دانلود پایان نامه

تعداد صفحات پایان نامه: 150 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

دانشگاه الزهراء (س)

و دانشکده:

روان شناسی و علوم تربیتی

 موضوع:

مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

 استاد راهنما:

دکتر فرشته ناظرزاده کرمانی

 پژوهشگران:

آتنا کریمی

هاجر رمضانی گوهر

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………. 1

تعریف و بیان مسأله………………………………………………………………………. 2

اهمیت مسأله…………………………………………………………………………………. 5

هدف تحقیق…………………………………………………………………………………… 9

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………….. 9

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………… 14

بخش اول: پیشینه نظری تحقیق…………………………………………………. 18

سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت………………………………………. 18

سابقه سازمان یادگیرنده………………………………………………………………. 21

تئوری یادگیری سازمانی……………………………………………………………… 24

تعاریفی از یادگیری سازمانی………………………………………………………… 25

سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………….. 28

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده………………………………………….. 34

نقش مکاتب فکری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی…………… 37

اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج»………………………………….. 40

تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی…………………………… 54

بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر……………. 58

چگونه یک سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟……… 60

اجزای سازنده سازمان یادگیرنده………………………………………………….. 66

سازمان یادگیرنده در آینده…………………………………………………………… 69

راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده………………………………. 70

راهکارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده……………………………………… 75

مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده…………………………………………………….. 76

تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس) 78

مدارس یادگیرنده………………………………………………………………………… 80

ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده………………………………………………………… 89

مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی……………………………………………….. 96

بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق……………………………………………….. 99

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………… 114

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………. 118

روش تحقیق…………………………………………………………………………….. 119

جامعه آماری…………………………………………………………………………….. 120

نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………… 120

روش جمع‌آوری اطلاعات ………………………………………………………….. 121

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………….. 122

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها……………………………………………. 123

اطلاعات توصیفی گروه نمونه…………………………………………………….. 124

جمع‌بندی………………………………………………………………………………….. 131

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………. 132

بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………… 133

محدودیت‌های پژوهشی………………………………………………………………. 134

فهرست منابع…………………………………………………………………………….. 137

ضمائم……………………………………………………………………………………… 142

چکیده:

امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند که هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است..

«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌کند و عملکردش را متحول می‌سازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است که عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، 1378-ص3)

برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفکر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز کنیم. کسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شکل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی که در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، 1380- ص135-164)

در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق 94نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده که البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کاربردن پرسشنامه‌ای که حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه وتحلیل دیدگاه دبیران و مدیران، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و … نتایج زیر به دست آمد.

1- مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی‌ها و اصول یک سازمان یادگیرنده برخوردارند.

2- اصول و ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است.

3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرک تحصیلی افراد به سمت ویژگی‌ها واصول سازمان یادگیرنده می‌روند.

4- با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند که این نشان‌ دهنده بالاتر بودن این ویژگی‌ها در این گروه است.

«مقدمه»

سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ارتقای دائمی ویادگیری فردی، گروهی ودر نتیجه یادگیری سازمانی کارکنان، موجبات تکامل وبالندگی و پویایی افراد و سازمان را در تعادل با محیط متغیر فراهم می‌سازد. در یادگیری‌ سازمانی ترتیبی اتخاذ می‌شود که با ایجاد ارتباط بین آگاهی‌ها و دانش فردی اعضای سازمان که از تجربیات کاری و سایر مجاری کسب دانش فرا گرفته شده «نوعی دانش جمعی و سازمانی حاصل آید. (الوانی، 1383-ص21)

سازمان یادگیرنده مفهوم نوینی است که همراه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمینان محیطی ناشی از پچیدگی و تغییرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها برای تطبیق خود با تحولات محیطی نیاز شدیدتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی پیدا می‌کنند.

مفهوم سازمان یادگیرنده با توجه به پیچیدگی روزافزون محیط سازمانی و افزایش عدم اطمینان در محیط، مفهوم بسیار معتبری است توانایی سازگاری سازمان با محیط متغیر به یادگیری بستگی دارد. برای رقابت با سازمان‌های دیگر،یک سازمان باید بهتر از آنها یاد بگیرد و دانش خود را سریعتر و گسترده‌تر از آنها در سراسر سازمان به کار بندد. امروزه، سازمان‌ها و کارکنان آنها، باید پیوسته خود را با شرایط و موقعیت‌های جدید سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بیاورند. این، واقعیت سازمان‌های جدید است (علاقه‌بند، 1385)

فصل اول

کلیات تحقیق

تعریف و بیان مسئله:

از مباحث جدید مدیریت این است که سازمان باید به طور دائم در حال یادگیری باشد. (بهرام‌زاده، 1379، ص 52) هیچ سازمانی را نخواهیم یافت که بدون آموختن و یادگیری بتواند لحظه‌ای دوام داشته باشد. سازمان‌ها باید یاد بگیرند که چگونه بیاموزند و از تمامی شیوه‌های یادگیری به بهترین وجه بهره گیرند. دنیا در حال تغییر و تحولی بس شتابان است و هیچ نیرویی قادرنیست مانع این تغییر و تحول گردد. سازمان‌ها باید بیاموزند و در راه آموختن از هر شیوه و ابزاری که می‌تواند به آنها یاد دهد بهره‌ گیرند.(شفاعی، 1380، ص 58) در یک دنیای نامطمئن جایی که همه ما به تعیین می‌دانیم که هیچ چیز مطمئن نیست، به سازمان‌هایی نیاز داریم که به طور مستمر خودشان را از نو بسازند، خود را از نوکشف کنند و به خودشان مجدداً نیرو بخشند. اینها سازمان‌های یادگیرنده‌اند یعنی سازمان‌هایی که عادت به یادگیری دارند.مفهوم اصلی سازمان یادگیرنده یعنی سازمانی که به طور مستمر ظرفیت خود را برای ایجاد آینده دلخواه خویش بالا می‌برد. (موسوی، 1379-ص76) صاحب‌نظران اینامر ویژگی‌هایی را برای سازمان یادگیرنده برشمرده‌اند که راهنمای خوبی برای مدیران سازمان خواهد بود تا وضعیت سازمان خود را با ویژگی مذکور مقایسه کنند و شرایط لازم جهت برخورداری از آن ویژگی‌ها را برای سازمان فراهم آورند. پیترسنج با کتاب پنج فرمان خود مشهورترین نویسنده‌ای است که در ارتباط با سازمان یادگیرنده مطرح است،وی عناصر یا اجزای تشکیل دهنده سازمان یادگیرنده را چنین مطرح کرده است:

1- تفکر سیستمی (system thinking): روشی از تفکر است که در آن برتری کل بر جزء تصدیق می‌شود و هر جزء در رابطه با کل اجزاء به عنوان یک سیستم نگریسته می‌شود.(هر کس یاد می‌گیرد و می‌داند که کل سازمان چگونه کار می‌کند.)

2- تسلط فردی (personal mastery): هر فرد باید در یک زمینه و یا زمینه‌های گوناگون مرتبط به هم مشخص شود کنجکاو یا افراد برای یادگیری مداوم، روحیه یادگیری از این اصل نشأت می‌گیرد. (هر کس نسبت به خود آگاه می‌شود وبا دیگران با گشودگی رفتار می‌کند.)

3- مدل‌های ذهنی (Mental model): مدل‌های ذهنی مفروضات اساسی وحک شده در ذهن انسان بوده و تعیین کننده چگونگی تفکر و عمل هر فرد هستند. بنابراین باید مثبت باشند. (هر کس روش قدیمی تفکر را کنار می‌گذارد.)

4- نگاه مشترک به آینده (دیدگاه توام با بصیرت مشترک) (shared vision): بینش، دانستن تصور ذهنی روشن است.بینش به مفهوم دور نماست و جهت‌گیری آتی سازمان را به تصویر می‌کشد ومنبع انرژی برای یادگیری است.(هر کس برنامه سازمان را می‌فهمد و با آن موافق است)

5- یادگیری سیستمی (Team Learning): یادگیری تیمی فرآیند یکسو کردن وتوسعه توانایی تیم برای رسیدن به اهداف است. یادگیری تیمی عاملی حیاتی است زیرا تیم‌ها واحدهای یادگیری بنیادی در سازمان‌هایی نوین هستند. (همه با هم کار می‌کنند تا برنامه سازمان عملی شود.)

سازمان آموزش و پرورش و مدارس که زیر سیستم این سازمان به شمار می‌آیند باید حتماً یادگیرنده باشند تا بقا ودوام یابند. با بررسی این ایده‌ سازمان یادگیرنده در سازمان‌های آموزشی و پژوهشی به این اصل پی می‌بریم که آیا واقعاً اینها زنده‌اند یا اینکه نقش یک موجود زنده یادگیرنده را بازی می‌کنند واز همه مهم‌تر باید به دنبال راهکارهایی برای بهبود سازمان‌های موجود خود باشیم و آنها را به سوی سازمان‌های یادگیرنده هدایت کنیم. از آنجا که در سال‌های اخیر با پیدایش مدارس غیرانتفاعی بسیاری از افراد تصور می‌کنند که این مدارس با دریافت هزینه‌های هنگفت می‌توانند نیازهای آموزشی دانش‌آموزان را برآورده کنند یا اینکه دبیران و پرسنل خود را به لحاظ آموزشی به روز نگه‌دارند، تحقیق حاضر درصدد است بررسی کند که مدارس مقطع متوسطه عمومی منطقه 2 شهر تهران اعم از (دولتی و غیرانتفاعی) تا چه از حد از ویژگی‌های سازمانی که پیش از این ذکر شد برخوردارند؟

لذا جالب است بدانیم آیا مدارس ما می‌توانند جزء سازمان یادگیرنده قلمداد شوند و برخی ابعاد و ویژگی‌ها را دارا هستند یا خیر؟

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود کامل پایان نامه مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

پایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif


دیدگاهتان را بنویسید