شهرداري مشهد(منبع: نگارنده)

3-5. مشخصات و اطلاعات کلي مناطق
اطلاعات و آماري که در اين تحقيق بگارگرفته شده است به دو دسته تقسيم ميشوند، يکي اطلاعات و آماري که براي سنجش کارايي مناطق بکار ميروند و دوم انتخاب يکسري متغييرهاي ساختاري و سنجش ميزان تاثير آنها بر روي مقادير کارايي کل مناطق، ميباشد. متغييرهايي که براي سنجش کارايي بکار گرفته ميشوند به 5 بخش تقسيم ميشوند، علت انتخاب اين بخشها و متغييرها به خاطر دسترسي به اطلاعات همين بخشها و همين متغييرها بوده است، وگرنه اين مدل هيچ محدوديتي در تعداد بخشها، واحدهاي تصميمگير و متغييرهاي تحقيق ندارد. متغييرهاي دسته دوم هم که به عنوان متغييرهاي ساختاري هستند در قالب يک جدول در زير ميآيند. منبع اين آمار و اطلاعات، سالنامههاي آماري91-89، منابع کتابخانهايي، کتاب شاخصهاي عملکردي شهرداري و ساير منابع اطلاعاتي و کتابخانهايي و همچنين بصورت مراجعه مستقيم به مناطق شهرداري و … بوده است، بنابراين براي اين جداول منبع خاصي ذکر نشده است.
3-5-1. متغييرهاي مورد استفاده در ارزيابي کارايي مناطق
متغييرهاي بخش جمعآوري زباله، متغييرهاي بخش شهرسازي، متغييرهاي بخش پارکها و فضاي سبز، متغييرهاي بخش فني- عمران، متغييرهاي بخش اداري- مالي
3-5-1-1.متغييرهاي بخش جمع آوري زباله
جدول 3-3، منبع: سالنامه آماري1389، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه
سال1389
ميانگين توليد زباله
سرانه هزينه نظافت
سرانه توليد زباله خانگي
تعداد کارکنان
تعداد واحدهاي مسکوني(تحت پوشش)
حجم زباله کل پسماندجمع اوري شده
حجم زباله جارو شده
مساحت معابر نظافت شده
1
136,696
136,696
715
177
49,946
50,348
7,793
1,386,571,920
2
283,047
283,047
582
245
112,410
105,139
18,520
2,939,259,461
3
186,649
186,649
605
172
88,308
71,317
14,580
1,699,199,539
4
137,271
137,271
557
178
60,478
50,833
15,141
1,117,451,444
5
85,332
85,332
527
157
35,900
35,299
7,456
712,352,011
6
141,468
141,468
709
174
48,284
53,382
12,841
964,317,817
7
162,427
162,427
729
192
57,080
61,264
15,081
1,461,187,569
8
98,677
98,677
863
161
29,238
36,566
6,862
893,390,086
9
164,704
164,704
528
197
68,247
61,859
13,241
1,790,872,474
10
139,997
139,997
565
160
55,961
52,137
11,270
1,706,323,012
11
117,430
117,430
572
47
46,810
44,158
4,017
1,389,207,195
12
16,734
16,734
542
22
5,500
6,115
3,172
599,667,692
ثامن
56,378
56,378
1,722
52
9,050
21,183
1,635
756,611,167
جدول 3-4، منبع: سالنامه آماري1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1390
ميانگين توليد زباله
سرانه هزينه نظافت
سرانه توليد زباله خانگي
تعداد کارکنان
تعداد واحدهاي مسکوني(تحت پوشش)
حجم زباله کل پسماندجمع اوري شده
حجم زباله جارو شده
مساحت معابر نظافت شده
1
132,087
240999
749
180
55,880
48785
9,195
1353062644
2
274,057
139126
550
252
144,107
101030
908,160
2985253545
3
205,710
105525
647
173
93,323
75490
24,666
1534575469
4
137,746
100965
563
181
68,615
52362
15,663
1160496178
5
94,571
92896
553
151
43,837
35012
25,470
681176521
6
148,710
79236
557
167
70,538
55913
26,138
888849604
7
172,525
180982
843
193
57,080
66247
29,000
1312549294
8
97,178
354105
1,055
156
29,377
37755
7,980
818741260
9
175,082
170220
565
191
89,695
64636
50,394
2046636001
10
146,672
185929
533
183
77,251
54462
20,824
157982112
11
112,333
153111
572
162
54,097
42320
12,734
1350962538
12
20,669
359459
458
35
11,540
7566
14,451
761422889
ثامن
60,456
1838338
4,088
53
5,069
22128
3,042
704628690

جدول 3-5، منبع: سالنامه آماري1391، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1391
ميانگين توليد زباله
سرانه هزينه نظافت
سرانه توليد زباله خانگي
تعداد کارکنان
تعداد واحدهاي مسکوني(تحت پوشش)
حجم زباله کل پسماندجمع اوري شده
حجم زباله جارو شده
مساحت معابر نظافت شده
1
132,087
240999
749
180
55,880
48875
9,195
1353062644
2
274,057
139126
550
252
144,107
101030
908,160
2985253545
3
205,710
105525
647
173
93,323
75490
24,666
153457469
4
137,746
100965
563
181
68,615
52362
15,663
1160496178
5
94,571
92896
553
151
43,837
35012
25,470
681176521
6
148,710
79336
557
167
70,538
55913
26,138
888849604
7
172,525
180982
843
193
57,080
66247
29,000
1312549604
8
97,178
354105
1,055
156
29,377
37755
7,980
818741260
9
175,082
170220
565
191
89,695
64636
50,394
2046636001
10
146,672
185929
533
183
77,251
54462
20,824
1571982112
11
112,333
153111
572
162
54,097
42320
12,734
1350962538
12
20,669
359459
458
35
11,540
7566
14,451
761422889
ثامن
60,456
1838338
4,088
53
5,069
22128
3,042
704628690

3-5-1-2.متغييرهاي بخش شهرسازي
جدول 3-6، منبع: سالنامه آماري1389، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال13
89
مراجعات به شهرداري
تراکم حمعيت
بودجه خدمات شهري + عمراني
وسعت زير بناي پروانه صادره
وسعت زيربناي پايانکار صادره
درصد وصول درامد مصوب نقد وغيرنقد(شاخص عملکرد)

سطح فضاهاي طراحي شده شهري
1
9,104
122.2
9,226
125,197,019
499,111
89

148,880
2
19,637
128.2
19,765
256,857
475,285
97

40,000
3
5,610
105.6
5,716
29,918
86,774
98

0
4
6,414
190.1
6,604
47,805
390,843
80

6,500
5
5,829
97.8
5,927
95,343
232,598
65

0
6
8,170
117.5
8,288
51,800
157,792
72

0
7
10,221
41.6
10,263
99,103
207,512
69

700,000
8
7,013
61.1
7,074
260,211
292,799
54

0
9
23,134
107.2
23,241
452,734
990,473
109

112,500
10
14,167
91.3
14,258
253,710
516,129
149

0
11
10,810
94.9
10,905
351,143
666,251
120

112,500
12
5,442
9.5
5,452
344,803
223,189
435

13,000
ثامن
2,945
103.9
3,049
166,416
53,748
16

0

جدول 3-7، منبع: سالنامه آماري1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1390
مراجعات به شهرداري
تراکم حمعيت
بودجه خدمات شهري + عمراني
وسعت زير بناي پروانه صادره
وسعت زيربناي پايانکار صادره
سطح فضاهاي طراحي شده شهري
ميزان منابع پروژه هاي مشارکتي
1
?????
138.5
374,928,524,938
???,???.??
???,???.??
170,500
1,454,625
2
??,???
139.2
471,963,127,734
???,???.??
???,???.??
49,186
1,141,017
3
?????
100.3
632,853,126,598
???,???.??
???,???.??
1
1
4
????
192.8
231,804,496,416
???,???.??
??,???.??
11,700
579,860
5
?????
105.4
251,618,010,937
???,???.??
???,???.??
1
178,801
6
?????
151.4
276,648,403,080
???,???.??
???,???.??
42,353
1
7
?????
42.8
549,322,689,067
???,???.??
???,???.??
746,800
183,303
8
?????
55.8
476,940,713,933
???,???.??
???,???.??
4,000
220,000
9
??,???
133.1
735,184,203,932
?,???,???.??
?,???,???.??
395,127
390,580
10
?????
112
465,627,387,833
???,???.??
???,???.??
343,864
1
11
?????
118.6
491,815,226,115
???,???.??
???,???.??
395,127
521,250
12
?????
15.9
299,908,903,138
?,???,???.??
???,???.??
1
1
ثامن
????
717
203,664,558,072
???,???.??
???,???.??
13,000
1

جدول 3-8، منبع: سالنامه آماري1391، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1391
مراجعات به شهرداري
تراکم حمعيت
بودجه خدمات شهري + عمراني
وسعت زير بناي پروانه صادره
وسعت زيربناي پايانکار صادره
سطح فضاهاي طراحي شده شهري
ميزان منابع پروژه هاي مشارکتي
1
?????
124.7
374928524938
???,???.??
???,???.??
170,500
1,454,625
2
??,???
147.5
471963127734
???,???.??
???,???.??
49,186
1,141,017
3
?????
100.3
632853126598
???,???.??
???,???.??
0
0
4
????
191.3
231804496416
???,???.??
??,???.??
11,700
579,860
5
?????
105.4
251618010937
???,???.??
???,???.??
0
178,801
6
?????
152
276648403080
???,???.??
???,???.??
42,353
0
7
?????
39.8
549322689067
???,???.??
???,???.??
746,800
183,303
8
?????
50.7
476940713933
???,???.??
???,???.??
4,000
220,000
9
??,???
126.9
735184203933
?,???,???.??
?,???,???.??
395,127
390,580
10
?????
112
465627387833
???,???.??
???,???.??
343,864
0
11
?????
106.7
491815226115
???,???.??
???,???.??
395,127
521,250
12
?????
18.5
299908903138
?,???,???.??
???,???.??
0
0
ثامن
????
54.2
203664558072
???,???.??
???,???.??
13,000
0

3-5-1-3.متغييرهاي بخش فضاي سبز
جدول 3-9، منبع: سالنامه آماري1389، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1389
تعدادپرسنل
هزينههاي خدمات شهري
تراکم جمعيت
سرانه اعتبارات احداث فضاي سبز (شاخص هاي عملکردي)
سرانه فضاي سبز (پارک)
مساحت آبياري مکانيزه
سطح فضاهاي عمومي مبلمان شده شهري
1
177
54,347,649
122.2
53
1.43
1658600
352,340
2
245
99,249,117
128.2
33
1.53
2081256
702,790
3
172
46,513,120
105.6
57
0.5
4983497
320,849
4
178
40,646,162
190.1
11
2.1
5133409
253,729
5
157
31,331,424
97.8
48
2.1
5413876
221,051
6
174
43,730,300
117.5
91
2.3
667636
281,630
7
192
84,462,006
41.6
80
11.1
32039297
406,987
8
161
51,780,558
61.1
133
6.9
2264223
243,886
9
197
74,927,458
107.2
180
4.1
4175304
498,505
10
160
60,342,410
91.3
98
2.5
673200
483,901
11
47
57,521,368
94.9
64
5.2
371529
380,920
12
22
15,768,750
9.5
366
2.4
559402
293,999
ثامن
52
19,931,899
103.9
55
0.8
790
63,679

جدول 3-10، منبع: سالنامه آماري1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1390
تعدادپرسنل
هزينه هاي خدمات شهري
تراکم جمعيت
سرانه فضاي سبز (پارک)
مساحت آبياري مکانيزه
سطح فضاهاي عمومي مبلمان شده شهري
1
180
116,577,874,928
139
1.5
565284
352,340
2
252
204,337,121,841
139
1.3
3091288
702,790
3
173
127,270,702,674
100
2
7770766
320,849
4
181
95,305,729,213
193
2.1
5737552
253,729
5
151
69,545,015,028
105
2.2
8694407
221,051
6167
97,157,923,878
151
1.9
2554249
281,630
7
193
183,092,819,275
43
11.7
123596685
406,987
8
156
131,301,491,877
56
8.9
1382237
243,886
9
191
210,662,957,030
133
5.2
14707284
498,505
10
183
154,522,140,048
112
2.2
1069900
483,901
11
162
144,683,539,668
119
4.7
17418969
380,920
12
35
41,500,109,091
16
1.7
681462
293,999
ثامن
53
38,260,873,181
717
1.8
3028
63,679

جدول 3-11، منبع: سالنامه آماري1391، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1391
تعدادپرسنل
هزينه هاي خدمات شهري
تراکم جمعيت
سرانه فضاي سبز (پارک)
مساحت آبياري مکانيزه
سطح فضاهاي عمومي مبلمان شده شهري
1
180
116,577,874,928
125
1.5
565284
352,340
2
252
204,337,121,841
148
1.3
3091288
702,790
3
173
127,270,702,674
100
2
7770766
320,849
4
181
95,305,729,213
191
2.1
5737552
253,729
5
151
69,545,015,028
105
2.2
8694407
221,051
6
167
97,157,923,878
152
1.9
2554249
281,630
7
193
183,092,819,275
40
11.7
123596685
406,987
8
156
131,301,491,877
56
8.9
1382237
243,886
9
191
210,662,957,030
127
5.2
14707284
498,505
10
183
154,522,140,048
112
2.2
1069900
483,901
11
162
144,683,539,668
107
4.7
17418969
380,920
12
35
41,500,109,091
19
1.7
681462
293,999
ثامن
53
38,260,873,181
54
1.8
3028
63,679

3-5-1-4.متغييرهاي بخش فني – عمران
جدول 3-12، منبع: سالنامه آماري1389، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي کاربردي و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداري مشهد
منطقه سال1389
هزينه هاي عمراني
مساحت مناطق
سطح فضاهاي عمومي مبلمان شده شهري
سطح کل کانالهاي احداث شده درمنطقه
1
32,746,000
1412
352,340
4,432
2
69,678,000
3292
702,790
39,438
3
62,865,000
3208
320,849
13,711
4
42,652,000
1280
253,729
1,854
5
32,160,000
1601
221,051
6,214
6
40,943,000
1670
281,630
2,430
7
49,382,000
5200
406,987
7,074
8
62,446,000
1688
243,886
193
9
100,022,000
2365
498,505
67,419
10
38,693,000
2360
483,901
2,623
11
35,945,000
1800
380,920
13,257
12
9,151,000
2140
293,999
220
ثامن
9,128,000
311
63,679
1,975

جدول 3-13، منبع: سالنامه آماري1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهاي


دیدگاهتان را بنویسید