزی سیلت

از عمق 23 تا 30 متر: عمدتاً رس

از عمق 30 تا 34 متر: مخلوطی از شن و ماسه دانه درشت

از عمق 34 تا 36 متر: مخلوطی از سیلت و رس با چسبندگی زیاد

از عمق 36 تا 40 متر: مخلوطی از رس و ماسه و سیلت

از عمق 40 تا 57 متر: عمدتاً رس با چسبندگی زیاد

از عمق 57 تا 71 متر: شن دانه درشت تا بسیار دانه درشت

از عمق 71 تا 76 متر: مخلوطی از شن و ماسه و سیلت در خمیره رسی

از عمق 76 تا 80 متر: مخلوطی از شن و رس با چسبندگی زیاد.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه چاه پیمایی رشته زمین شناسی

دسته‌ها: زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید