ر تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 5-10×8

P – value

control

sham

EMF

Group

8 × 10 -5
Acetylcholine
0.774
0.0172± 0.00985
0.0150 ± 0.0215
0.0034 ± 0.0025
Min 3
0.948
0.0005± 0.0058
-0.0012 ± 0.024
0.0017 ± 0.0074
Min 6
0.374
0.0124± 0.0075
0.0175 ± 0.021
-0.0033 ± 0.0079
Min 9

نمودار 4-1-4- مقایسه تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3،6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 5-10×8

در سطح معنی‌دارp<0.05 پس از تجویز استیلکولین با مولاریته 5-10× 8 تغییرات تانسیون در بین سه گروه اختلاف معناداری وجود ندارد. جدول 4-1-5- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 4-10 P – value control sham EMF Group 10 -4
Acetylcholine
0.031
0.021 ± 0.0076
0.0324 ± 0.0084
-0.0022± 0.0113
Min 3
0.097
0.0243± 0.0154
0.0262 ± 0.0256
-0.044± 0.0294
Min 6
0.066
0.0285± 0.021
0.0444± 0.023
-0.0296 ± 0.0284
Min 9


دیدگاهتان را بنویسید