دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد

(مصوب‌ هیأت‌ رئیسه‌ دانشگاه مورخ‌ 2/4/80 )

 مقدمه‌:

فن‌ آوری‌ جدید، ضرورت‌ تحول‌ در کمیت‌ و کیفیت‌ دسترسی‌ به‌ اطّلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد. بدون‌شک‌، یکی‌ از مهمترین‌ منابعی‌ که‌ امکان‌ دسترسی‌ سریع‌ و آسان‌ را به‌ تحقیقات‌ روز برای‌ دانش‌ پژوهان‌ بویژه‌ دانشجویان‌رشته‌های‌ مختلف‌ علمی‌ فراهم‌ می‌سازد، مجلاّت‌ دانشگاهی‌ کشور می‌باشد که‌ به‌ توسعه‌ وتکامل‌ کمّی‌ و کیفی‌ تحقیقات‌ مددمی‌رساند و زمینه‌ ساز حل‌ مشکلات‌ پیچیده‌ جامعه‌ اعم‌ از مسائل‌ علمی‌، صنعتی‌، کشاورزی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و… خواهدبود.

گسترش‌ و توسعه‌ دانشگاهها تکثّر و تنوّع‌ مجلاّت‌ علمی‌ کشور را ایجاب‌ می‌کند. علاوه‌ براین‌ قانونمند نمودن‌ این‌ مجلات‌ وانتشار آنها به‌ منظور جلوگیری‌ از اتلاف‌ سرمایه‌های‌ ملّی‌ و علمی‌ مملکت‌ نیازی‌ است‌ که‌ بخوبی‌ احساس‌ می‌شود.

حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد با این‌ هدف‌ و با استناد به‌ بند سوّم‌ از بیست‌ سوّمین‌ صورتجلسه‌ هیأت‌رئیسه‌ دانشگاه‌، مورخ‌ 11/5/79 و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مراکز علمی‌، ایجاد وحدت‌ رویه‌ درتشکیلات‌، چاپ‌ و نشر و مسائل‌ مالی‌، توزیع‌ شایسته‌ تسهیلات‌ و همچنین‌ سهولت‌ نظارت‌ اجرایی‌ بر مجلاّت‌ علمی‌ به‌ دانشگاه‌فردوسی‌ مشهد ، آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ را به‌شرح‌ زیر تدوین‌ نمود:

 مادّه‌ 1 – اهداف‌ انتشارمجلاّت‌ دارای‌ اعتبار علمی‌

الف: ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌ ؛

ب:‌ معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌؛

ج: ایجاد زمینه‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور ؛

د : طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ ؛

هـ : ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه‌ ؛

و : کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ و همچنین‌ میان‌ پژوهشگران‌ وکارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌آموخته‌ها و تجربیات‌ و کسب‌ دستاوردهای‌ تازه‌ علمی‌؛

ز: کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور.

 مادّه‌ 2 – شورای‌ مجلاّت‌

الف‌ : به‌منظور انتقال‌ اطّلاعات‌ستادی‌،طرح‌ و چاره‌ جویی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ مجلاّت‌، حفظ‌ یکپارچگی‌تصمیمات‌ و هماهنگی‌مجلاّت‌،شورایی‌به‌نام‌”شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌”تشکیل‌ می‌شود.

ب‌ : شورای‌ مجلات‌ علمی‌ دانشگاه‌ ضمن‌ بررسی‌ فعالیت‌ مجلاّت‌،اتخّاذ تصمیم‌ در موارد لازم‌ و تدوین‌ و ارائه‌ پیشنهاد تغییر درآیین‌ نامه‌ اجرایی‌، به‌ بهبود کمّی‌ و کیفی‌ مجلاّت‌ کمک‌ خواهد کرد.

ج: ترکیب‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ عبارت‌ است‌ از: معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ (رئیس‌ شورا) و سردبیران‌ و مدیران‌ مسؤول‌مجلاّت‌.

د: جلسات‌ شورا حداقل‌ هر فصل‌ یک‌ بار تشکیل‌ می‌شود و با حضور حداقل‌ سه‌ چهارم‌ اعضا رسمیّت‌ می‌یابد .

تبصره‌ : حضور معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ در همه‌ جلسات‌ ضروری‌ است‌.

 

مادّه‌ 3 – وظایف‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌

الف‌: ارائه‌ وتدوین‌ راهبردهای‌ کلان‌ مجلاّت‌ ؛

ب‌: ارائه‌ پیشنهادها و راهکارهای‌ مناسب‌ به‌ منظور ارتقای‌ دائمی‌ سطح‌ کیفی‌ مجلاّت‌ ؛

ج‌: حفظ‌ وحدت‌ رویه‌ مجلاّت‌ در خصوص‌ مسایل‌ اجرایی‌ ومالی‌ ؛

   د: طرح‌ مسایل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ – مالی‌ مجلاّت‌ و ارائه‌ راه‌ حل‌ ؛

هـ : نظارت‌ و ارزیابی‌ مستمر بر عملکرد مجلاّت‌ ؛

و: ارایه‌ روشهای‌ مناسب‌ برای‌ هدایت‌ مجلاّت‌ در جهت‌ اطّلاع‌ رسانی‌ قوی‌ به‌ مخاطبین‌ خود؛

ز: پیشنهاد تغییرآیین‌ نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) مجلاّت‌ ؛

ح‌: نظارت‌ بر حسن‌ عملکرد مسؤولان‌ مجلاّت‌ وارایه‌ پیشنهادهای‌ سازنده‌؛

ط: تصمیم‌گیری‌ در مورد شمارگان‌ مجلاّت‌ ؛

ی‌: سایر امور مرتبط‌ با فعالیت‌ این‌ شورا که‌ از سوی‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ ارجاع‌ می‌گردد.

ماده‌ 4 – ارکان‌ تشکیلاتی‌ مجلاّت‌

به‌ لحاظ‌ ساختار تشکیلاتی‌، هر یک‌ از مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌به‌ عنوان‌ زیر مجموعه‌ای‌ از حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌محسوب‌ می‌شود و دارای‌ ارکان‌ زیر است‌ :

الف‌: صاحب‌ امتیاز (دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد)؛

ب‌ :مدیر مسؤول‌ ؛

ج‌: سردبیر ؛

د: مدیر اجرایی‌ ؛

هـ: هیأت‌ تحریریه‌؛

 

ماده 5 – وظایف‌ و اختیارات‌ صاحب‌ امتیاز

الف‌: پیشنهاد تأسیس‌ یا انحلال‌ مجلّه‌ ؛

ب ‌: تعیین‌ سیاستها و اهداف‌ کلان‌ ؛

ج‌ : صدور حکم‌ انتصاب‌ سردبیر مجلات‌؛

   د : پیشنهاد و معرفی‌ مدیر مسؤول‌ ؛

هـ : پیگیری‌ تأمین‌ کلیه‌ هزینه‌های‌ مجلاّت‌ .

 ماده‌ 6 ـ نحوه‌ انتخاب‌ مدیر مسؤول‌

 مدیر مسؤول‌، به‌ پیشنهاد صاحب‌ امتیاز وتصویب‌ نهایی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و با توجه‌ به‌ مسؤولیّتهای‌ مندرج‌ درقانون‌ مطبوعات‌، منصوب‌ شده‌ و انجام‌ وظیفه‌ می‌نماید.

تبصره‌: در صورت‌ استعفای‌ مدیر مسؤول‌، شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ موظّف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدّت‌ یک‌ ماه‌ مدیرمسؤول‌ جدید را از بین‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ ذی‌ ربط‌ انتخاب‌ و جهت‌ اقدامات‌ بعدی‌ معرفی‌ نماید.

ماده‌ 7 – وظایف‌ و اختیارات‌ مدیر مسؤول‌

الف‌: مسؤولیت‌تمامی‌مواردحقوقی‌مجلّه‌وپاسخگویی‌درمقابل‌ قانون‌ مطبوعات‌ و آیین‌نامه‌های‌ وزارتی‌؛

ب‌: اجرای‌ سیاستهای‌ مصوب‌ از سوی‌ صاحب‌ امتیاز ؛

ج‌: نظارت‌ بر اجرای‌ مفاد آیین‌نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) مجلّه‌ ؛

د: تأیید نهایی‌ مطالب‌ ارسالی‌ برای‌ چاپ‌ به‌ لحاظ‌ حقوقی‌ ؛

هـ‌: تنظیم‌ بودجه‌ سالانه‌ مجلّه‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ .

 ماده‌ 8 – نحوه‌ انتخاب‌ سردبیر

الف‌: هیأت‌ تحریریه‌ از بین‌ اعضا یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ سردبیر تعیین‌ و پس‌ از تأیید مدیر مسؤول‌ از طریق‌ دانشکده‌ به‌ صاحب‌ امتیازمعرفی‌ می‌نمایند.

ب‌: سردبیر برای‌ مدت‌ 4 سال‌ انتخاب‌ می‌شود و انتخاب‌ مجدّد وی‌ بلامانع‌ است‌.

 

ماده‌ 9 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ سردبیر

سردبیر مجلّه‌، رئیس‌ هیأت‌ تحریریه‌ است‌ و مسؤولّیت‌ علمی‌ مجلّه‌ را به‌ عهده‌ دارد و وظایف‌ او عبارت‌ است‌ از :

الف‌: تنظیم‌ دستور جلسات‌ و دعوت‌ از اعضا برای‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ تحریریه‌ ؛

ب ‌: اداره‌ جلسات‌ و تنظیم‌ صورتجلسات‌ مربوط‌ ؛

ج‌ : پیگیری‌ امور برای‌ انجام‌ مصوبات‌ هیأت‌ تحریریه‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ آنها؛

د : سرپرستی‌ تشکیلات‌ اداری‌ مجلّه‌ ؛

هـ : پیشنهاد نصب‌ مدیر اجرایی‌ مجلّه‌ به‌ رئیس‌ دانشکده‌ مربوط‌؛

و : اجرای‌ سیاستهای‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌

ز : تعیین‌ داوران‌ مقاله‌هااز طریق‌ طرح‌ در جلسات‌ هیأت‌ تحریریه‌؛  

ح ‌: جمع‌ بندی‌ مقاله‌ ها و اخذ تأییدیه‌ از هیأت‌ تحریریه‌ ؛

ط‌: ارسال‌ مقالات‌ به‌ ویراستار ادبی‌ ؛

ی: ارسال‌ نسخه‌ نهایی‌ مجلّه‌ برای‌ تأیید مدیر مسؤول‌ ؛

ک: برآورد هزینه‌ سالانه‌ مجلّه‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ مدیر مسؤول‌ ؛

ل‌ : نظارت‌ بر کلّیه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ چاپ‌ و توزیع‌ و امور مشترکین‌ و غیره‌ .

تبصره‌ : سر دبیر و یا مدیر اجرایی‌ به‌ عنوان‌ ناظر کیفی‌ چاپ‌ از سوی‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ به‌ چاپخانه‌ معرفی‌ می‌شود.

ماده‌ 10 – شرایط‌ و نحوه‌ عضویت‌ در هیأت‌ تحریریه‌

الف‌: تعداد اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ حداقل‌ 7 نفر و حداکثر 18 نفر خواهد بود.

ب‌: نیمی‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید دارای‌ مرتبه‌ دانشگاهی‌ دانشیار و بالاتر باشند.

ج‌: بقیه‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید حداقل‌ دارای‌ مرتبه‌ دانشگاهی‌ استادیار بوده‌ و نیز 3 مقاله‌ علمی‌ معتبر در مجلاّت‌ و یا مجموعه‌ مقاله‌های‌ کنفرانسها داشته‌ باشند.

د: اعضای‌ هیات‌ تحریریه‌ نبایستی‌ بیش‌ از سه‌ مورد عضویت‌ در هیأت‌ تحریریه‌ مجلاّت‌ علمی‌ در سراسر کشور داشته‌ باشند.

هـ: نیمی‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید از خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ باشند.

و: موضوع‌ انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ توسط‌ مدیر مسؤول‌ از طریق‌ دانشکده‌ به‌ کلیه‌ گروههای‌ آموزشی‌ دانشکده‌ اعلام‌می‌گردد. هر گروه‌ طبق‌ ضوابط‌ بندهای‌ «الف‌»، «ب‌» و «ج‌» همین‌ ماده‌ افراد واجد شرایط‌ را از بین‌ اعضای‌ گروه‌ آموزشی‌ همان‌دانشکده‌ و از بین‌ اعضای‌ گروههای‌ آموزشی‌ خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ (دو برابر سهمیه‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آن‌ گروه‌ ) به‌ همراه ‌فهرستی‌ از سوابق‌ علمی‌ ایشان‌ معرفی‌ خواهد کرد. انتخاب‌ نهایی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ در جلسه‌ شورای‌ دانشکده‌ و با حضورمدیر مسؤول‌ صورت‌ می‌گیرد.

ز: دوره‌ عضویت‌ هیأت‌ تحریریه‌ چهار سال‌ می‌باشد.

ح‌: احکام‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ توسط‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ صادر و ابلاغ‌ خواهدشد.

تبصره ‌: چنانچه‌ هر یک‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ ساکن‌ در مشهد سه‌ جلسه‌ غیبت‌ غیر موجه‌ و پنج‌ جلسه‌ غیبت‌ موجه‌ داشته ‌باشد، مستعفی‌ شناخته‌ می‌شود.

 ماده‌ 11 – وظایف‌ و اختیارات‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌

الف‌: بررسی‌ و اظهار نظر در مورد امور ارجاعی‌ سردبیر و سایر پیشنهادهای‌ رسیده‌ ؛

ب‌: تعیین‌ خط‌ مشی‌ و سیاست‌ علمی‌ مجلّه‌ وضوابط‌ پذیرش‌ مقاله‌ها ؛

ج‌: پیشنهاد عزل‌ و نصب‌ سردبیر به‌ مدیر مسؤول‌ جهت‌ اقدام‌ مقتضی‌؛

و: تدوین‌ دستورالعمل‌های‌ لازم‌ جهت‌ نظارت‌ بر کیفیت‌ علمی‌ مجلّه‌ ؛

هـ: تعیین‌ اعتبار علمی‌ مقاله‌ از طریق‌ بررسیهای‌ اولیه‌ و اظهار نظر داوران‌ ؛

و: تصمیم‌گیری‌ درمورد ویرایش‌ مقاله‌ها ؛

ز: پیشنهاد نوع‌ کاغذ، ابعاد، حروف‌ چینی‌، صحافی‌، چاپ‌، شمارگان‌، حجم‌ مقاله‌ها و سایر مسائل‌ تخصّصی‌ به‌ شورای‌ مجلاّت‌علمی‌ دانشگاه‌ ؛

ح: تعیین‌ اولویت‌ در انتشار مقاله‌ها ؛

ط: ارائه‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ در ارتقای‌ سطح‌ مجلّه‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ ماده‌ 1 این‌ آیین‌ نامه‌ .

ماده‌ 12 – نحوه‌ انتخاب‌ مدیر اجرایی‌ و وظایف‌ وی‌

الف‌: سردبیر با مشورت‌ مدیر مسئوول‌ یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ مدیر اجرایی‌ به‌ رئیس‌ دانشکده‌ معرفی‌ می‌کند و باحکم‌ وی‌ به‌ این‌سمت‌ منصوب‌ می‌شود.

ب‌: مدیر اجرایی‌ موظف‌ به‌ پیگیری‌ کلیه‌ امور اجرایی‌ مجلّه‌ که‌ از سوی‌ سردبیر به‌ او محول‌ می‌شود، می‌باشد.

ماده‌ 13 ـ داوری‌ مقاله‌ ها

الف‌: هیأت‌ تحریریه‌ از بین‌ مقاله‌های‌ رسیده‌، مقالات‌ واجد شرایط‌ را جهت‌ ارزیابی‌ برای‌ حداقل‌ سه‌ نفر متخصّص‌ مربوط‌ به‌موضوع‌ ارسال‌ می‌دارد.

تبصره‌1 : بیش‌ از یک‌ داور از داخل‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ نباشد.

ب‌: هیأت‌ تحریریه‌ با توجه‌ به‌ نظرات‌ داوران‌ تصمیم‌ نهایی‌ را اتّخاذ خواهد کرد.

ج: حق‌ الزحمه‌ داوری‌ مقاله‌ها متناسب‌ باحجم‌ هر مقاله‌ و کیفیت‌ داوری‌ به‌ ترتیب‌، -/000/100 ریال‌، /000/75 ریال‌ و/000/50 ریال‌ تعیین‌ می‌گردد.

تبصره‌2 : ارقام‌ فوق‌ هر دو سال‌ یک‌ بار توسط‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ قابل‌ تجدید نظر و پیشنهاد به‌ هیأت‌ رئیسه‌ دانشگاه‌است‌.

 ماده14 – رسم‌ الخط‌ و ویرایش‌

الف‌: مقاله‌های‌ مندرج‌ در مجلاّت‌، بایستی‌ بر اساس‌ شیوه‌ نامه‌ تعیین‌ شده‌از سوی‌ هیأت‌تحریریه‌ باشد.

تبصره‌ 1: توصیه‌ می‌شود شیوه‌ نامه‌ انتشارات‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مورد استفاده‌ قرارگیرد .

تبصره‌ 2: شیوه‌ نامه‌ مصوب‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید به‌ تأیید شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ برسد و پیوست‌ آیین‌نامه‌ باشد.

ب‌: مقاله‌های‌ هر مجلّه‌ بایستی‌ قبل‌ از چاپ‌، ویرایش‌ ادبی‌ شود.

ج‌: صفحه‌ آرایی‌ و حروفچینی‌ مقاله‌ها، باید در دستور العملهای‌ اجرایی‌ هر مجلّه‌ مشخص‌ باشد.

 ماده‌ 15 – تناوب‌ انتشار مجلاّت‌

انتشار هر مجلّه‌ به‌ترتیبی‌ که‌براساس‌مجوزوزارت‌فرهنگ‌وارشاداسلامی‌تعیین‌گردیده‌،خواهدبود.

 

ماده‌ 16 – صدور مجوّز چاپ‌

مجلّه‌ آماده‌ برای‌ چاپ‌ ،پس‌ از تأیید مدیر مسؤول‌، جهت‌ بررسی‌ و انطباق‌ با ضوابط‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ به‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ارسال‌ می‌شود تا دستور چاپ‌ آن‌ صادر گردد.

 ماده‌ 17 – هزینه‌های‌ چاپ‌ مجلّه‌

الف‌: حق‌ الزحمه‌ داوران‌ براساس‌ بند ج‌ ماده‌ 13 ؛

ب‌: حق‌ الزحمه‌ سردبیر برابر دو واحد معادل‌ آموزشی‌ (کسر از واحد موظف‌ با مجوز)؛

ج‌: حق‌الزحمه‌ مدیرمسؤول‌ برابر یک‌ واحد معادل‌ آموزشی‌ (کسر از واحد موظف‌ با مجوز)؛

د :حق‌الزحمه‌ ویراستاری‌ادبی‌ مطابق‌ مصوبات‌ هیأت‌ امنا برای‌ کتاب‌ ؛

هـ : هزینه‌های‌ مسافرت‌ شامل‌ بلیت‌ رفت‌ و برگشت‌، اقامت‌ در مهمانسرای‌ دانشگاه‌ و پذیرایی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ خارج‌ ازدانشگاه‌ جهت‌ حضور در جلسات‌ هیات‌ تحریریه‌ ؛

و: حق‌الزحمه‌ مدیر اجرایی‌ مجله‌ در صورتی‌ که‌ عضو هیأت‌ علمی‌ باشد برابر یک‌ واحد آموزشی‌ (در این‌صورت‌ حق‌الزحمه‌ سردبیر به‌ یک‌ واحد تقلیل‌ خواهد یافت‌) و در مورد کارکنان‌ غیر هیأت‌ علمی‌ به‌ پیشنهاد سردبیر و تأیید رئیس‌ دانشکده‌ مربوط‌ ؛

ز: هزینه‌های‌ حروف‌ چینی‌ و صفحه‌ آرایی‌ ؛

ح‌: هزینه‌های‌ چاپ‌ ؛

ط‌: هزینه‌های‌ توزیع‌ .

 ماده‌ 18 – نحوه‌ قیمت‌ گذاری‌، توزیع‌، فروش‌ و اهدا

نحوه‌ قیمت‌ گذاری‌ توزیع‌، فروش‌ و اهدای‌ مجلاّت‌ توسط‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ هر دو سال‌ یک‌ بار تعیین‌ می‌گردد.

ماده‌ 19 – منابع‌ مالی‌

هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ انتشار مجلاّت‌ را از اولین‌ شماره‌ تا شش‌ شماره‌ اول‌ حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ تأمین‌ می‌کند. چنانچه‌در این‌ فاصله‌ مجلّه‌ موفق‌ به‌ اخذ اعتبار علمی‌ از وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ شد، ردیف‌ خاصی‌ برای‌ آن‌ در بودجه‌ سالانه‌دانشگاه‌ منظور خواهد شد. در صورت‌ عدم‌ کسب‌ درجه‌ اعتبار علمی‌، انتشار نشریه‌ متوقف‌ می‌شود.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد


دیدگاهتان را بنویسید