به عنوان پارکينگ اشغال شده نمايش داده شود. همچنين ميزان زماني که قرار است خودرو در اين پارکينگ بماند به ساير کاربران نمايش داده خواهد شد.
3-2-6-وضعيت نمايش


دیدگاهتان را بنویسید