مطالب این پست : دانلود پایان نامه پایان نامه
تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال 101 صفحه
  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
موضوع :
تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال
 
استاد راهنما :
دکتر سید محمود حجازی
 
استاد مشاور :
دکتر محمد علی سردار
 
نگارش :
علی حسین زاده گنابادی
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
بسم الله………………………………………………………………………………………………………………. الف
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. ب
سپاسگزاری…………………………………………………………………………………………………………. ج
تقدیم به …………………………………………………………………………………………………………….. د
فرم ب………………………………………………………………………………………………………………… ز
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………… ه
فهرست جدول ها ………………………………………………………………………………………………… و
فهرست شکل ها…………………………………………………………………………………………………… و
فهرست نمودارها………………………………………………………………………………………………….. ی
فهرست پیوست ها ……………………………………………………………………………………………….. ی
فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 2
بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. 3
ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………. 5
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 6

ه

پیش فرض های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 7
فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 7
محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………. 8
تعریف اصطلاح ها و واژه ها…………………………………………………………………………………… 9
فصل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 13
سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………….. 13
چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی……………………………………………………………………………… 14
ایمنی ذاتی………………………………………………………………………………………………………….. 15
ایمنی اکتسابی……………………………………………………………………………………………………… 16
آنتی ژن………………………………………………………………………………………………………………. 17
آنتی بادی……………………………………………………………………………………………………………. 17
کمپلمان………………………………………………………………………………………………………………. 18
گلبولهای سفید…………………………………………………………………………………………………….. 18
لنفوسیت ها ………………………………………………………………………………………………………… 19
لنفوسیت T…………………………………………………………………………………………………………. 21
لنفوسیت B ………………………………………………………………………………………………………… 22
چگونگی تولید ایمونوگلوبولین……………………………………………………………………………….. 22

ل

ایمونوگلوبولین…………………………………………………………………………………………………….. 25
ایمونوگلوبولین G ……………………………………………………………………………………………….. 27
ایمونوگلوبولین A ……………………………………………………………………………………………….. 28
ایمونوگلوبولین M ………………………………………………………………………………………………. 30
فعالیت بدنی و سیستم ایمنی ………………………………………………………………………………….. 31
پاسخهای ایمنی ورزشکاران……………………………………………………………………………………. 32
تغییرات BMI ……………………………………………………………………………………………………. 34
تغییرات هورمون کورتیزول…………………………………………………………………………………….. 35
تغییرات کاتکولامین ها………………………………………………………………………………………….. 37
تغییرات گلوتامین پلاسما……………………………………………………………………………………….. 39
فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم…………………………………………………………………… 40
نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال 1990………………………………………………………………… 58
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 62
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 62
نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. 62
متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 63
ابزار و وسایل اندازه گیری…………………………………………………………………………………….. 64

ط

روشهای اندازه گیری و نحوه انجام کار…………………………………………………………………….. 65
روشهای آماری……………………………………………………………………………………………………. 66
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 68
ویژگیهای آزمودنیها………………………………………………………………………………………………. 69
فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………….. 70
فصل پنجم : بحث و بررسی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 79
خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 79
یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 80
بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………….. 80
نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………… 86
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………. 87
 
 

ک


فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                    صفحه
جدول 4-1 : توصیف مشخصات جسمانی و عوامل مورد نظر آزمودنیها ………………………… 69
جدول 4-2 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین   71
جدول 4-3 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین 72
جدول 4-4 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین 73
جدول 4-5 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین 74
جدول 4-6 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتBMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین        75
جدول 4-7 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان غیرچاق قبل و پس از تمرین          76
جدول 4-8 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین         77
جدول 4-9 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین         78
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                     صفحه
شکل 2-1 : ساختمان کلی ایمونوگلوبولین ها…………………………………………………………….. 25
شکل 5-1 : تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و سطوح ایمونوگلوبولین های A ، G ، M …… 86

و


فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه
نمودار 4-1 : میانگین BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین …………………………………….. 71
نمودار 4-2 : میانگین IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین ………………………………………. 72
نمودار 4-3 : میانگین IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین ………………………………………. 73
نمودار 4-4 : میانگین IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………………… 74
نمودار 4-5 : میانگین BMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ……………………………….. 75
نمودار 4-6 : میانگین IgA مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین …………………………………. 76
نمودار 4-7 : میانگین IgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین …………………………………. 77
نمودار 4-8 : میانگین IgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………………… 78
 
فهرست پیوست ها
عنوان                                                                                                                                    صفحه
پیوست شماره (1) ………………………………………………………………………………………………. 91
پیوست شماره (2)………………………………………………………………………………………………… 92
پیوست شماره (3) : …………………………………………………………………………………………….. 93

ی

منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 94 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 

دانلود متن کامل

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 


دیدگاهتان را بنویسید