دانلود پایان نامه

ط اندازه‌گیری، پارامترهای مختلفی از جمله غلظت DPC، ،pH و… بهینه‌سازی شد.

4-2- تهیه فیلم
برای تهیه فیلم از پلیمر تری استیل سلولز استفاده شد. جنس فیلم‌های عکاسی از همین پلیمر است. بنابراین ابتدا فیلم‌های مستعمل یا نو عکاسی در محلول آب ژاول (هیپوکلریت) قرار داده شد تا لایه ژلاتینی روی آن پاک شود. سپس فیلم مورد نظر در حجم مشخصی کلروفرم حاوی مقدار مشخصی DPC حل گردید. پس از به دست آمدن مخلوطی کاملاً همگن، قطراتی از مخلوط پلیمر روی یک پلیت شیشه‌ای قرار داده شد تا پلیمر کاملاً خشک شود. از این پلیمر کاملاً خشک به عنوان فیلم حسگر برای اندازه‌گیری دی‌کرومات استفاده گردید.

4-3- بررسی تأثیر pH روی پلیمر آغشته به DPC
به منظور بررسی تأثیر pH روی DPC تثبیت شده در ساختار پلیمر، تعدادی فیلم پلیمری آغشته به این کروموفور تهیه شد. این پلیمرها توسط mL25 محلول کلروفرم حاوی g01/0 دی فنیل کربازید ساخته شد. سپس فیلم‌ها به مدت زمان 60 دقیقه در بافرهای فسفاتی از 12- 1=pH قرار داده شد. پس از شویش و خشک شدن فیلم‌ها، اسکن انجام شد و تصاویر توسط نرم افزار آنالیز رنگ بررسی گردید. تغییرات سه پارامتر رنگی قرمز، سبز و آبی در شکل 4-1 نمایش داده شده است.

شکل 4-1- تغییرات پارمترهای رنگی برحسب pH در فیلم آغشته به دی فنیل کربازید (شرایط: حجم کلروفرم برای ساخت فیلم mL25، مقدار دی فنیل کربازید برای ساخت فیلم 01/0 گرم مدت زمان تماس فیلم با محلول بافر، 60 دقیقه، میله‌های خطا برای 5 نمونه‌برداری می‌باشد.)
با توجه به داده های شکل 4-1، پارامترهای رنگی فیلم آغشته به دی فنیل کربازید، تغییر محسوسی نشان نمی‌دهد. بنابراین نیازی به انجام تصحیحات لازم برای تغییر رنگ خود کروموفور برحسب pH در بستر فیلم نیست.

4-4- بررسی تغییرات پارامترهای رنگی کمپلکس دی‌کرومات ـ دی فنیل کربازید
به منظور بررسی تغییرات پارامترهای رنگی کمپلکس ایجاد شده بین دی‌کرومات و دی فنیل کربازید، فیلم‌های تهیه شده (با شرایط mL 25 کلروفرم حاوی g DPC01/0)، برای مدت زمان 60 دقیقه در محلول دی‌کرومات پتاسیم با غلظتهای مختلف قرار داده شد، پس از شویش و خشک شدن فیلم‌ها، اسکن انجام گرفت. تغییرات پارامترهای رنگی در شکل 4-2 نمایش داده شده است.

شکل 4-2- تغییرات پارامترهای رنگی قرمز، سبز و آبی در کمپلکس ایجاد شده بین دی‌کرومات و دی فنیل کربازید، (شرایط: حجم دی‌کرومات، mL10، حجم کلروفرم برای ساخت فیلم mL25، مقدار دی فنیل کربازید برای ساخت فیلم g01/0، مدت زمان تماس فیلم با محلول دی‌کرومات، 60 دقیقه، میله‌های خطا برای 5 نمونه‌برداری می‌باشد.)

با توجه به داده‌های شکل 4-2، با افزایش غلظت دی‌کرومات در محلول، مقدار هر سه پارامتر رنگی کاهش می‌یابد. بنابراین کاهش هر کدام از سه پارامتر رنگی به معنای افزایش شدت رنگ کمپلکس ایجاد شده می‌باشد.

4-5- تأثیر pH روی تشکیل کمپلکس بین دی‌کرومات و DPC
به منظور بررسی تأثیر pH روی کمپلکس ایجاد شده بین دی‌کرومات و دی فینل کربازید، فیلم های تهیه شده (با شرایط 25 mL کلروفرم حاوی 01/0 گرم DPC )، به مدت 60 دقیقه در محلول حای دی‌کرومات با غلظت ppm20، در pH‌های مختلف از 12-1 قرار داده شد. پارامترهای رنگی فیلمها پس از شویش با آب و اسکن، استخراج شد. شکل 4-4 این تغییرات را نشان می‌دهد.

شکل 4-3- نمودار تغییرات گونه‌های کروم ]70[.


دیدگاهتان را بنویسید