کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1390
هزينه هاي عمراني
مساحت مناطق
سطح فضاهاي عمومي مبلمان شده شهري
سطح کل کانالهاي احداث شده درمنطقه
سطح املاک تملک شده
1
258,350,650,010
1412
352,340
??,???
4,921
2
267,626,005,893
3292
702,790
???,???
315,610
3
505,582,423,924
3208
320,849
??,???
370,082
4
136,498,767,203
1280
253,729
??,???
976
5
182,072,995,909
1601
221,051
?,???
5,930
6
179,490,479,202
1670
281,630
?,???
5,243
7
366,229,869,792
5200
406,987
??,???
253,376
8
345,639,222,056
1688
243,886
??,???
13,639
9
524,521,246,902
2365
498,505
???,???
3,732
10
311,105,247,785
2360
483,901
??,???
3,732
11
347,131,686,447
1800
380,920
??,???
4,659
12
258,408,794,047
2140
293,999
?,???
17,020
ثامن
165,403,684,891
311
63,679
?,???
1

جدول 3-14، منبع: سالنامه آماري1391، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1391
هزينه هاي عمراني
مساحت مناطق
سطح فضاهاي عمومي مبلمان شده شهري
سطح کل کانالهاي احداث شده درمنطقه
سطح املاک تملک شده
1
258,350,650,010
1412
352,340
??,???
4,921
2
267,626,005,893
3292
702,790
???,???
315,610
3
505,582,423,924
3208
320,849
??,???
370,082
4
136,498,767,203
1280
253,729
??,???
976
5
182,072,995,909
1601
221,051
?,???
5,930
6
179,490,479,202
1670
281,630
?,???
5,243
7
366,229,869,792
5200
406,987
??,???
253,376
8
345,639,222,056
1688
243,886
??,???
13,639
9
524,521,246,902
2365
498,505
???,???
3,732
10
311,105,247,785
2360
483,901
??,???
3,732
11
347,131,686,447
1800
380,920
??,???
4,659
12
258,408,794,047
2140
293,999
?,???
17,020
ثامن
165,403,684,891
311
63,679
?,???
0

3-5-1-5.متغييرهاي بخش اداري – مالي
جدول 3-15، منبع: سالنامه آماري1389، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1389
مراجعات به شهرداري
هزينه هاي اداري
تعدادپرسنل
درصد وصول درامد مصوب
تعداد نامه هاي وارده به اتوماسيون اداري
درآمد سرانه مناطق
1
9,104
1,895,616
177
89
33,680
5239035.826
2
19,637
2,702,144
245
97
73,052
1054073.237
3
5,610
2,015,480
172
98
24,943
320050.7969
4
6,414
1,735,192
178
80
23,152
340058.6804
5
5,829
1,325,256
157
65
15,746
349896.5075
6
8,170
2,306,728
174
72
18,511
330126.5547
7
10,221
2,712,680
192
69
17,461
1801060.967
8
7,013
2,310,240
161
54
17,118
5113996.331
9
23,134
2,688,144
197
109
28,436
2973253.49
10
14,167
1,807,728
160
149
25,178
1702860.477
11
10,810
1,823,144
47
120
17,151
2951967.683
12
5,442
13,059,264
22
435
6,966
10504185.15
ثامن
2,945
601,000
52
16
12,134
2061589.012

جدول 3-16، منبع: سالنامه آماري1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1390
مراجعات به شهرداري
هزينه هاي اداري
تعدادپرسنل
تعداد نامه هاي وارده به اتوماسيون اداري
درآمد سرانه مناطق
1
?????
17,126,711,272
180
?????
5239035.826
2
??,???
33,048,118,604
252
??,???
1054073.237
3
?????
22,790,020,865
173
?????
320050.7969
4
????
17,882,346,353
181
?????
340058.6804
5
?????
12,413,522,099
151
?????
349896.5075
6
?????
12,854,288,817
167
?????
330126.5547
7
?????
25,948,154,105
193
?????
1801060.967
8
?????
18,453,787,907
156
?????
5113996.331
9
??,???
21,955,503,882
191
??,???
2973253.49
10
?????
18,531,071,637
183
?????
1702860.477
11
?????
12,845,269,812
162
?????
2951967.683
12
?????
18,059,119,187
35
?????
10504185.15
ثامن
????
4,610,017,340
53
?????
2061589.012

جدول 3-17، منبع: سالنامه آماري1391، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1391
مراجعات به شهرداري
هزينه هاي اداري
تعدادپرسنل
تعداد نامه هاي وارده به اتوماسيون اداري
درآمد سرانه مناطق
1
?????
17,126,711,272
180
?????
5239035.826
2
??,???
33,048,118,604
252
??,???
1054073.237
3
?????
22,790,020,865
173
?????
320050.7969
4
????
17,882,346,353
181
?????
340058.6804
5
?????
12,413,522,099
151
?????
349896.5075
6
?????
12,854,288,817
167
?????
330126.5547
7
?????
25,948,154,105
193
?????
1801060.967
8
?????
18,453,787,907
156
?????
5113996.331
9
??,???
21,955,503,882
191
??,???
2973253.49
10
?????
18,531,071,637
183
?????
1702860.477
11
?????
12,845,269,812
162
?????
2951967.683
12
?????
18,059,119,187
35
?????
10504185.15
ثامن
????
4,610,017,340
53
?????
2061589.012

3-5-2. متغييرهاي ساختاري تاثيرگذار بر مقادير کارايي
جدول 3-18، منبع: سالنامه آماري1389، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
مناطق
تراکم جمعيت
درآمد سرانه خانوار
حجم سرمايه گذاري مناطق
درآمد سرانه مناطق
مجموع کارايي
مساحت سکونتگاههاي غير رسمي (مترمربع )
درصد مساحت
بافت فرسوده به كل مساحت منطقه
1
128.48
364784
158683
5239035.8
38.3
0
4
2
138.36
268566
230845
1054073.2
22.6
3811198
1
3
102.13
230078
39100
320050.8
4.1
9613333
16
4
191.44
203485
0
340058.68
5.7
4723401
28
5
102.93
177206
323368
349896.51
3.6
5126084
8
6
140.36
190354
103000
330126.55
3.6
7079835
29
7
41.45
249355
251977
1801061
28.1
5248983
6
8
57.57
281560
0
5113996.3
3.8
314446
10
9
122.47
297640
74395
2973253.5
4.8
0
1
10
105.19
249971
0
1702860.5
4.4
0
2
11
106.81
314097
8640
2951967.7
4.9
1020762
0
12
14.70
318846
0
10504181
38.6
0
1
ثامن
291.76
227063
0
2061589
4.6
0
89

3-6.جمعبندي و نتيجهگيري فصل سوم
در اين فصل ابتدا شهر مشهد معرفي شد و خصوصيات و مشخصات جغرافيايي، طبيعي و … آن ذکر گرديد، بعد در مورد شکلگيري و هستهي اوليه شهر مشهد و روند رشد آن توضييح داده شد. در مورد روند شکلگيري 13 منطقه شهرداري مشهد توضيحاتي بيان شده است. در ادامه اين فصل به معرفي تمام مناطق شهرداري پرداخته شده است و در نهايت مشخصات کلي مناطق و متغييرهايي که در اين تحقيق مورد استفاده قرار ميگيرند در قالب جداولي ارائه شدند، تا زمينه براي بخش بعدي که تجزيه و تحليل دادههاست، فراهم شود.

4- 1.مقدمه
در فصول قبل در مورد کليات تحقيق ، روش تحقيق ، نحوهي جمعآوري آمار و اطلاعات متغييرهاي تحقيق، منطقه مورد مطالعه، مباني نظري تحقيق و … مطالبي ذکر شد، فصل چهارم به تجزيه و تحليل اطلاعات اختصاص دارد و به طور کلي در سه بخش ارائه مي‌شود، نخست کارايي هر يک از مناطق شهرداري مشهد در سال‌هاي 1389، 1390 و 1391 به صورت جداگانه(سالانه و بصورت بخشي) ارزيابي خواهدشد. در مرحله دوم ارزيابي کارايي بر اساس ميانگين سه ساله متغيرها محاسبه ميشود و مقادير بهينه بر اساس مدلهاي خروجي محور و ورودي محور با هدف به حداکثر رساندن خروجي‌ها و کاهش وروديها براي کارا شدن تمام مناطق شهرداري مشهد ارائه خواهد شد، اين مقادير با توجه به مناطق الگوارائه ميشود. در اين مرحله از ميانگين سه ساله داده‌ها و ستانده‌ها استفاده شده است. براي ارزيابي کارايي از دو مدل VRS و CRS استفاده ميشود، در نهايت براي رتبهبندي مناطق براساس مقادير کارايي و ناکارايي عمل ميشود. در انتها نيز با استفاده از نرمافزار SPSS و با استفاده از آزمونهاي همبستگي و رگرسيون تاثير متغييرهاي ديگر به مقادير کارايي مناطق سنجيده ميشود.
1. بررسي سالانه کارايي بخش‌هاي منتخب در سال 1389
4-1-1. کارايي بخش جمع‌آوري زباله
در بخش جمع‌آوري زباله شهرداري مشهد در سال 1389، 5 منطقه ناکارا بر اساس وضعيت بازدهي ثابت نسبت به مقياس و 4 منطقه داراي ناکارايي در وضعيت بازدهي متغير نسبت به مقياس هستند. ميزان ناکارايي اين مناطق در جمع‌آوري زباله ناچيز است. همان گونه که در جدول زير ديده ميشود، 5 منطقه از لحاظ کارايي فني و تکنيکي ناکارا هستند، اما در کارايي مديريتي نه تنها از تعداد مناطق ناکارا کاسته ميشود بلکه مقادير کارايي هم افزايش پيدا ميکند، در اين سال درصد مناطق کارا در اين بخش با مدل ,CRS 69.33 و با مدل ,vrs 76.92 ميباشد. کارايي مقياس هم که از تقسيم کارايي فني بر کارايي مديريتي بدست ميآيد، محاسبه شده است.

جدول 4-1، بررسي کارايي بخش جمع آوري زباله مناطق شهرداري مشهد در سال 1389
مناطق شهرداري
کارايي فني(CRS)
کارايي مديريتي (VRS)
کارايي مقياس (Scale)

ورودي محور
خروجي محور
ورودي محور
خروجي محور
ورودي محور
خروجي محور
منطقه1
0.94527
1.05789
0.95768
1.04157
0.98740
1.5158
منطقه2
1
1
1
1
1
1
منطقه3
1
1
1
1
1
1
منطقه4
1
1
1
1
1
1
منطقه5
1
1
1
1
1
1
منطقه6
0.98049
1.01990
0.98539
1.01374
0.9950
1.0060
منطقه7
0.99000
1.01010
1
1
0.99000
1.01010
منطقه8
0.91094
1.09777
0.92393
1.07646
0.9859
1.0197
منطقه9
1
1
1
1
1
1
منطقه10
1
1
1
1
1
1
منطقه11
1
1
1
1
1
1
منطقه12
1
1
1
1
1
1
منطقه ثامن
0.97474
1.02592
0.97907
1.02209
0.9955
10037
(منبع: نتايج تحقيق)

4-1-2. کارايي بخش فضاي سبز و پارک ها
در سال 1389، در بخش فضاي سبز و پارک هاي مناطق شهرداري مشهد 8 منطقه شهرداري در وضعيت بازدهي ثابت نسبت به مقياس و 9 منطقه در وضعيت بازدهي متغير نسبت به مقياس داراي کارايي بودهاند، در اين سال درصد مناطق کارا در اين بخش با مدل CRS 53.84 و با مدل VRS 61.53 ميباشد. نکته قابل توجه در اين زمينه نزديک بودن کارايي در دو وضعيت ثابت و متغير ميباشد و نشان از کارايي سازمان شهرداري مناطق در اين بخش دارد، اما اين نکته در مورد منطقه ثامن صادق نيست و در اين منطقه فاصله زيادي بين کارايي در وضعيت ثابت و متغير وجود دارد و اين مسئله جاي تأمل بيشتري دارد.
جدول 4-2، بررسي کارايي بخش فضاي سبز و پارک هاي مناطق شهرداري مشهد در سال1389
مناطق شهرداري
کارايي فني(CRS)
کارايي مديريتي (VRS)
کارايي مقياس (Scale)

ورودي محور
خروجي محور
ورودي محور
خروجي محور
ورودي محور
خروجي محور
منطقه1
0.87109
1.14799
0.91771
1.12018
0.94919
1.02482
منطقه2
1
1
1
1
1
1
منطقه3
0.96474
1.03655
0.96680
1.03547

منطقه4
1
1
1
1
1
1
منطقه5
1
1
1
1
1
1
منطقه6
0.83082
1.20364
0.84618
1.19326
0.98184
1.0086

منطقه7
1
1
1
1
1
1
منطقه8
1
1
1
1
1
1
منطقه9
0.84542
1.18284
0.91145
1.05170
0.92755
1.12469
منطقه10
1
1
1
1
1
1
منطقه11
1
1
1
1
1
1
منطقه12
1
1
1
1
1
1
منطقه ثامن
0.43583
2.29445
1
1
0.43583
2.29445
(منبع: نتايج تحقيق)

4-1-3. کارايي بخش شهرسازي
در بخش شهرسازي مناطق شهرداري مشهد در سال 1389، 4 منطقه در حالت بازدهي ثابت نسبت به مقياس داراي کارايي بوده‌اند، اين مناطق عبارت‌اند از 1، 7، 11 و 12. تعداد مناطق کارا در وضعيت بازدهي متغير نسبت به مقيا


دیدگاهتان را بنویسید