دانلود پایان نامه

b50/47
b750/8
a998/9
b8925/0
b3/915
a140/1
دود آئروسل
a1075/2
a75/73
a835/13
a415/13
a7325/1
a1/1992
a985/0
تيمارهايي که داراي حروف متفاوت هستند، داراي اختلاف معنيدار ميباشند.

3-2-1-2- اکيناسه
نتايج تجزيه واريانس آزمايش تأثير دود آئروسل بر صفات جوانه زني گياه اکيناسه نشان ميدهد که اثر دود آئروسل بر سرعت جوانهزني، درصد جوانهزني، طول ساقهچه، طول ريشهچه و بنيه بذر، در سطح احتمال آماري 1 درصد، و بر صفات وزن گياهچه و نسبت ريشهچه به ساقهچه، در سطح احتمال آماري 01/0 درصد معني دار بود ( جدول 3-9).

جدول 3-9: نتايج تجزيه واريانس آزمايش تأثير دود آئروسل بر صفات جوانهزني گياه اکيناسه (ميانگين مربعات).
منابع تغيير
درجه آزادي
سرعت
جوانه زني
درصد
جوانه زني
طول ساقه چه

طول ريشه چه

وزن گياهچه

بنيه بذر
نسبت
ريشهچه به ساقهچه
دود آئروسل
1
??432/0
??125/528
??338/13
??022/17
???355/64
??8/574484
??? 8/0
اشتباه آزمايشي
6
0122/0
625/15
457/0
588/0
608/1
12/23158
011/0
ضريب تغييرات

12/5
22/5
78/5
89/3
74/13
4/6
06/6
?، ?? و??? به ترتيب بيانگر معنيدار بودن در سطح احتمال 5، 1 و 01/0 درصد و n.s بيانگر عدم معنيداري ميباشد.
مقايسه ميانگين دادهها نشان ميدهد که دود آئروسل کليه صفات سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني، طول ريشهچه، وزن گياهچه، بنيه بذر ونسبت ريشهچه به ساقهچه را بهطور معنيداري افزايش داد. اما طول ساقهچه در اثر تميار دود آئروسل، بهطور معنيداري نسبت به شاهد کاهش يافت ( جدول 3-10). در مورد طول ساقهچه به نظر ميرسد که ترکيب بازدارنده موجود در دود آئروسل اثر بيشتري از ترکيب تحريک کننده، بر اين صفت (طول ساقهچه) داشت و در نهايت موجب کاهش طول ساقهچه شد. در مورد ساير صفات در پايان اين بخش به طور مفصل بحث خواهد شد.

جدول 3-10: مقايسه ميانگين آزمايش تأثير دود آئروسل بر صفات جوانهزني بذور گياه اکيناسه.

سرعت
جوانه زني
درصد
جوانه زني
طول


دیدگاهتان را بنویسید