دانلود پایان نامه

تعداد صفحات پایان نامه: 125 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

پایان نامه رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 موضوع رساله

مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران

 استاد راهنما

دکتر محمد جوادی پور

دانشجو :

فاطمه قادری کنده

فصل اول :

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………. 4

پرسشهای تحقیق ………………………………………………………………………………… 7

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………… 7

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………. 8

فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 9

محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………… 9

تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم :

نظریه و تئوریها ………………………………………………………………………………….. 14

پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور ……………………………………… 64

فصل سوم :

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 91

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 91

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………… 91

نمونه آماری……………………………………………………………………………………….. 92

روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………. 92

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………….. 92

نحوه جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………. 93

چگونگی گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………. 93

روشهای آماری ………………………………………………………………………………….. 94

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………….. 96

جداول و نمودارها……………………………………………………………………………….. 96

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 109

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 111

منابع …………………………………………………………………………………………………. 113

پیوست ………………………………………………………………………………………………. 118

فصل اول

گستره علمی موضوع

مقدمه :

موضوع اصلی تحقیق بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران

نظر شخصی در باره تعاریف عملکرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است

وقتی از طریق آزمونها دانشجویان با دانش آموزان سنجش می شوند این سنجش باعث می شود تا عملکرد هابه صورت واقع نمایان شود .

یک تحلیل اسنادی از واکنشها و عملکرد های دانشجویان به بازدهای تحصیلی آنها فرض می کند که دانشجویان به طور فسخی علل موفقیت و شکست خودرا شناسایی می کند و این فراین اسنادی نه تنها در اسناد دادن به علل خاص و واحد از قبیل استعداد ، کوشش ،‌دشواری ، شانسی و فشارهای روحی و روانی است . بلکه همین طور در استنباطهای مربوط به ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن و قابلیت کنترل نیز وجود دارد بعضی از دانشجویان عملکرد و نتایج تحصیلی خوبی دارند که عموما موفقیت خود را درون سازی می کنند . حال آن که دانشجویان نا موفق براهمیت علی عوامل محیطی تاکید می ورزند اما این الگوی اسنادی ممکن است وابسته به چندین فرایند مربوط به هم از جمله سوگیریهای خدمت به خود ، خبر پردازی منطقی و ملاحظات خود – شناساندن باشد .

اسنادها همچنین به صورتی نظام دار به انتظارات مربوط به عملکرد آینده دریک درس و ای تحصیل و همین طور به واکنش نسیت به باز خود دریافتی از آزمون پیوند دارند طیق یک الگوی چند وجهی پیون اسناد روان و عواطف ، این روابط میان روان و اسنادها هم در سطح چند وجهی و هم در سطوح واحد به وقوع می پیوندند. به علاوه اسنادها بر رفتار اثر دارند ، زیرا بعضی از الگوهای اسنادی منجر به عملکرد ضعیف، کاهش پایداری درماندگی و ناتوانی در طب کمک کارهای درسی می شود . چندین تحقیق نشان داده است که اسنادپس داده به عوامل قابل کنترل و ناپا یدار ممکن است عملکردهای تحصیلی را را پس از شکست تسهیل کند .

( کریمی ، 1382ص 126)

راههای دیگر وجود دارد برای این که عملکردهای را بتوانیم مشاهده کنیم و آن را مورد سنجش قرار دهیم برای سنجیدن عملکرد دانش آموزان یا دانشجویان می توان ازطریق ارزشیابی کردن عملکرد یا امتحان و ‍آزمون استفاده کرد.

بیان مسئله :

فشار روانی به طبقه ای کلی از مشکلات اشاره می کند که وجه تمایزشان از سایر مشکلات این است که در فشار روانی به فشارهایی که بر سیستم وارد می شود و واکنش سیستم در برابر آنها توجه می شود، سیستم می تواند فیزیولوژیک ، اجتماعی یا روان شناختی باشد.(صبوری،1377،ص 22)

فشاری روانی بخش عمده زندگی روز مره هر فردی است که فرد می تواند بر طور مؤثر با آن مقابله کند هرفردی فشار روانی را در زندگی خود، تجربه می کند و فشار روانی بخشی از شرایط زندگی و انسانی است آن گونه که در هنر و ادبیات تمامی اعصار ثبت شده است و در زندگی روزمره ، فشار روانی به راههای مختلف خود را نشان می دهد که از جمله آن ، پاسخهایی که با عصبانیت داده می شود، سردردهای شدید، و نیز تأثیر بر روندهای کاری و تحصیلی (صبوری مقدم 1377،ص 20)

اثرهای فشارهای روانی را می توانیم به اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کنیم :

که به واکنش فوری ، کوتاه مدت ، هشداردهنده فشار روانی اغلب در پاسخ ستیز یا گریزی گفته می شود این اصطلاح توسط کانن (1929) به کار گرفته شد و توصیف واکنش فیزیولوژیکی و زیستی شیمیایی است که در برابر موقعیتهای تهدید کننده و فشار زا در بدنمان رخ می دهد پاسخ خود کار است و ما کنترل هوشیارانه اندکی بر آن داریم چنین پاسخی بخشی ضروری از ذخیره حیاتی تکاملی ما بوده است.

بدون این پاسخ ستیزوگریز” انشان ماقبل تاریخ باقی نمی ماند . هزاران سال پیش چنین پاسخی بواسطه تهدید حیوانات وحشی برانگیخته می شد؛امروزه همان پاسخ توسط موقعیتهای متنوع بی شماری برانگیخته می شود، پاسخ برانگیختگی بدنی یا واکنش ستیز یا گریز، یا واکنش هشدار دهنده با جزئیات نشان داده می شود.

هانس سیله (1946) مدلی سه مرحله ای برای فشار روانی پیشنهاد کرده است .

او این مدل را “نشانگان سازگاری عمومی ” می خواند . نخستین مرحله ، واکنش هشدار یا پاسخ “ستیز یا گریز” است ، دومین مرحله، “مقاومتی ” است که بدن تلاش می کند جهت بازگشت بر مرحله تعادل انجام دهد، و سومین مرحله “فرسودگی” یا “فروریختن” است .

هانس سیله معتقد است فشارروانی می تواند برروی عوامل زیر تأثیر بگذارد.

  • اشکال در تمرکز
  • ناتوانی در تصمیم گیری
  • اختلال حافظه – فراموشی
  • افزایش افکار خود انتقادگرانه منفی ( افکار افسرده ساز)
  • افکار غیر منطقی ، تعریف کننده
  • تفکر فاجعه آمیز(نگرانی)

که همه موارد بالا می تواند اثرات منفی بر روی عملکردهای تحصیلی دانشجویان یا دانش آموزان داشته باشد ( صبوری مقدم ، 1377،ص 43)

سؤالهای مشخص این تحقیق :

  • آیا نبود پدر می تواند بر روی عملکرد دانشجویان اثر بگذارد؟
  • آیا از دست دادن پدر یا یکی از اعضاء خانواده می تواند یک نوع فشار روانی بر دانشجویان محسوب شود؟
  • فشارروانی چه تأثیری بر دانشجویان شاهد و غیرشاهد دارد؟
  • آیا فشار روانی بر روی دانشجویان شاهد و غیر شاهد متفاوت است؟

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود کامل پایان نامه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران