مکاني و زماني وي، در نقاط مختلف جاده نصب شده و به صورت بي سيم در سطح محلي عمل مي کنند. بعنوان مثال در مسير بزرگراه هاي اطراف فرودگاه اين راديو، رانندگان را از وضعيت پارکينگ فرودگاه آگاه ميسازد. در اين فناوري، به منظور اعلام مستمر اطلاعات ترافيک، مي توان طول موج هاي فرعي FM را براي افزايش اطلاعات ترافيکي با حجم نسبتا پايين مورد استفاده قرار داد تا اطلاعات ترافيکي روي صفحه راديويي وسايل نقليه به صورت متن نمايش داده شود. همچنين اين اطلاعات را مي توان به صورت آنالوگ در تلهتکست تلويزيون نمايش داد.
2-2-12-بهره برداري از اطلاعات
در ITS هدف بهره برداري از اطلاعات، ارائه پيشنهاداتي به کاربران جهت تصميم گيري هاي هوشمندانه و هماهنگ و پشتيباني از کنترل وسيله نقليه است. همان طور که در شکل (2-11) نشان داده شده است وسايل نقليه اي که وارد بزرگراه شده اند، به وسيله چراغ راهنمايي نصب شده در ابتداي رمپ ورودي کنترل ميشوند. چراغ راهنما براي مدت کوتاهي سبز مي شود و در نتيجه شمار محدودي از وسايل نقليه مي توانند در اين مدت وارد بزرگراه شوند. هدف کنترل رمپ، حفظ چگالي بزرگراه در حد کمتر از چگالي اشباع ايجاد فاصله يکنواخت بين وسايل نقليه عبوري از بزرگراه و تنظيم فاصله بين وسايل نقليه براي روان تر کردن جريان ترافيک بزرگراه است. سيکل چراغ سبز از طريق يک الگوريتم کامپيوتري و به عنوان تابعي از چندين معيار متفاوت تعيين مي شود. برخي از اين معيارها عبارتند از : جريان پايين دست يا جريان بالا دست.
فاصله بين وسايل نقليه در خط کند رو و طول صف وسايل نقليه در رمپ ورودي و خيابان هايي که به بزرگراه منتهي مي شوند و در برخي محل ها، يک خط ويژه در رمپ براي خودروهاي حمل و نقل عمومي و چند سرنشين در نظر گرفته مي شود و حق تقدم عبور به آنها اختصاص داده مي شود.

شکل (2-11)-رمپ ورودي بزرگراه
بهره برداري از اطلاعات و کنترل ترافيک هماهنگ شده در يک حوزه بزرگ شهري يا منطقه اي در مرکز مديريت ترافيک انجام مي شود. در اين مرکز اطلاعات ترافيک معمولا روي يک صفحه بزرگ نمايش به اپراتورها منتقل مي شود و اين اطلاعات توسط چندين مانيتورCCTV تکميل مي شود. اين مانيتورها ميتوانند تصاوير هر يک از دوربين هاي نصب شده را نشان دهند. کنترل کنندگان ناوگان نه تنها تماس هاي اطلاع رساني و کلامي را به طور جداگانه با رانندگان وسايل نقليه ي شخصي برقرار مي کنند بلکه اغلب با کمک نرم افزارهاي پشتيباني به اين رانندگان فرمان مي دهند که چگونه با حداقل هزينه در مسيرهاي ويژه مسافران را سوار و پياده کنند. در بخش مربوط به وسيله نقليه، با بهره برداري از اطلاعات ترافيک مي توان اطلاعاتي را نظير راهنمايي مسير در اختيار راننده قرار داد يا به او در کنترل وسيله نقليه براي پيشگيري از تصادفات کمک نمود.
در مورد خدمات مربوط به ناوبري، اطلاعات موقعيت وسيله نقليه که از طريق فناوري GPS و يا ساير روش هاي بدست مي آيد، به شکل نماد هايي روي نقشه ديجيتالي وسيله نقليه نمايش داده مي شود. در خدمات راهنمايي مسير، وجود نقشه ديجيتالي در وسيله نقليه جهت بيان ويژگي هاي قطعات جاده مانند فاصله، محدوديت هاي دور زدن، هزينه عوارض، زمان سفر مطابق با محدوديت هاي سرعت و اينکه در چه ساعتي از شبانه روز سفر مي کنيد ضروري است. براي تعيين مسير بهينه بين مبدا و مقصدي، مي توان از نرمافزارهاي کامپيوتري که بر اساس اصول برنامه ريزي ديناميک عمل مي کند، استفاده کرد. مسير بهينه را ميتوان بر اساس محدوديت هاي مختلفي نظير کوتاهترين فاصله، حداقل پرداخت عوارض، تماشايي ترين منظره براي جهانگردان و غيره انتخاب کرد. در راهنمايي ديناميک مسير، شرايط ترافيک مورد توجه قرار ميگيرد. در اين حالت، موقعيت فعلي وسيله نقليه به عنوان مبدا در نظر گرفته مي شود و متناوب با مسير بهينه به سوي مقصد تعيين مي شود. اين محاسبه ممکن است توسط سيستم هاي نصب شده در داخل خودرو و يا در مرکز ترافيک و يا توسط ارائه کننده خدمات اطلاع رساني انجام شود. انتخاب يکي از اين دو گزينه، به هزينه هاي محاسباتي و هزينه هاي ارتباطي، به روز در آوردن نقشه هاي ديجيتالي و تعيين مسير بهينه بر اساس عملکرد بهينه کاربر و يا عملکرد بهينه سيستم بستگي دارد.
در نهايت معماري ITS از مجموعه هايي از شرايط کاربردي بر اساس نيازهاي کاربر يا خدمات کاربر شکل مي گيرد و تضمين خواهد کرد که سيستم ITS که قرار است اجرا شود، پاسخگوي نيازهاي کاربران خواهد بود يا خير.
2-3-نگاهي به مساله پارکينگ در شهرهاي بزرگ کشور
پارکينگ مشکل اغلب شهروندان تهراني است. هر خانواده حداقل يک وسيله نقليه دارد که عمدتاً براي استفاده از آن با مشکلاتي روبرو است که عمده ترين آن يافتن جاي پارک است. حدود 3.5 ميليون خودرو و 2.5 ميليون موتورسکيلت در معابر تهران تردد مي کنند. اما طبق بررسي هاي انجام شده در طي 24 ساعت شبانه روز اين وسايل نقليه بطور متوسط کمتر از %5 زماني در معابر تردد مي کنند و در %95 زمان اين وسايل نقليه در معابر و يا پارکينگها متوقف هستند]32[.
آمار و اطلاعات موجود نشان مي دهد که سالانه صدها هزار اتومبيل وارد ناوگان مي شود به طوري که بر اساس آمار موجود در شهر تهران، با احتساب 40 دقيقه زمان تاخير در هر سفر و با توجه به اينکه به طور متوسط 14 ميليون سفر درون شهري انجام مي شود، زمان اتلاف وقت شهروندان در راهبندان و ترافيک شهري 200 ميليارد دقيقه در سال است. البته علاوه بر اتلاف زمان، انرژي و هز
ينه، اين سکون و کندي در رفت و آمد، خود فشارهاي اجتماعي و رواني، کاهش سطح ايمني و افزايش تصادف را نيز به دنبال دارد]25[. از اين رو پرداختن به بحث پارکينگ ها در مورد مسائل و مشکلات و مديريت صحيح آنها ميتواند چشم اندازي اميد بخش براي رفع مشکل ترافيکي و حمل و نقل باشد.
در کشور ما در زمينه مديريت پارکينگ ها، مطالعاتي صورت گرفته و طرح هايي نيز در برخي شهرها اجرا شده است که از جمله آنها استفاده از سيستم هاي حمل و نقل هوشمند جهت اطلاع رساني ظرفيت پارکينگ ها مي باشد. اين کار به دو صورت انجام مي گيرد:
1. با استفاده از تابلوهايي که قبل از پارکينگ نصب مي شوند، ظرفيت اعلام مي شود.
2. استفاده از سيستم RDSL ]3[ که شکل ساده و يکطرفه اطلاع رساني به رانندگان يا همان راديو پخش معمولي است که امکان برقراري ارتباط و خبر رساني لحظه اي به رانندگان را به صورت هاي مختلف مانند متن، صوت و تصوير را فراهم مي آورد.
اما استفاده اوليه از شکل مدرن سيستم اطلاعات و ارتباطات خودرو از اواخر دهه 90 در کشورهاي پيشرفته دنيا آغاز گرديد و روز به روز بر توانايي، قابليت و ميزان استفاده از اين سيستم افزوده مي شود]2[.
براي بررسي بهتر موضوع پارکينگ را مي توان به سه دسته تقسيم کرد:
1- پارکينگ هايي در مبداء سفر
2- پارکينگهايي که در مقصد سفر
3- پارکينگ هايي که در محل تلاقي شبکه حمل و نقل(بزرگراهها و راههاي شرياني) و سيستم هاي حمل و نقل(مترو و اتوبوس) قرار دارند.
پارکينگ هاي واقع در مبداء سفر که عمدتاً در نواحي مسکوني بايد ايجاد گردد. وظيفه تامين اين نوع پارکينگ بر عهده صاحب وسيله نقليه است. به عبارت ديگر اگر فردي خودرويي مي خرد مي بايست جاي پارک و نگهداري آن را داشته باشد. امروزه شهروندان بسيار از نبود و يا کمبود جاي پارک شبانه در محلات مسکوني گلايه دارند و در مواردي نزاع و درگيري براي پارک شبانه خودرو در محلات مسکوني گزارش شده است. شهرداري نيز به دليل اشغال معابر توسط خودروهاي پارک شده به ويژه در شبها نمي‌تواند به وظايف اصلي خودش به خوبي عمل نمايد. ابتدايي‌ترين راه حلي که براي رفع اين مشکل ارائه شده است الزام کردن تمامي واحد هاي مسکوني مبني بر تامين حداقل يک جاي پارک مي‌باشد. که متاسفانه بسياري از شهرداري‌هاي کشور به اين راه حل روي آورده اند. اين راه‌کار الزاماً اين مساله را پاسخ نمي گويد، تکليف واحدهاي بدون پارکينگ ساخته شده فعلي چيست؟ چند سال بايد با اين مشکل دسته و پنجه نرم کرد تا محله فعلي با قانون جديد بطور کامل نوسازي شود؟ آيا اين راه حل (تامين الزامي پارکينگ) بر عکس سياست‌هاي شهرداري، تشويق به استفاده از خودرو شخصي نيست؟ تکليف خانواده هايي که بيش از يک خودرو دارند چيست؟ و بسياري از سوالات ديگر که با اين راه حل بدون جواب مي ماند.
بخش دوم پارکينگهايي هستند که در انتهاي يک سفر (مقصد) مورد نياز هستند. تامين اين پارکينگ ها بر عهده صاحبان کاربري‌هاي تجاري، اداري و … است که بر حسب سياست‌ها و ضوابط مصوب شهر سازمانها، نهادها، ادارات دولتي و عمومي و صاحبان واحدهاي تجاري بايستي به تامين فضاي پارک مورد نياز براي مراجعين و مشتريان خود بپردازند. تعريف دقيق اين ضوابط و نظارت بر حسن اجراي آن از وظايف اصلي دولتهاي محلي و شهرداري‌ها است.
بخش سوم پارکينگها واقع در محل تلاقي شبکه حمل و نقل (بزرگراه و راههاي شرياني) با سيستم هاي حمل و نقل (مترو و اتوبوس) است. وظيفه ساخت و ايجاد اين پارکينگ ها بر عهده شهرداري است. شهرداري بدين وسيله به شهرونداني که در شهرهاي اطراف و يا حومه شهر زندگي مي کنند اين امکان را مي‌دهد که بتوانند وسيله نقليه خود را در محلي امن پارک نموده و با استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي وارد محدوه مرکزي شهر شده و نيازهاي خود را مرتفع نمايند.
همانطور که تشريح گرديد بر خلاف تصور عموم مردم که شهرداري را به دليل فروش پارکينگ واحد مسکوني، مقصر اصلي بروز مشکلات امروز خود مي‌دانند، بلکه بدون شک قصور شهرداريهاي کلانشهرها عدم تهيه طرح جامع مناسب توسعه شهري و ضوابط منطقي (نه در بخش ساخت و ساز واحدهاي مسکوني بلکه در سطحي فراتر از آن) محرز است.

انواع پارکينگ ها هوشمند :
1- پارکينگ هاي عمومي
2- پارکينگ هاي حاشيه اي (کنار خياباني)
2-3-1-کارهاي انجام شده در رابطه با پارکينگ هاي هوشمند در ايران
الف) طراحي يک سامانه هوشمند مديريت و هدايت پارکينگ و نقش آن در ايمن سازي وافزايش ظرفيت جاده اي
با توجه به مقاله ]12[ براي کسب اطلاعات، در ابتدا به واقعيت موجود در سطح جامعه مراجعه کرده اند و از طريق مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات موردي به مسائل و مشکلاتي که در مورد پارکينگ ها وجود داشت پرداخته اند. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي و بر روي 70 نفر از شهروندان (رانندگان) انجام گرديده. در ادامه به برخي از اين سوالات و جداول مي پردازيم.
سوالات اين پژوهش:
1- ميزان رضايتمندي رانندگان از خدمات پارکينگ هاي سطح شهر چقدر است؟
2- رانندگان عبوري (غير دائم) اطلاعات مورد نياز جهت مکانيابي جاي پارک خودرو خود را از چه طريقي بدست مي آورند؟
3- ميزان اهميت عوامل تاثير گذار در انتخاب پارکينگ ها براي استفاده کنندگان به چه ميزان است؟
4- در چه شرايطي پارکينگ ها بيشترين خدمات را به مشتريان ارائه مي کنند؟

يافته هاي اين پژوهش:
با توجه به جدول(2-2)، نتايج اين مطالعه در خصوص ميزان رضايتمندي رانندگان از خدمات پارکينگ هاي س
طح شهر در حد پايين و متوسط بوده و فقط 6% رضايت بالايي از آن داشته اند.
جدول(2-2)-ميزان رضايت از خدمات
کم
متوسط
زياد
مجموع
27
39
4
70
38 %
56 %
6 %
100 %
با توجه به جدول(2-3)، نشان مي دهد که مکان يابي جاي پارک از طريق پرسش از مردم منطقه با 48% بيشترين را داشته است. تلاش رانندگان در جستجوي جاي پارک در خيابان با 30% در رتبه دوم قرار دارد و استفاده از سيستم هاي مسير يابي نيز با 3% کمترين استفاده کننده را از طرف رانندگان داشته است.
جدول(2-3)- نتايج پرسش از مردم
پرسش از مردم منطقه
استفاده از مکان ياب
توجه به تابلوهاي راهنمايي
استفاده از نقشه شهر
هيچ کدام و سعي در جستجوي جاي پارک در خيابان مي کنم
مجموع
34
2
9
4
21
70
48 %
3 %
13 %
6 %
30 %
100 %
بر اساس نتايج جدول(2-4) اين پرسش مطرح شده است که ميزان اهميت عوامل تاثير گذار در انتخاب پارکينگ به چه ميزان است و از اين رو از رانندگان خواسته شده تا هر يک از عوامل ذکر شده در پرسشنامه را با توجه به ميزان تاثير در انتخاب پارکينگ مورد نظرشان از يک تا ده امتياز بندي کنند. اين نتايج نشان ميدهد که برخي از پارامترهاي تاثير گذار در انتخاب پارکينگ ها براي استفاده کننده گان داراي نقش پر رنگ تر و برخي نيز از اهميت کمتري برخودار است.
جدول(2-4)-وزن اهيمتي عوامل مختلف موثر در رتبه بندي
پارامتر موثر در رتبه بندي پارکينگ ها
وزن اهميتي
زمان دسترسي به پارکينگ
0.42
فاصله جغرافيايي
0.45
هزينه پارکينگ
0.51
امنيت و ايمني
0.32
سختي پارک
0.12
پيش بيني آينده مربوط به خروج خودرو
0.24
و در سوال آخر که از رانندگان در مورد بيشترين خدمات به مشتريان پرسيده شده است رانندگان عوامل ذکر شده را از يک تا چهار رتبه بندي کرده اند و اين نتايج در جدول (2-5) نشان داده شده است. که نشان ميدهد اهميت ارائه بهتر خدمات پارکينگ ها بر اساس کار بازار با 38% بيشترين سهم را داشته است.
جدول(2-5)-بيشترين خدمات پارکينگ ها به مشتريان
پارامتر
وزن اهميتي
در ساعات اداري
0.38
بر اساس کار بازار
0.32
بر اساس مراکز تفريحي، فرهنگي و گردشگري
0.17
در ايام نوروز، اعياد و مراسم مذهبي و تعطيلات
0.14
راه حل پيشنهادي اين مقاله به اين صورت است که راننده پيامي به شماره مرکز ارسال مي کند، مرکز با توجه به پيام دريافتي از کاربر که شامل مبدا و مقصد است و با توجه به وضعيت کنوني ترافيک شهري پارکينگ هاي اطراف راننده را شناسايي کرده و سعي در رتبه بندي پارکينگ ها مي کند ولي از آنجا که گام نخست در راهنمايي و هدايت به رانندگان به سمت پارکينگ ها تعيين عوامل موثر در اين فرآيند است بنابراين در ابتدا اين عوامل مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته مي شود. از جمله عوامل موثر مي توان به ظرفيت پارکينگ، فاصله جغرافيايي، وضعيت ترافيک، هزينه پارکينگ (با توجه اين حالت که پارکينگ هاي غير حاشيه اي داراي قيمت کمتري نسبت به پارکينگ هاي حاشيه اي معبر هستند تا با توجه به رفتار استفاده کنندگان که معمولا هزينه پارکينگ براي آن ها به عنوان مهمترين فاکتور مطرح است مورد استفاده قرار ميگيرد)، امنيت و ايمني، سختي پارک، زمان خروج خودروها اشاره کرد ]12[.
پس از پردازش اطلاعات در مرکز کنترل ترافيک، پارکينگ ها امتيازدهي مي شوند. امتياز دهي بايستي هدفمند و در راستاي کنترل و مديريت ترافيک باشد تا هم شهروندان از مزاياي خدماتي


دیدگاهتان را بنویسید