دانلود پایان نامه

تعداد صفحات پایان نامه: 121 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری (M.Sc)

موضوع:

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 استاد راهنما:

دکتر ایرج نوروش

استا د مشاور:

دکتر قدرت‌ا… طالب نیا

نگارش:

کمال غنائی

چکیده ………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول_ کلیات تحقیق :

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان موضوع…………………………………………………………………………………………………. 3

هدف و دلایل انتخاب…………………………………………………………………………………….. 4

اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………….. 5

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6

قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 8

متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 9

جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………… 11

تعاریف و اصطلاحات………………………………………………………………………………….. 12

 فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان ………………………………………….. 18

سود حسابداری …………………………………………………………………………………………… 18

نظریات پیرامون سود ……………………………………………………………………………………. 19

سود تحققی و سود غیر تحققی ……………………………………………………………………….. 21

مفهوم سود در گزارشگری مالی ……………………………………………………………………… 26

اهداف گزارشگری سود ……………………………………………………………………………….. 28

نقاط قوت سود حسابداری …………………………………………………………………………….. 28

نقاط ضعف سود حسابداری …………………………………………………………………………… 29

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری ……………………………………………….. 30

صورت سود و زیان …………………………………………………………………………………….. 31

ماهیت درآمد …………………………………………………………………………………………….. 31

اندازه گیری درآمد ……………………………………………………………………………………… 32

تحقق درآمد ……………………………………………………………………………………………… 35

مقاطع زمانی شناسایی درآمد ………………………………………………………………………….. 35

ماهیت هزینه …………………………………………………………………………………………….. 37

اندازه گیری هزینه ………………………………………………………………………………………. 38

زمان وقوع هزینه ………………………………………………………………………………………… 39

بخش دوم – مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………. 41

عوامل مؤثر بر بازدهی ………………………………………………………………………………….. 43

بازارهای اوراق بهادار ………………………………………………………………………………….. 45

کارایی بازار ………………………………………………………………………………………………. 45

سطوح کارایی بازار ……………………………………………………………………………………… 46

استفاده کنندگان از صورتهای مالی …………………………………………………………………. 48

بخش سوم – تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام

سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی ………………………………………………………………. 49

بخش چهارم – مروری بر تحقیقات قبلی ………………………………………………………….. 54

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 63

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 63

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 64

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 66

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………… 69

نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… 69

متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… 72

روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… 72

روش آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………….. 73

محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 76

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………….. 76

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 77

نتایج آزمون فرضیه ……………………………………………………………………………………… 79

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………… 93

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 93

پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 94

سایر پیشنهادات……………………………………………………………………………………….  96

1– تعریف مساله و بیان اصلی تحقیق :

در این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام عادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر در این تحقیق سعی می‌شود ارتباط بین متغیرهای «تغییرات اقلام صورت سود و زیان» به عنوان متغییرهای مستقل و «تغییرات بازده سهام عادی» به عنوان متغیر وابسته مشخص گردد. تا بتوان گفت که آیا متغییر وابسته می‌تواند توسط متغییرهای مستقل توضیح داده شود؟

2- اهداف تحقیق :

این تحقیق بدنبال این است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید و از این طریق سرمایه‌گذاران را قادر نماید تا سهام شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و سهام مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب نماید و این امر به حضور سرمایه‌گذاران به عنوان اصلی‌ترین ارکان بورس کمک خواهد کرد.

در واقع اگر سود و جزئیات آن پیش‌بینی بازده سهام را تسهیل نماید، حوزه ارتباط اجزای سود و بازده واقعی می‌تواند معیار با اهمیتی از فواید سود باشد. در صورت وجود چنین ارتباطی می‌توان با اطلاع از وضعیت سودهای آتی شرکتها و در نتیجه پیش‌بینی رفتار قیمت سهام آنها، سرمایه گذاران می توانند اقدام به خرید و فروش سهام ‌نمایند. به عبارت دیگر، پیش‌بینی می‌شود که در صورت وجود ارتباط بین بازده و اجزای سود در بورس اوراق بهادار می‌توان الگویی جهت انتخاب سهام ارائه کرد.

3- اهمیت تحقیق :

زمانی که فردی تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام می‌گیرد، اولین موضوعی که با آن مواجه می‌شود، انتخاب سهم مورد نظر است. در بورس اوراق بهادار تهران به خصوص سرمایه گذاران جزء بیشتر بر اساس اطلاعات غیر رسمی و غیر صحیح مبادرت به اخذ تصمیم می‌نمایند که این موضوع منجر به زیان آنان و در نهایت دلسردی و خروج از بازار سرمایه می‌گردد،

لذا لازم است که به وسیله تحقیقات، معیارهایی فراهم شود که سرمایه‌گذاران بتوانند با استفاده از آنها با دقت و سرعت مبادرت به تصمیم‌گیری و انتخاب سهام شرکت مورد نظرشان نمایند.

4- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اول:

H0 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه دوم:

H0: بین تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.

فرضیه سوم:

H0: بین تغییرات هزینه‌های عملیاتی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات هزینه عملیاتی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه چهارم:

H0: بین تغییرات هزینه‌های مالی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات هزینه‌های مالی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه پنجم:H0: بین تغییرات سایر هزینه و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات سایر هزینه‌ها و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه ششم:

H0: بین تغییرات سایر درآمدها و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات سایر درآمدها و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه هفتم:

H0: بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

رضیه هشتم:

H0: بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان (فروش، بهای‌تمام شده کالای فروش رفته، هزینه عملیاتی، هزینه مالی، سایر هزینه‌ها ، سایر درآمدها ، سود خالص)‌ و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1: بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان (فروش، بهای‌تمام شده کالای فروش رفته، هزینه عملیاتی، هزینه مالی، سایر هزینه‌ها ، سایر درآمدها ، سود خالص)‌ و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

5- قلمرو تحقیق :

قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو تحقیق زمانی از سال 1379 تا پایان سال 1383 را دربرمی‌گیرد.

قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق به بررسی و آزمون ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

6- مروری بر تحقیقات قبلی :

الف) تحقیقات انجام شده در ایران :

در بررسی پایان نامه های تحصیلی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مشخص گردید که پایان نامه ای با موضوع ((بررسی ارتباط بین تغیرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )) در دانشگاه شهید بهشتی توسط آقای بابائیان مورد بررسی قرارگرفته است و مشخص گردید در سطح اطمینان 95% ارتباط معنا داری بین متغیر های تغییرات اقلام ترازنامه به عنوان متغیر مستقل و تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران ، به عنوان متغیر وابسته وجود ندارد .

و همچنین پایان نامه دیگری با موضوع ((بررسی ارتباط بین تغییرات صورت گردش وجوه نقد و تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط آقای وفاپور در دانشگاه تهران نگارش شده است . نتایج تحقیق مذکور نشان داد بین تغییرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و بازده سهام ارتباط معنا دار وجود ندارد و فقط ارتباط بین تغییرات وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و تغییرات بازده سهام تائید شده است .

ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور:

برای اولین بار آقایان بال و براون در سال 1968 رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که سود حسابداری می تواند قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد و همانند جریانهای نقدی و سود سالهای آتی به عنوان یک متغیر موثر است. و در سال 1986 آقای لایپ، رابطه میان اجزای سود حسابداری و بازده سهام را مورد بررسی قرار داده است . وی شش مورد از اجزای سود حسابداری را مورد بررسی قرار داد. لایپ در تحقیق خود نشان می دهد که متغیر های مورد بررسی او توضیحات اضافی نسبت به توضیحاتی که رقم سود حسابداری فراهم می کند در اختیار استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می دهد . در واقع او عقیده دارد که اگر همه چیز را در رقم سود خلاصه کنیم ، برخی از اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان در این میان گم می شود .

آقایان اولسون و پن من در سال 1992 ، ارتباط بین اطلاعات حسابداری و بادزده سهام را مورد بررسی قرار دادند و در این طرح از مدل رگرسیون خطی دو متغیره و چند متغیره استفاده کردند که نتایج تحقیق آنها به شرح ذیل می باشد :

  • با افزایش دوره های زمانی ، میزان تبیین بازده سهام توسط اقلام صورت سودوزیان و تراز نامه افزایش می یابد.
  • قدرت تبیین بین بازده سهام توسط تک تک اقلام صورت سود و زیان ، بیش از تبیین آن بوسیله درآمد هر سهم است .

7- روش تحقیق :

در این تحقیق هدف تعیین میزان ارتباط کمی بین تغییرات بازده سهام بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای تغییرات اقلام صورت سود و زیان بعنوان متغیر ( های ) مستقل می‌باشد.

در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدلهای رگرسیونی دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است. مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین تغییرات تک تک اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام بکار رفته است و برای آزمون ارتباط بین تغییرات کلیه اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .

بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ارتباط معنا دار وجود ندارد، که همان فرضیه صفر است . در صورتیکه این فرضیه بوسیله آزمونهایی که انجام می دهیم رد شود نتیجه می‌گیریم که بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام ارتباط معنا دار وجود دارد که این فرضیه مقابل نامیده می‌شود. برای آزمون فرضهای آماری، برای هر فرضیه صفر، یک فرضیه مقابل نیز در نظر می‌گیرند.

به عبارت دیگر در این تحقیق قصد داریم بدانیم آیا متغیرهای «تغییرات اقلام صورت سود و زیان» می‌تواند متغیر «تغییرات بازده سهام» را تبیین نموده و توضیح دهند؟

8- روشهای جمع آوری اطلاعات :

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای این تحقیق از طریق مجلات و سالنامه‌های انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارشات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و ازنرم افزارهای تدبیر که از کتابخانه بورس گردآوری شده است و همچنین از سایتهای کامپیوتری از جمله سایت www. Irbourse. Com استفاده شده است .

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – اجزای صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار