دانلود پایان نامه

1 درصد معنيدار مي باشد، همچنين اثر متقابل رقم*هورمون بر اين صفت در سطح احتمال 5 درصد معنيدار شده است.
در جدول 4-4 مقايسه ميانگين ديده ميشود بيشترين ميانگين وزن خشک در تيمارکود 5/2 در هزار و رقم تازتا به ترتيب با ميانگين هاي 19/0 ، 18/0 گرم مي باشد و رقم جانکوئيلا با ميانگين 14/0 گرم کمترين ميزان وزن خشک را به خود اختصاص داده است.
با توجه به جدول 4-7 در اثرات متقابل رقم*هورمون، (نرگس تازتا*هورمون 500پي پي ام) با ميانگين 2/0 گرم در بالاترين سطح قرار گرفتند و بقيه تيمارها در سطوح پايينتري قرار گرفتند.
در جدول جدول4-10 مقايسه ميانگين ديده ميشود که در اثرات سه جانبه بيشترين وزن خشک در تيمار (تازتا*هورمون500*کود 0) با ميانگين 26/0 گرم وکمترين آن مربوط به تيمار(janquilla*هورمون 500، کود 5/1) با ميانگين 11/0 گرم بوده است.

4-2-11 اثر هورمون و کود نانو پتاس برجذب آب در گلبرگهاي گل
نتايج حاصل از تجزيه واريانس جدول 4-2 دادههاي حاصل از اين آزمايش نشان مي دهد که اثر رقم، هورمون، کود، هورمون*کود و رقم*هورمون*کود بر ميزان جذب آب در گل نرگس در سطح احتمال 1 درصد داراي اختلاف معنيداري بوده است.
بر طبق جدول4-5 مقايسه ميانگين بيشترين ميزان جذب آب مربوط به رقم نرگس تازتا و تيمار هورمون 500 (پي پي ام) به ترتيب با ميانگين هاي 54/96 و 8/89 ميلي ليتر بوده است وکمترين ميزان جذب با ميانگين 41/80 ميلي ليتردر گل نرگس رقم جانکوئيلا مشاهده گرديد.
دربررسي مقايسه ميانگين جدول 9-4 اثر متقابل هورمون و کود بيشترين ميانگين جذب آب در تيمار (هورمون 500* نانو پتاس 0 (شاهد)) با ميانگين 75/90 ميليليتردر بالاترين سطح قرار گرفت.
با توجه به جدول4-10 مقايسه ميانگين در بررسي اثرات سه جانبه رقم، هورمون و کود بيشترين ميانگين جذب آب از بين تيمارهاي آزمايشي در دو تيمار (تازتا * هورمون 500 پي پي ام*کود 2.5در هزار) و (تازتا* هورمون 1000*کود 1.5) با ميانگين 5/98 ميلي ليتر مشاهده شد(نمودار3-4). همچنين در بررسي رقم جانکوئيلا گل نرگس بيشترين ميانگين جذب آب در تيمار (جانکوئيلا*هورمون 500*کود 0) به ميزان 6/83 ميلي ليتر مربوط بود(نمودار 4-4).

نمودار4-3: مقايسه ميانگين هورمون و کود بر ميزان جذب آب رقم تازتا

نمودار4-4: مقايسه ميانگين هورمون و کود بر ميزان جذب آب رقم جانکوئيلا

4-2-12 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر جذب مواد غذايي
نتايج حاصل از تجزيه واريانس جدول 4-2 دادههاي حاصل از اين آزمايش نشان مي دهد که اثر رقم، کود، هورمون*کود و رقم*هورمون*کود بر ميزان جذب مواد غذايي در گل نرگس در سطح احتمال 1 درصد داراي اختلاف معنيداري مي باشد،همچنين اثر متقابل رقم*کود بر اين صفت در سطح احتمال 5 درصد معني دار گرديده است.
در جدول 4-5 مقايسه ميانگين ديده ميشود که از بين ارقام مورد استفاده رقم جانکوئيلا با ميانگين 06/5 و 44/4 بيشترين ميزان جذب مواد را داشته است همچنين رقم تازتا با ميانگين 25/3 کمترين ميزان جذب را دارا بوده است.
در بررسي اثر متقابل جدول 9-4 اثر متقابل هورمون و کود بيشترين ميانگين جذب مواد غذايي در تيمار (هورمون 1000 *نانو پتاس 0 (شاهد)) با ميانگين 5 را به خود اختصاص داده است.
بر طبق نتايج جداول جدول 4-11 و جدول 4-10 مقايسه ميانگينها در اثر سه جانبه بيشترين ميانگين جذب مواد غذايي در تيمار (جانکوئيلا*1000*کود 0) با ميانگين 85/6 و در بررسي رقم تازتا بيشترين ميانگين جذب مواد غذايي در تيمار (تازتا*هورمون0 *کود 2.5) به ميزان 57/4 مشاهده گرديد (نمودار5-4، 6-4).

نمودار4-5: مقايسه ميانگين هورمون و کود بر ميزان جذب مواد رقم تازتا

نمودار4-6: مقايسه ميانگين هورمون و کود بر ميزان جذب مواد رقم جانکوئيلا
4-2-13 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفيل a برگ
بر طبق نتايج جدول 4-2 حاصل از تجزيه واريانس دادههاي حاصل از اين آزمايش شاهد مي باشيم که اثر رقم، رقم*هورمون و هورمون*کود بر غلظت کلروفيل a در سطح احتمال 1 درصد داراي اختلاف معنيداري بوده است، اثر هورمون بر اين رنگيزه در سطح احتمال 5 درصد داراي اختلاف معنيداري
مي باشد.
در جدول 4-5 مقايسه ميانگين مشاهده ميشود که در بين ارقام مورد استفاده اختلاف معنيداري وجود داشته به طوري که بيشترين غلظت اين رنگيزه در رقم جانکوئيلا با ميانگين 78/16 ميکروگرم در گرم مشاهده شد. در بين تيمارهاي هورموني بيشترين غلظت اين رنگيزه مربوط به تيمار هورمون 750 با ميانگين 06/10ميکروگرم در گرم مي باشد.
با توجه به جدول 4-7 در اثر متقابل رقم و هورمون بيشترين غلظت کلروفيل a مربوط به تيمار (نرگس جانکوئيلا* 750) با ميانگين 05/19ميکروگرم در گرم مي باشد.
در جدول 4-9 نيز اثر متقابل هورمون و کود بيشترين غلظت کلروفيل a در تيمار (هورمون 750 *نانو پتاس 5/2 در هزار) با ميانگين 48/11ميکروگرم در گرم مشاهده گرديد.

4-2-14 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفيل b برگ
نتايج تجزيه واريانس جدول 4-2 نشان مي دهد اثر رقم و رقم*هورمون در سطح احتمال 1 درصد و اثر هورمون در سطح احتمال 5 درصد بر اين رنگيزه اثر معني داري را داشته است.
با توجه به جدول 4-5 مقايسه ميانگين مشاهده ميشود که در بين ارقام استفاده شده بيشترين غلظت کلروفيل b مربوط به رقم جانکوئيلا و تيمار هورمون 500 پي پي ام به ترتيب با ميانگين 25/18 و 20/12ميکروگرم در گرم بوده است، همچنين کمترين ميزان رنگيزه مربوط به نرگس رقم جانکوئيلا با ميانگين001/2 ميکروگرم در گرم مي باشد.
با توجه به جدول 4-7 در بر
رسي اثر متقابل رقم و هورمون بالاترين غلظت اين رنگيزه در تيمار (جانکوئيلا * هورمون 500) با ميانگين 89/22 ميکروگرم در گرم مشاهده شده است.
4-2-15 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفيل کل برگ
نتايج تجزيه واريانس حاصل از جدول 4-2 نشان مي دهد از بين تيمارهاي آزمايشي فقط تيمار هورمون و اثر متقابل رقم*هورمون در سطح احتمال 1 درصد بر غلظت رنگيزه کلروفيل کل معنيدار مي باشد.
در جدول جدول 4-5 مقايسه ميانگين مشاهده ميشود که بيشترين غلظت کلروفيل کل در تيمار هورموني 1000 با ميانگين 21/0ميکروگرم در گرم وجود داشته است و تيمارهاي 750، 500 و صفر به ترتيب در سطوح بعدي قرار گرفتند در اثر متقابل رقم و هورمون بيشترين ميانگين در دو تيمار (تازتا*هورمون 1000) و (جانکوئيلا* 1000) با ميانگين 21/0 ميکروگرم در گرم مي باشد که هر دو اين تيمارها در يک سطح آزمايشي قرار گرفته اند.

4-2-16 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت آنتوسيانين برگ
نتايج تجزيه واريانس جدول 4-2 نشان مي دهد اثر رقم و اثر سه جانبه (رقم*هورمون*کود) بر غلظت آنتوسيانين در گل نرگس در سطح احتمال 1 درصد و اثر متقابل هورمون*کود در سطح احتمال 5 درصد بر اين صفت معني دار بوده است.
درجدول 4-5 مقايسه ميانگين مشاهده مي شود که بيشترين غلظت آنتوسيانين در رقم جانکوئيلا با ميانگين 59/0 ميکروگرم در گرم مشاهده شد و رقم تازتا با ميانگين 41/0ميکرو گرم در گرم در کمترين ميزان قرار گرفت.
دربررسي مقايسه ميانگين اثر متقابل هورمون*کود بيشترين غلظت آنتوسيانين در تيمار (هورمون 750 * نانو پتاس 5/2 در هزار) با ميانگين 6/0ميکروگرم در گرم مشاهده شد.
با توجه به جداول 4-11 و 4-10 در بررسي اثرات سه جانبه رقم*هورمون*کود بيشترين ميانگين در تيمار (جانکوئيلا *هورمون 1000*کود 1.5) با ميانگين 81/0 ميکروگرم در گرم و در رقم تازتا بيشترين ميانگين اثرات سه جانبه در تيمار (تازتا*هورمون 1000*کود 0) با ميانگين 63/0 ميکروگرم در گرم مشاهده گرديد(نمودار 7-4، 8-4).

نمودار4-7: مقايسه ميانگين هورمون و کود بر ميزان آنتوسيانين رقم تازتا

نمودار4-8: مقايسه ميانگين هورمون و کود بر ميزان آنتوسيانين رقم جانکوئيلا
4-2-17 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت فلاونوئيد
بر اساس نتايج جدول 4-2 تجزيه واريانس نشان ميدهد که اثر رقم و اثر سه جانبه رقم* هورمون *کود بر غلظت فلاونوئيد در سطح احتمال 1 درصد معنيدار مي باشد.
بر طبق نتايج مقايسه ميانگين جدول 4-5 در بين دو رقم مورد استفاده نشان داد بيشترين غلظت فلاونوئيد در رقم تازتا با ميانگين 52/1 ميکروگرم در گرم ميباشد و رقم جانکوئيلا با ميانگين 3/1ميکروگرم در گرم در سطح پايين تري نسبت به ساير تيمارها قرار گرفت.
با توجه به جداول 4-10 و 4-11 مقايسه ميانگين ها به ترتيب در اثر سه جانبه رقم*هورمون و کود بيشترين غلظت فلاونوئيد در تيمار (تازتا*هورمون 1000*کود 2.5) با ميانگين 59/1ميکروگرم در گرم مشاهده شد و در رقم جانکوئيلا بيشترين ميانگين در تيمار (جانکوئيلا*هورمون 1000*کود 1.5) و (جانکوئيلا*هورمون 750*کود 0) هر دو با ميانگين 36/1ميکروگرم در گرم بالاترين غلظت فلاونوئيد را شاهد بوديم.

4-2-18 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر سطح برگ
نتايج حاصل از جدول 4-2 تجزيه واريانس دادههاي اين آزمايش نشان مي دهد که اثر رقم و کود بر سطح برگ در گل نرگس در سطح احتمال 1 درصد و اثر متقابل اين دو تيمار در سطح احتمال 5 درصد بر اين صفت معنيدار بوده است.
بر طبق نتايج مقايسه ميانگين جدول 4-5 در بين دو رقم مورد استفاده نشان مي دهد بيشترين سطح برگ در رقم تازتا با ميانگين 74/402 (ميليمتر مربع) بوده و رقم جانکوئيلا با ميانگين 47/247 (ميليمتر مربع) در سطح پايينتري نسبت به اين رقم قرار گرفت، در بين تيمارهاي کودي بيشترين سطح برگ مربوط به تيمار 5/1 در هزار با ميانگين 01/366 ( ميليمتر مربع) مي باشد.
با توجه به جدول 4-8 در بررسي اثرات متقابل اين دو تيمار بيشترين سطح برگ در تيمار (نرگس تازتا*نانو پتاس 5/1 در هزار) با ميانگين 03/474 (ميليمتر مربع) مشاهده شد.

4-2-19 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر نشت يوني (EC) در گلبرگ
طبق نتايج جدول 4-2 تجزيه واريانس دادههاي حاصل از آزمايش نشان ميدهد که اثر رقم در سطح احتمال 1 درصد بر ميزان EC گل نرگس معنيدار بوده است.
نتايج جدول 4-5 مقايسه ميانگينها نشان مي دهد در بين دو رقم مورد استفاده، رقم جانکوئيلا با ميانگين 38/23 درصد در سطح بالاتري نسبت به رقم تازتا قرار گرفته است.

4-2-20 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر آنتوسيانين گلبرگ
با توجه به جدول 4-2 تجزيه واريانس دادههاي حاصل از آزمايش مشاهده مي شود که اثر رقم و اثر سه جانبه رقم*هورمون*کود در سطح احتمال 1 درصد و همچنين اثر متقابل هورمون*کود در سطح احتمال 5 درصد بر غلظت آنتوسيانين معنيدار بوده است.
طبق نتايج مقايسه ميانگين جدول 4-5 نشان مي دهد، بيشترين غلظت آنتوسيانين در تيمار رقم مربوط به رقم جانکوئيلا به ميزان 57/0ميکروگرم در گرم مي باشد و رقم تازتا نسبت به اين رقم در سطح پايينتري قرار گرفت.
با توجه به جدول 4-9 در اثر متقابل هورمون و کود بيشترين ميانگين در تيمار (هورمون 750 *نانو پتاس 5/2 در هزار) به ميزان 61/0ميکروگرم در گرم مي باشد.
با توجه به جداول 4-10 و 4-11 مقايسه ميانگين در بررسي اثرات سه جانبه رقم، هورمون و کود بالاترين غلظت آنتوسيانين مربوط به تيمار (جانکوئيلا*هورمون 500*کود 1.5) و (تازتا*هورمون 750*کود 2.5) به ترتيب ب
ا ميانگين 69/0 و 68/0 ميکروگرم در گرم مي باشد.

4-2-21 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر رنگيزههاي گياهي گلبرگ دروني (تاج)
نتايج حاصل از جدول 4-3 تجزيه واريانس نشان داد که اثر رقم بر غلظت کلروفيل b گلبرگ دروني در سطح احتمال 1 درصد معنيدار بوده است.در اين آزمايش طبق مشاهده گرديد که اثر هورمون بر غلظت کلروفيل aگلبرگ دروني، کلروفيل کل گلبرگ دروني و کاروتنوئيد گلبرگ دروني در سطح احتمال 1 درصد و غلظت کلروفيلb در گلبرگ دروني در سطح احتمال 5 درصد معنيدار بوده است.همچنين اثر متقابل رقم*هورمون بر غلظت کلروفيل b گلبرگ زرد در سطح احتمال 1 درصد معنيدار مي باشد .
طبق نتايج مقايسه ميانگين جدول 4-6 نشان مي دهد در بين ارقام مورد استفاده رقم جانکوئيلا داراي بيشترين غلظت کلروفيل b گلبرگ دروني با ميانگين 25/18ميکروگرم در گرم بوده است و رقم تازتا با ميانگين 2 ميکروگرم در گرم در سطح پايينتر نسبت به ساير تيمارها قرار گرفته است، همچنين در بين تيمارهاي هورموني بيشترين غلظت کلروفيل a گلبرگ دروني، کلروفيل کل گلبرگ دروني و کاروتنوئيد گلبرگ دروني مربوط به تيمار هورموني 1000 به ترتيب با ميانگين 13/0، 21/0 و 11/0ميکروگرم در گرم مي باشد، در اين تيمار بيشترين غلظت کلروفيلb گلبرگ دروني مربوط به تيمار هورموني 500 با ميانگين 2/12ميکروگرم در گرم بوده است.
در بررسي جدول 4-7 بر روي اثر متقابل رقم و هورمون بيشترين غلظت کلروفيل b گلبرگ دروني در تيمار (نرگس جانکوئيلا* هورمون0) با ميانگين 32/0 ميکروگرم در گرم مشاهده شد.
4-2-22 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر رنگيزههاي گياهي گلبرگ بيروني
با توجه به نتايج جدول 4-3 تجزيه واريانس در اين آزمايش مشاهده مي شود که اثر هورمون بر غلظت کلروفيلa گلبرگ بيروني و کاروتنوئيد گلبرگ بيروني در سطح احتمال 1 درصد و بر غلظت کلروفيل کل گلبرگ بيروني در سطح احتمال 5 درصد معنيدار بوده است، همچنين در اثرات متقابل، اثر هورمون*کود بر غلظت کلروفيل b گلبرگ بيروني در سطح احتمال 5 درصد اثر معنيداري را داشته است.
طبق نتايج جدول 4-6 مقايسه ميانگينها نشان ميدهد بيشترين غلظت کلروفيل a گلبرگ بيروني، کلروفيل کل گلبرگ بيروني و کاروتنوئيد گلبرگ بيروني در تيمار هورموني 1000 پيپيام به ترتيب با ميانگين12/0، 26/0 و 05/2 ميکروگرم در گرم بوده است.
با توجه به جدول 4-9 مقايسه ميانگين اثرات متقابل نشان داد بيشترين غلظت کلروفيل b گلبرگ بيروني در تيمار (هورمون 500 *نانو پتاس 5/1 در هزار) با ميانگين 58/13 ميکروگرم در گرم مي باشد.
4-2-23 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز
طبق جدول 4-12 حاصل از نتايج تجزيه واريانس نشان مي دهد اثر رقم بر آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز گل نرگس در سطح احتمال 1 درصد و اثر هورمون و کود در سطح احتمال 5 درصد بر غلظت اين آنزيم معنيدار شده است، هيچکدام از اثرات متقابل بين تيمارها بر اين صفت معنيدار نشده است.
به طوري که در جدول 4- 13


دیدگاهتان را بنویسید