نمونه برداري تصادفي انتخاب
نشده اند.
5- خط منقطع نشان مي دهد که دو گروه معادل هم نيستند.

جامعه آماري
در پژوهش، جامعه به کليه ي افرادي اطلاق مي شود که عمل تعميم پذيري در مورد آنها صورت مي گيرد. جامعه گروهي از افراد، اشياء يا حوادث هستند که حداقل داراي يک صفت يا ويژگي مشترک مي باشند (دلاور، 1380).
جامعه ي آماري در پژوهش حاضر، شامل کليه ي کارکنان آموزش مرکزي شرکت ملي نفت تهران در سال تحصيلي 86-85 مي باشد.

حجم نمونه و روش نمونه گيري
از آنجائي که جامعه آماري در اين پژوهش از نوع جامعه انبوه نمي باشد به عبارت ديگر جامعه آماري محدود بوده لذا نمونه آماري در اين تحقيق همان جامعه آماري است که تعداد آنها64 نفر مي باشد که 32 نفر گروه آزمايشي و 32 نفر گروه کنترل است.
چون نمونه آماري با جامعه برابر است بنابراين به جاي نمونه گيري، از سرشماري کامل استفاده شده است.

روش گردآوري داده‌ها
اطلاعات از طريق دو پرسشنامه محقق ساخته که هر کدام شامل 31 سوال با توجه به فرضيه هاي تحقيق و با استفاده از مقياس ليکرت که داراي گزينه هاي خيلي زياد، زياد، متوسط، کم و خيلي كم مي باشد، طراحي گرديد.
اطلاعات فردي نيز شامل جنسيت، سابقه خدمت، مدرک تحصيلي مي باشد. سؤالات پرسشنامه با توجه به فرضيه هاي پژوهش و متغيرهاي آن تعيين شده است:
فرضيه اول مهارت فني: سؤالات 1 تا 10 که شامل مهارت در برنامه ريزي سؤالات 8-1 و دو سؤال ديگر در زمينه ي ارزشيابي و مهارت در زمينه سيستم هاي اطلاع رساني مي باشد.
فرضيه دوم مهارت انساني: سؤالات 11 تا 21 که شامل مهارت ارتباطي سؤالات 11 تا 13، مهارت در کار گروهي سؤالات 14 تا 15 ، مهارت در ايجاد انگيزه و مسئوليت سؤالات 16 تا 19 ، مهارت در زمينه خود آگاه سازي سؤالات 20 تا 21 مي باشد.
فرضيه سوم: مهارت ادراکي سؤالات 23 تا 31 که شامل مهارت توانمندسازي کارکنان سؤالات 22 تا 25، مهارت در زمينه نوآوري و خلاقيت سؤالات 26 تا 29، مهارت در حل مسئله سؤالات30 تا 31 مي باشد.

پايايي و روايي ابزار اندازه گيري
مقصود از اعتبار يک وسيله ي اين است که اگر خصيصه ي مورد سنجش را با همان وسيله و يا وسيله اي مشابه و قابل مقايسه با آن تحت شرايط مشابه دو بار اندازه گيري کنيم، نتايج حاصله تا چه حد مشابه، دقيق و قابل اعتماد است (هومن،1380).
به منظور تعيين پايايي اين پرسشنامه، پس از اجراي مقدماتي پرسشنامه در ميان 10 نفر از دو گروه (آزمايش و کنترل)، ضريب پايايي پرسشنامه با کمک نرم افزار SPSS بر اساس ضريب 89/0 آلفاي کرانباخ تعيين شد.
مقصود از روايي آن است که وسيله ي اندازه گيري به واقع بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد، نه خصيصه ديگر را. مقصود و ماهيت پرشسنامه فقط از راه مطالعه و بررسي روائي آن معلوم
مي گردد (همان منبع). روايي پرسشنامه از طريق روايي محتوا براساس نظرات استاد راهنما و مشاور، مناسب تشخيص داده شد.

روش اجراي پژوهش
پژوهشگر پس از انتخاب موضوع پژوهشي و تصويب طرح تحقيق، با اخذ معرفي نامه از دانشکده به واحد آموزش مرکزي شرکت ملي نفت معرفي شده سپس بعد از تکميل پرسشنامه، پنج روز قبل از شروع دوره آموزشي، پرسشنامه هاي پيش آزمون بين دو گروه (آزمايش و کنترل) اجرا شد و پنج روز بعد از پايان دوره که به مدت 95 روز به طول انجاميد، پرسشنامه هاي پس آزمون بين دو گروه اجرا گرديد.

شيوه تجزيه و تحليل داده ها
در اين بخش از پژوهش داده هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در بخش آمار توصيفي ابتدا داده هاي جمع آوري شده به صورت جدول توزيع فراواني و درصد فراواني و نمودار ارائه گرديد.
در بخش آمار استنباطي از آزمون t مستقل و وابسته استفاده شده، که در فصل چهارم تحقيق به صورت مفصل توضيح داده شده است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1- يافته هاي توصيفي

1-1- جنسيت
از مجموع 64 نفر پاسخگو،32 نفر شامل گروه کنترل است که از اين تعداد 6. 40 درصد زن و 4. 59 درصد مرد هستند . 32 نفر ديگر پاسخگويان شامل گروه آزمايش است که از بين اين گروه از پاسخگويان 9. 71 درصد آنها را زنان و 1. 28 درصد را مردان تشکيل مي دهند.

جدول 1-1- توزيع جمعيت نمونه بر اساس جنسيت
جنسيت
گروه کنترل
گروه آزمايش

فراواني
درصد
فراواني
درصد
زن
13
40.6
23
71.9
مرد
19
59.4
9
28.1
کل
32
100
32
100

2-1- سابقه خدمت
در بين گروه کنترل 3. 31 درصد کارکنان کمتر از 5 سال سابقه کار و 25 درصد 5 تا 10 سال سابقه کار داشته اند 1. 28 درصد 10 تا 15 سال و 5. 12 درصد 15 تا 20 سال سابقه کار داشتند در گروه دوم يعني گروه آزمايش 3. 31 درصد پاسخگويان کمتر از 5 سال سابقه کار داشته اند و 9. 21 درصد 5 تا 10 سال ، 8. 18 درصد 10 تا 15 سال و 1. 28 درصد 15 تا 20 سال سابقه کار داشتند.

جدول 2-1- توزيع جمعيت نمونه بر اساس سابقه خدمت در دو گروه
سابقه خدمت
گروه کنترل
گروه آزمايش

فراواني
درصد
فراواني
درصد
کمتر از 5 سال
10
31.3
10
3. 31
5 تا 10 سال
8
25
7
9. 21
10 تا 15 سال
9
28.1
6
8. 18
15 تا 20 سال
4
12.5
9
1. 28
بدون پاسخ
1
1. 3


كل
32
100
32
100

3-1- مدرک تحصيلي
در بين گروه کنترل 3. 6 درصد پاسخگويان ديپلمه، 3. 31 درصد داراي تحصيلات فوق د
يپلم، 8. 43 درصد ليسانس و 6. 15 درصد فوق ليسانس و بالاتر هستند و در گروه آزمايش 4. 9 درصد پاسخگويان ديپلمه، 1. 3 درصد پاسخگويان داراي تحصيلات فوق ديپلم، 3. 56 درصد ليسانس و 3. 31 درصد فوق ليسانس و بالاتر هستند.

جدول 3-1- توزيع جمعيت نمونه بر اساس مدرک تحصيلي در دو گروه
مدرک تحصيلي
گروه کنترل
گروه آزمايش

فراواني
درصد
فراواني
درصد
ديپلم
2
6.3
3
9.4
فوق ديپلم
10
31.3
1
3.1
ليسانس
14
43.8
18
56.3
فوق ليساني و بالاتر
5
15.6
10
31.3
بدون پاسخ
1
3.1


كل
32
100
32
100

4-1- مهارت فني
اين متغير شامل متغيرهاي مهارت ارزشيابي، مهارت برنامه ريزي و مهارت در سيستم هاي اطلاع رساني که در ادامه هريک از متغيرها در دو گروه کنترل و آزمايش در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون بررسي مي گردد.
1-1-4-1- مهارت ارزشيابي ( گروه آزمايش )
در مرحله پيش آزمون 6. 40 درصد پاسخگويان گروه آزمايش عنوان کردند ارزشيابي از کارشان توسط رئيس واحد در حد متوسط صورت مي گيرد و 25 درصد آنها ميزان مطلوبيت ارزشيابي رئيس واحد را از کارشان کم دانسته اند و 9. 21 درصد پاسخگويان ميزان مطلوبيت ارزشيابي رئيس واحد از کارشان را زياد عنوان کردند.
پس از گذراندن دوره ضمن خدمت در مرحله پس آزمون اکثريت پاسخگويان گروه آزمايش ميزان مطلوبيت ارزشيابي رئيس واحد را زياد و خيلي زياد عنوان کردند و فقط 2. 6 درصد پاسخگويان عنوان کردند که نحوه ارزيابي رئيس واحد از کارشان مطلوبيت کمي دارد و يا اصلاً مطلوب نيست.
جدول 1-1-4-1- ميزان مهارت ارزشيابي در بين گروه آزمايش
مهارت ارزشيابي
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي كم

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
پيش آزمون
1
3.1
7
21.9
13
40.6
8
25
3
9.4
پس آزمون
6
18.8
22
68.8
2
6.3
1
3.1
1
3.1

2-1-4-1- مهارت ارزشيابي ( گروه کنترل )
دربين گروه کنترل مهارت ارزشيابي در دو مرحله به جز در دو مورد تفاوت چنداني نداشته است همانطور که در جدول 2-1-4-1 مشاهده مي شود در مرحله قبل از اجراي دوره ضمن خدمت 1. 28 درصد از پاسخگويان گروه کنترل ميزان مطلوبيت ارزشيابي رئيس واحد از کارشان را زياد عنوان کردند و 6. 65 درصد پاسخگويان عنوان کردند ارزشيابي از کارشان توسط رئيس واحد در حد متوسط صورت مي گيرد.
در مرحله پس آزمون 50 درصد پاسخگويان گروه کنترل ميزان مطلوبيت ارزشيابي رئيس واحد را زياد عنوان کردند و 6. 40 درصد پاسخگويان عنوان کردند که نحوه ارزيابي رئيس واحد از کارشان مطلوبيتي در حد متوسط دارد.

جدول2- 1-4-1- ميزان مهارت ارزشيابي در بين گروه کنترل
مهارت ارزشيابي
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي كم

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
پيش آزمون


9
28.1
21
65.6


2
6.3
پس آزمون
1
3.1
16
50
13
40.6
1
3.1
1
3.1

1-2-4-1- مهارت برنامه ريزي ( گروه آزمايش )


دیدگاهتان را بنویسید