به شکل آزمون 60 سوالي تنظيم شد. (مقصودي ، 1383) که 16 سوال در بخش سيالي 22 سوال در بخش ابتکار 11 سوال در بخش انعطاف پذيري و 11 سوال در بخش بسط قرار دارد, هرسوال داراي 3 گزينه مي باشد به گزينه ي اول نمره , 1 به گزينه دوم نمره 2 و به گزينه سوم نمره 3 تعلق مي گيرد. اين نمره ها در چهار گروه جمع مي شود و به اين ترتيب چهار نمره براي بخش هاي (سيالي , ابتکار , انعطاف پذيري و بسط) بدست مي آيد که با جمع کردن چهار نمره مي توانيم نمره کل خلاقيت را براي يک فرد بدست آوريم .
3-7-روايي و پايايي پرسشنامه
3-7-1 تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه
قابليت اعتماد يا پايايي يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه‌گيري است. مفهوم ياد شده به اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي‌دهد. دامنة ضريب قابليت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گيري ويژگي‌هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگيهاي متغير و موقتي وي را مي‌سنجد. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي‌رود. که فرمول آن به اين صورت مي باشد:

بدين منظور با استفاده از داده هاي به دست آمده از اين پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماري spss ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد،که ضريب آلفاي کرونباخ هوش هيجاني0.71 ،خلاقيت 0.78 بدست آمد.اين اعداد نشان دهنده آن ا ست که پرسشنامه هاي مورد استفاده ،از قابليت اعتماد ويا به عبارت ديگر از پايايي لازم برخوردار مي باشد.

3-7 -2 روايي ابزار اندازه گيري:
در هر تحقيق علمي که از وسيله اندازه گيري پرسشنامه استفاده مي شود. يکي از روشهاي متداول براي تعيين روائي روش محتوايي است. در اين روش سوالات پرسشنامه مطابق با اهداف تحقيق طرح شده و سپس به رويت چند تن از اساتيد و کارشناسان مربوط رسيده و مطابق با نظرات آنان پرسشنامه اصلاح مي شود. اين گونه روائي را روائي محتوايي91 مي گويند.
در اين تحقيق از دو پرسشنامه استفاده شده است که هر دو پرسشنامه استاندارد بوده و توسط افرادي متخصص ساخته شده و مورد تاييد آنها مي باشد و از طرفي در تحقيقات متعددي به کاربرده شده و مورد تاييد دانشمندان اين حوزه مي باشد. علي رغم همه اينها محقق پرسشنامه ها را به رويت اساتيد محترم راهنما و مشاور و چند تن از ساير اساتيد اين حوزه رسانده و آنها نيز روا بودن سوالات پرسشنامه ها را تاييد کرده اند و براين اساس روائي ابزارهاي اندازه گيري به طريق محتوايي حاصل گرديده است.

3-8 روش تجزيه و تحليل داده ها
در اين تحقيق، براي تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از نمونه‌ها هم از روشهاي آمار توصيفي و هم از روشهاي آمار استنباطي استفاده شده است. . در واقع ابتدا متغيرهاي تحقيق را به کمک روشهاي آمار توصيفي مورد آزمون قرار داده‌ايم. براي آزمون فرض وجود رابطه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده مي شود.

ضريب همبستگي پيرسون
در اين آزمون اگر پي مقدار کمتر از سطح اطمينان باشد فرض صفر رد مي شود و در غير اين صورت فرض صفر پذيرفته خواهد شد. سطح اطمينان در اين آزمون¬ها برابر 05/0 است و در آزمون¬هاي دو دامنه پي-مقدار با 025/0 مقايسه خواهد شد.
ضريب همبستگي اسپيرمن
براي آزمون فرض وجود رابطه از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده مي شود. در بعضي از تحقيقات بدست آوردن داده هاي فاصله اي ممكن نيست يا اگر هم باشد فاقد ويژگيهاي لازم است. در اين گونه مواقع مي توان رتبه را جانشين عدد خام كرد، اگرچه داده هاي رتبه اي اطلاعات داده هاي خام را به ما نمي دهد.
در واقع هرگاه داده ها بصورت رتبه اي جمع آوري شده باشند يا به رتبه تبديل شده باشند، مي توان از همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن يا ? اسپيرمن استفاده كرد. در فرمول زير di = xi ? yi مي باشد.

در اين آزمون اگر پي-مقدار کمتر از سطح اطمينان باشد فرض صفر رد مي¬شود و در غير اين صورت فرض صفر پذيرفته خواهد شد. سطح اطمينان در اين آزمون¬ها برابر 05/0 است و در آزمون¬هاي دو دامنه پي-مقدار با 025/0 مقايسه خواهد شد.

4-1 مقدمه
تجزيه و تحليل داده‌ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع‌آوري شده از موضوع مورد تحقيق مي‌باشد؛ تجزيه وتحليل اطلاعات از اصلي‌ترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب مي‌شود. داده‌هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي‌گيرند.
براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده ابتدا آمار توصيفي که به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، ميزان تحصيلات و … مي‌پردازد؛ مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس آمار تحليلي مطرح مي‌گردد. در آمار تحليلي اين تحقيق به منظور بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و خلاقيت کارکنان مديريت منابع انساني (بانک تجارت تهران) از آزمون همبستگي استفاده شده است.
4- 2 آمار توصيفي
در اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگو
نگي توزيع نمونه‌ آماري از حيث متغيرهايي چون، جنسيت ، ميزان تحصيلات ، سن و پرداخته مي‌شود.

4-2-1 جنسيت
جدول4-1) توزيع فراوني مربوط به جنسيت کارکنان
جنسيت
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
مرد
131
71.9
71.9
زن
51
28.1
100
کل
182
100

نمودار4-1) نمودار فراواني مربوط به جنسيت کارکنان پاسخ دهنده

همانطوري که در جدول 4-1 مشاهده مي‌شود 71.9 درصد از پاسخ دهندگان مرد ، 28.1درصد زن بوده‌اند.

4-2- 2 سطح تحصيلات
جدول 4-2) توزيع فراوني مربوط به سطح تحصيلات کارکنان
تحصيلات دانشگاهي
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
ديپلم
58
31.86
31.86
فوق ديپلم
38
20.8
52.66
ليسانس
71
39
91.66
فوق ليسانس و بالاتر
15
8.2
100
کل
182
100

همان طور که در جدول فوق مشاهده مي‌شود 31.86 درصد از پاسخ دهندگان داراي تحصيلات ديپلم، 20.8 درصد فوق ديپلم، 39 درصد داراي تحصيلات دانشگاهي ليسانس و8.2 درصد تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر را دارا بوده‌اند. در نمودار ذيل فراواني مربوط به سطح تحصيلات کارکنان ارائه گرديده است.
نمودار 4-2) فراواني مربوط به سطح تحصيلات کارکنان

4-2- 3) سن
جدول 4-3) توزيع فراواني مربوط به سن کارکنان
سن
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
بين 20 تا 30 سال
82
45.05
45.5
بين 30 تا 40 سال
63
34.61
79.66
بين 40 تا 50 سال
27
14.83
94.49
بالاتر از 50 سال
10
5.49
100
کل
182
100

همانطور که مشاهده مي شود بيشتر افراد داراي سن 20 تا 30 سال هستند.
نمودار 4-3) ، فراواني مربوط به سن کارکنان

جدول آمار توصيفي خود آگاهي
تعداد
182
ميانگين
3.9640
ميانه
4
نما
3.33
انحراف معيار
0.626
واريانس
0.392

جدول آمار توصيفي خود مديريتي
تعداد
182
ميانگين
4.182
ميانه
4.125
نما
4.00
انحراف معيار
0.708
واريانس
0.501


دیدگاهتان را بنویسید