دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

موضوع:

کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا

منظور از پایان نامه:

اخذ درجه کارشناسی ارشد

استاد راهنما:

سرهنگ فنب هوائی ستاد محمدرضا فیاضی

پژوهشگر

سرهنگ خلبان حسین نژدجوادی پور

خلاصه تحقیق:

که علیرغم تلاش مسئولین لجستگی در بهینه سازی این قسمت آنطور که انتظار می رفت این کارخانه ها نتوانسته اند به نحو شایسته ای در پشتیبانی لجستکی یگانهای نهاجا و همسو با سایر یگانهای پشتیبانی کننده حرکت نمایند. لذا موضوع انتخابی این تحقیق وضعیت کارخانجات موجود در نهاجا میباشد و در این رابطه تعیین عوامل مؤثر در کاهش کارآئی کارخانجات موجود در نهاجا مورد مطالعه قرار گرفته است و بر این اساس عواملی چون تجهیزات موجود، ساختار سازمانی، وضعیت ایمنی و وضعیت آموزش فعلی کارکنان بعنوان متغیرهای مستقل انتخاب و کاهش کارآئی کارخانجات بعنوان متغیر تابع (وابسته) درنظر گرفته شدند. فرضیه های مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر می باشد.

  • میزان آموزشهای ارائه شده به کارکنان کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات کارخانجات موثر است.
  • میزان تجهیزات واگذاری به کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات مؤثر است.
  • میزان ایمنی اعمال شده در سطح کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات موثر است.
  • میزان آگاهی مدیران کارخانجات در بالارفتن کارآئی کارخانجات فراتر است.
  • ساختاری سازمانی کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات موثر است.

اهداف تعیین شده در این تحقیق به شرح زیر میباشد.

  • تعیین میزان بار دفتر آموزش ارائه شده به کارکنان کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات.
  • تعیین میزان تاثیر تجهیزات واگذار شده به کارخانجات در بالا رفتن کارآئی آنها
  • تعیین میزان تاثیر آگاهی مدیران کارخانجات در کارآئی کارخانجات
  • تعیین میزان ساختار سازمانی کارخانجات در کارآئی آنها
  • تعیین میزان تاثیر ایمنی کارخانجات در اجرای کارآئی کارخانجات نهاجا

برااس متغیرها و فضیه های معرفی شده پرسشنامه ای به تعداد 11 سؤال 5 گزینه ای تنظیم و بین 30 نفر از مسئولین و متخصصین دست اندر کار کارخانجات نهاجا توزیع گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات که با استفاده از جداول، نمودار، میانگین، انحراف معیار و آزمون (مجذور خی دو) انجام شد مشخص گردید که متغیرهای ذکر شده در کارآئی کارخانجات تاثیر دارند و فرضیه ها تدوین شده مورد تایید قرار گرفتند و از طرفی آزمون (مجذور خی دو) نشان داد که یک رابطه معنی داری از نظر آماری بین تفاوت فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار در هر یک از پاسخهای سئوالات پرسشنامه وجود دارد که بر این اساس نتایج حاصله به شرح زیر می باشد.

با تجزیه و تحلیل سئوالات نشان می دهد که میزان لاموزش ارائه شده به کارکنان در حد خیلی کم و تا حدودی وضعیت در سیستم آموزش وجود دارد و هم چنین در مورد میزان تجهیزات واگذاری مشخص گردید که 7/66 درصد معتقد هستند که تجیزات واگذاری در حد کم و تا حدودی میباشد که نشاندهنده ضعف در فراهم نمودن تجهیزات در کارخانجات ذوب آهن میباشد و هم چنین 3/77% معتقد هستند که تجهیزات کارخانجات قالب سازی در حد کم و تا حدودی که اینهم نشاندهنده ضعف در میزان تجهیزات موجود در این کارخانه می باشد.

و 7/76 درصد معتقد بودند که ایمنی کارخانجات در حد کم و تا حدودی میباشد که نشاندهنده صنعت های ایمنی کارخانجات ذوب فلزلت نهاجا می باشد. و 3/73 درصد متقد بودند که ایمنی کارخانجات قالب سازی و تراشکاری در حد کم و تا حدودی میباشد مه فقدان ایمنی کافی را در تین بخش نشان می دهد.

و 4/83 درصد معتقد بودند که وضعیت آموزشی کارخانه ذوب فلزات در حد کم و خیلی کم میباشد و هم چنین 90% معتقد بودند که آموزش در کارخانه تراشکاری و قالب سازی در حد کم و خیلی کم میباشد که نشاندهنده ضعف آموزشی در این کارخانجات می باشد.

و 3/83 درصد معتقد بودند که نحوه مدیریت و توان مدیران در حد کم و خیلی کم میباشد (ث) که نشان از ضعف مدیریت در این کارخانجات میرود.

و پیشنهادات در مورد برطرف کردن نارسائیها در این تحقیق ارائه گردید که در فصل پنجم به آنها اشاره گردیده است.

 بخش اول: مقدمه

حیات نظامی ملتها ثمره کوششها و تلاشهای آن در راه توسعه و تعالی تجهیزات و ابزارهای به کار گرفته شده در جنگها و دفاع از سرزمین خود بوده است و از طرفی جوامعی توانسته اند بهترین و بیشترین استفاده از امنیت جامعه خود را به برند که بیشترین تلاش آنها در حفظ و نگهداری و توسعه تکنولوژی سلاحهای دفاعی خود نموده اند.

و اغلب مشکلاتی که از ناحیه امنیتی یک کشور را تهدید میکند فقدان سلاحهایی است که در مقابل تجاوزات دشمن قابلیت انعطاف نداشته وفرصتها را در زمانی که میتوانستند به توسعه سلاحهای تکنولوژی و دفاعی بپردازند از دست داده اند. و یا در نگهداری تجهیزات خود کوتاهی نموده اند و رکود در پیشرفت.

و از جهتی امروزه ارتش های بزرگ دنیا شالوده و اسا قدرت رزمی خود را بر پایه پیشرفت صنایع و کارخانجات پشتیبانی کننده و قدرت نگهداری از تجهیزات بنا نهادند، این ارتش ها اخیراً سرمایه گذاری عظیمی برای طراحی و بکارگیری تکنولوژی در کارخانجات و کارگاههای تعمیراتی خود نموده و با این روش توانسته اند تا حدودی نقاط ضعف موارد تعمیراتی خود را برطرف نمایند. قدرت نگهداری یک نیرو زمانی نقش حیاتی می یابد که تحت محاصره اقتصادی قرار گیرد و صنایع پشتیبانی لجیستیکی آن کشور را از طرف کشورهای سازنده سلاحها دچار نحریم تسلیحاتی شود. کشور ما نیز از تبتدای جنگ تحمیلی تحت تحریم تسلیحاتی قرار گرفته و بعلت تحریم های بوجود آمده که خجم زیادی از تجهیزات نهاجا بخصوص تجهیزات آفندی (هواپیماها) و پدافنذی (رادارها، تجهیزات و توپهای زمین به هوا) که اکثراً ساخت کشورهیا غربی علی الخصوص امریکا بوده زویم گیر شده اند. علی رغم اینکه در طول جنگ تحمیلی و بعد از آن توانستیم دشمنان را از رسیدن به اهدافشان ناکام بنمائیم اما کاملاً نتوانستیم به سامان دادن بعضی از واحدهای پشتیبانی کننده ازجمله کارخاتجات نهاجا آنطور که شایسته است بپردازیم و نارسائیهای موجود را مرتفع نمائیم.

و عواملی وجود داشته و دارند که در کاهش کارآئی این کارخانجات موثر بوده و تاکنون چاره یا اندیشیده شنده است و فقدان تجهیزات مورد نیاز و شعبات مورد نیاز و نبودن یک ساختار سازمانی مناسب و نبودن یک مدیریت توانمند و فقدان یک سیستم ایمنی مناسب در محیط کارخانجات و فقدان آموزش های مورد لزوم کارکنان کارخانجات متغیرهایی هستند که در کاهش کارآئی مؤثر هستند و محقق در صدد است این نارسائیها را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داده و جهت مرتفع کردن این مشکلات راه کارهائی ارائه نمایند باشد تا در هرچه بهینه استفاده نمودن از این کارخانجات بتواند در پشتیبانی لجستیکی یگانهای نهاجا در نهایت بالا رفتن توان عملیاتی نهاجا میباشد مؤثر افتد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا


دیدگاهتان را بنویسید