دانلود پایان نامه

مادران كودكان عقب مانده ذهني از سازگاري اجتماعي پائين‌تري برخوردار بودند.
جدول 10-4 : ارزيابي سازگاري اجتماعي مادران كودكان عقب مانده ذهني و مقايسه آن با سازگاري اجتماعي مادران كودكان عادي در رابطه با انجام وظايف روزمره

گروه
تعداد
ميانگين
SD
P-value
مادران كودكان عقب مانده ذهني
40
42/11
76/3
001/0
مادران كودكان عادي
40
80/8
03/3

با توجه به تست نرماليتي كلموگروف اسميرونف توزيع نمره فعاليتهاي روزمره نرمال است (916p=% ). بنابر‌اين جهت مقايسه ميانگين‌ها از آزمون t استفاده شده است.
نتيجه آزمونt نشان داد كه از لحاظ آماري تفاوت معني‌داري بين ميانگين نمره مادران كودكان عقب مانده ذهني (42/11) و نمره سازگاري مادران كودكان عادي (80/8) وجود دارد (001/0=P).
همانگونه كه در جدول فوق ملاحظه مي‌شود ميانگين نمره سازگاري مادران كودكان عقب مانده ذهني بيشتر از مادران كودكان عادي بود به اين معني كه مادران كودكان عقب مانده ذهني از سازگاري پائين‌تري برخوردار بودند.
با توجه به اينكه دامنه نمرات فعاليت روزمره از 6 تا 30 است. براي تحليل بيشتر يك انحراف استاندارد بالاتر از ميانگين نمره مادران كودكان عادي (83/11)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادي كه بالاتر از اين نمره را كسب كردند، ناسازگار و افرادي كه پايين‌تر از اين نمره قرار داشتند، سازگار تلقي شدند. جدول زير فراواني مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.
جدول 11-4 : فراواني مادران ناسازگاري در رابطه با انجام وظايف روزمره در مادران كودكان عقب مانده ذهني و مادران كودكان عادي

ناسازگاري
گروه
تعداد
فراواني
درصد
مادران كودكان عقب مانده ذهني
40
16
40
مادران كودكان عادي
40
7
5/17


دیدگاهتان را بنویسید