دانلود پایان نامه

مقايسه ميانگين ديده ميشود بيشترين غلظت اين آنزيم در نرگس جانکوئيلا با ميانگين 66/ 3ميکروگرم در گرم مشاهده شد و نرگس تازتا در سطح بعدي قرار گرفت وکمترين ميزان غلظت نيز در تيمار هورمون0(شاهد) با ميانگين65/1 ميکروگرم در گرم مي باشد ، همچنين مقايسه ميانگينها نشان داد در بين تيمارهاي هورموني بيشترين ميانگين مربوط به تيمار هورمون 750 با ميانگين 69/3 ميکروگرم در گرم بوده است. در بين تيمارهاي کودي پتاس بالاترين غلظت اين آنزيم در تيمار کودي نانوپتاس 5/2 در هزار با ميانگين 69/3 ميکرو گرم در گرم و کمترين آن در تيمار شاهد مشاهده شد.

4-2-24 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر تعداد گلچه گل
طبق نتايج جدول 4-12 تجزيه واريانس دادههاي حاصل از آزمايش نشان مي دهد که اثر هورمون و کود در گل نرگس بر تعداد گلچه اين گياه در سطح احتمال 1 درصد معنيدار شده است
با توجه به جدول 4-13 مقايسه ميانگينها نشان مي دهد که بيشترين تعداد گلچه اين گياه در بين تيمارهاي هورموني مربوط به تيمار هورموني1000 پيپيام با ميانگين 88/7 عدد و کمترين تعداد در تيمار هورموني شاهد با ميانگين 22/5 تعداد به دست آمده است و در بين تيمارهاي مختلف کود نانوپتاس بيشترين تعداد گلچه مربوط به تيمار کودي 5/2 در هزار با ميانگين 7/7 عدد بوده و تيمارهاي 5/1 و شاهد در سطوح بعدي قرار داشتند.

4-2-25- اثر هورمون و کود نانو پتاس بر ميزان ترپنوئيد گلبرگ
با توجه به نتايج حاصله جداول پيوستي 1 تا 13 و مقايسه آن با محتواي ترکيبات ترپنوئيدي در نمونه شاهد ميتوان نتيجه گرفت که استفاده از کودهاي نانو پتاس در غلظتهاي مورد آزمايش (5/1 در هزار و 5/2 در هزار) سبب کاهش محصول ترپنوئيدي توليدي توسط گياه نرگس مي گردد (نمودار9-4، 10-4).
بررسي اثر متقابل کود در غلظت هاي 750 و 1000 پيپيام هورمون در گياه تازتا نشان مي دهد که حضور هورمون در غلظت هاي 750 پي پي ام نسبت به 1000 پيپيام يک اثر تحريک کننده بر روي ساخت فاکتورهاي ترپني در گياه دارد(هر چند مقايسه با گياه شاهد اثر هورمون نيز يک اثر کاهنده است) با توجه به اينکه حضور کودهاي پتاس عاملي جهت کاهش محتواي ترکيبات ترپنوئيدي بودهاند. ميزان افزايش ترکيبات ترپنوئيدي در 750 پي پي ام و کود 5/2 نسبت به حالتي که هورمون به تنهايي استفاده گرديده است کمتر ميباشد. نتايج حاصل از بررسي اثر هورمون حاکي از آن بود که با افزايش غلظت هورمون يک اثرکاهش يابنده درميزان محتواي ترکيبات ترپنوئيدي(بيومارکرهاي موردنظر) مشاهده ميگردد(نمودار4-11). در گياه جانکوئيلا افزايش مجدد در محتواي ترکيبات ترپنوئيدي در غلظت هاي 1000 پي پي ام نسبت به 500 و 750 پي پي ام مشهود است (البته اين اثر نسبت به گياه شاهد يک اثر کاهش يافته مي باشد) که
مي توان آن را ناشي از اثرات متقابل بر روي آنزيم در گياه دانست (نمودار12-4)

نمودار4-9: تاثير کود نانوپتاس بر ميزان ترپنوئيد در رقم نرگس جانکوئيلا

نمودار4-10: تاثير کود نانوپتاس بر ميزان ترپنوئيد در رقم نرگس تازتا

نمودار 4-11 : تاثير هورمون بنزل آدنين بر ميزان ترپنوئيد در رقم نرگس تازتا

نمودار4-12: تاثير هورمون بنزل آدنين بر ميزان ترپنوئيد در رقم نرگس جانکوئيلا

جدول 4- 1 تجزيه واريانس اثر هورمون، و کود نانو پتاس بر برخي صفات رشدي در دو رقم گل نرگس
ميانگين مربعات
درجه آزادي
منابع تغييرات
وزن خشک(g)
وزن تر(g)
زمان ظهور گل اذين

گردن غازي

تعداد برگ

تعداد پياز دختري

قطر پياز مادري
(mm)
وزن پياز مادري(g)
طول ساقه
(cm)
قطر ساقه
(mm)
قطر گل آذين
(mm)

**03/0
ns0002/0
**008/0
*002/0
ns0001/0
ns0008/0
**003/0
**82/6
ns02/0
**71/0
ns14/0
ns11/0
ns08/0
ns23/0
**7/17734
ns8/49
ns84/4
ns46/36
ns84/19
ns84/59
ns74/50
**5/227
ns46/7
*34/11
ns7/3
ns59/8
ns47/4
**02/15
**2/624
ns42/13
ns5/6
ns19
ns2/4
ns10
ns94/9
*12/6
ns27/1
ns37/2
ns05/1
ns29/0
ns57/0
ns93/0
ns005/0
ns034/0
ns085/0
ns024/0
ns102/0
ns037/0
ns018/0
**45/2697
*7/142
*4/112
ns34/65
*12/110
*6/93
ns18/21
**3/205
ns42/14
**1/131
ns06/35
ns4/41
ns95/8
*2/66
**3/14
ns71/0
**69/3
ns91/0
ns1/0
ns5/0
ns4/1
**1/26742
ns6/16
ns1/34
*2/63
ns8/11
ns3/18
ns7/23
1
3
2
3
2
6
6
رقم
هورمون
کود
رقم* هورمون
رقم*کود
هورمون*کود
رقم*هورمون*کود
93/17

02/22
6/6
67/22
39/20
74/2
09/3
17/39
57/14
00/13
22/7

CV%
ns، * و **:به ترتيب غير معني دار و معني‌دار در سطح احتمال 5 و 1 درصد

جدول 4- 2 تجزيه واريانس اثر هورمون، و کود نانو پتاس بر برخي صفات رشدي در دو رقم گل نرگس

ميانگين مربعات

آنتوسيانين گلبرگي µM/mgFW
نشت يوني

سطح برگ

فلاونوئيد
µM/mgFW
آنتوسيانين برگ
µM/mgFW
کلروفيل کل برگ
µM/mgFW
کلروفيل b برگ µM/mgFW
کلروفيل a برگ
µM/mgFW
ميزان جذب مواد

ميزان جذب آب

درجه آزادي
منابع تغييرات
**58/0
ns01/0
ns03/0
ns003/0
ns001/0
*05/0
**07/0
**12/1596
ns34/0
ns76/4
ns16/4
ns29/0
ns65/2
ns43/3
**7/433968
ns8/10164
**9/30802
ns8/8211
*9/18970
ns8/9236
ns10875
**84/0
ns002/0
ns0008/0
ns001/0
ns001/0
ns002/0
**02/0
**56/0
ns01/0
ns04/0
ns004/0
ns01/0
*04/0
**06/0
ns4/16866
**01/43
ns88/1
**82/147
ns49/8
ns55/24
ns15/18
**7/4754
*32/40
ns04/4
**75/95
ns66/2
ns7/10
ns46/7
**5/4293
*16/8
ns47/2
**18/1
7
ns52/4
**99/7
ns59/4
**04/59
ns14/0
**25/4
ns39/0
*52/3
**04/3
**31/3
**3/4684
**62/17
**56/14
79ns/4
ns57/1
**21/11
**39/10
1
3
2
3
2
6
6
رقم
هورمون
کود
رقم* هورمون
رقم*کود
هورمون*کود
رقم*هورمون*کود
36/22

8/11
29/21
4/2
54/25
82/21
84/35
74/15
92/20
66/1

CV%
ns، * و **:به ترتيب غير معني دار و معني‌دار در سطح احتمال 5 و 1 درصد

جدول 4- 3 تجزيه واريانس اثر هورمون، و کود نانو پتاس بر برخي صفات رشدي در دو رقم گل نرگس

ميانگين مربعات
درجه آزادي
منابع تغييرات

کاروتنوئيد گلبرگ بيروني µM/mgFW
کلروفيل کل گلبرگ بيروني
µM/mgFW
کلروفيل b گلبرگ بيروني
µM/mgFW
کلروفيل a گلبرگ بيروني


دیدگاهتان را بنویسید